Historie české perinatologie

Historie české perinatologie

Zdeněk Štembera

Formát:
192×270 mm
Vazba:
vázaná, 405 stran
Rok vydání:
2004
Zvýhodněná cena:
633,- Kč (MC 745,- Kč)
Sleva:
112,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
80-7345-021-6
Dostupnost:
skladem
Publikace vypovídá o vzniku a vývoji jednoho z oborů medicíny, ve kterém dosáhlo české zdravotnictví pozoruhodných výsledků srovnatelných s úspěchy v této oblasti s nejvyspělejšími zeměmi. Historie vývoje spolupráce odborníků v péči o těhotnou ženu a její dítě v sobě skrývá vzrušující příběh měnících se pohledů na obsah a organizaci péče porodníků a neonatologů. Historie české perinatologie bude jistě poutavým čtením nejen pro odborníky, ale i pro širší okruh zdravotnických pracovníků, a současně slouží jako mimořádně cenný doklad úspěchu týmové práce při jejím racionálním řízení v často nelehkých společenských podmínkách.
Předmluva
1 Hlavní pojmy, termíny a definice v perinatologii
1.1 Odborná náplň perinatologie
1.1.1 Perinatální období
1.1.2 Pojem „interdisciplinární“ obor
1.2 Základní definice WHO v perinatologii
1.3 Vývoj základních definic v perinatologii v ČR
1.4 Přídatné definice úmrtnosti v perinatologii
1.5 Definice diferencující stáří a hmotnost novorozence
1.5.1 Novorozenci předčasně narození
1.5.2 Novorozenci nízké porodní hmotnosti
2 Myšlenky, z nichž vznikala perinatologie v České republice
2.1 Spolupráce porodníka s pediatrem
2.2 Změna v odborné péči
2.3 Organizační a hmotné zajištění této péče
2.4 Evidence a analýza úrovně péče
3 Stav péče o matku a dítě před koncem druhé světové války
3.1 Podmínky pro zajištění péče
3.2 Způsob zajišťování péče
3.3 Vybrané porodnické postupy
3.4 Výsledky péče
3.4.1 Ohlašovací povinnost živě a mrtvě rozených
3.4.2 Kojenecká a mateřská úmrtnost
3.4.3 Perinatální úmrtnost
4 Péče o matku a dítě v prvních třech letech po válce
4.1 Začátky reorganizace zdravotnictví
4.2 Populační problémy a jejich řešení
4.3 První kroky ke snižování kojenecké úmrtnosti
4.3.1 Úkoly převážně rázu organizačního
4.3.2 Úkoly rázu odborného
4.3.3 Činnost osvětová a hmotná pomoc
4.4 Morava aktivnější než Čechy
4.5 Zkušenosti ze zahraničí
4.6 Nová legislativa
4.7 Příprava vědecko-výzkumné činnosti
4.8 Spolupráce porodníka s pediatrem
4.9 Vývoj ukazatelů péče o matku a dítě
5 Období vzniku české perinatologie
5.1 Nová legislativa
5.2 Vývoj organizačních změn
5.2.1 Prenatální poradny
5.2.2 Péče o novorozence
5.2.3 Nedostatky v záznamnictví
5.2.4 Provozní řád novorozeneckých oddělení
5.2.5 Komise porodní pomoci
5.3 Vědecké schůze odborných společností
5.3.1 Schůze Československé gynekologicko-porodnické společnosti
5.3.2 Podíl Československé pediatrické společnosti
5.4 Spolupráce porodníka s pediatrem
5.5 Počátek fyziologických studií v české perinatologii
5.6 Výsledky péče
6 Vliv únorového komunistického puče na perinatologii
6.1 Zavádění dialektického materialismu do vědecké práce
6.2 „Sovětský svaz náš vzor“
6.3 Obhajoba poúnorové činnosti komunistické strany předními vědeckými pracovníky
6.4 Učení I. P. Pavlova
6.5 „Bezbolestný porod“
7 Další výrazné zlepšení ukazatelů kvality péče o matku a dítě (1952–1955)
7.1 Vývoj ukazatelů kvality péče o matku a dítě a prováděných opatření
7.2 Další organizační změny
7.3 Nově vydané vyhlášky a směrnice
7.4 Zdravotnická dokumentace a výkaznictví
7.5 Vědecké schůze ČsGPS s perinatologickou problematikou
7.6 Spolupráce porodníka s pediatrem
7.7 Péče o nedonošeného novorozence a její výsledky
7.8 Rozvíjení fyziologických studií v perinatologii
8 Meziústavní projekt „poškození plodu za porodu“
8.1 Zpřesnění pitevní diagnózy
8.2 Volba kritérií pro identifikaci příčin porodního poškození
8.3 Hlavní zjištěné příčiny porodního poškození
8.4 Diagnóza hrozícího poškození plodu
8.4.1 Hodnocení ozev plodu
8.4.2 Hodnocení charakteru plodové vody
8.5 Léčba hypoxie plodu
8.6 Kritéria pro hodnocení závažnosti poškození novorozence bezprostředně po porodu
8.7 Resuscitace poškozeného novorozence
8.8 Péče o traumatizovaného novorozence v prvních dnech po porodu
8.9 Nedostatky v terénu v péči o traumatizovaného novorozence
8.10 Dlouhodobé sledování traumatizovaných novorozenců
9 Období zpomalujícího se zlepšování péče o matku a dítě (1956–1962)
9.1 Vývoj jednotlivých ukazatelů kvality péče o matku a dítě v letech 1956–1962
9.2 Mezinárodní srovnání úrovně perinatální péče v ČR
9.3 Perspektivní plán Ministerstva zdravotnictví v perinatální péči do roku 1965
9.4 Vývoj a plnění odborně-organizačních opatření zajišťujících zlepšení perinatální péče
9.5 Porodnické klinické studie zaměřené na perinatální péči
9.6 Pediatrické klinické studie zaměřené na perinatální péči
9.7 Vrozené vývojové vady
9.8 Dlouhodobé sledování perinatálně poškozených
9.9 Fyziologické studie
9.9.1 Studie v oblasti porodnické
9.9.2 Studie v oblasti pediatrické
9.9.3 Studie v oblasti psychoneurologické
9.9.4 Studie experimentální
9.10 Způsoby zpracování dat
9.11 Řízení vědecké práce ve zdravotnictví
9.12 Styk se zahraničím
10 Další zpomalení poklesu perinatální úmrtnosti v období 1963–1967
10.1 Změna definic perinatálního úmrtí
10.2 Vývoj vybraných ukazatelů kvality perinatální péče
10.3 Nové zákony, vyhlášky a metodické pokyny
10.4 Konference ČsGPS
10.5 Porodnické komplikace
10.6 Diagnostika ohroženého plodu
10.7 Intervenční porodnictví
10.8 Komplikace novorozenecké
10.8.1 Hemolytická nemoc novorozence
10.8.2 Asfyxie novorozence
10.8.3 Novorozenec nízké porodní váhy
10.8.4 Umělá výživa novorozence
10.9 Vrozené vývojové vady
10.10 Dlouhodobé sledování perinatálně poškozených
10.11 Fyziologické studie
10.12 Bolest při porodu a psychoprofylaktická příprava
10.13 Spory ve vedení ÚPMD s následným odvoláním jeho ředitele
10.14 Plánování a řízení výzkumu v péči o matku a dítě
11 Sympozium „De lesione foetus intrauterina imminenti“ Praha, 11.–14. 10. 1966
11.1 Organizační a odborná příprava sympozia
11.2 Účastníci sympozia
11.3 Projev ministra zdravotnictví Plojhara při zahájení sympozia
11.4 Odborně vědecký obsah sympozia
11.4.1 Metabolické a cirkulační poruchy u plodu a novorozence, jejich etiologie a patogeneze
11.4.2 Diagnostika nitroděložního ohrožení plodu
11.4.3 Terapie ohroženého plodu a novorozence
11.4.4 Hypotrofický a asfyktický plod a novorozenec
12 Začátek stagnace perinatální úmrtnosti (1968–1971)
12.1 Konference ČsGPS
12.2 Vrozené vývojové vady
12.3 Dlouhodobé sledování dětí perinatálně ohrožených
12.4 Fyziologické studie
12.5 Hledání příčin stagnace perinatální úmrtnosti
13 Odraz „Pražského jara“ a začátku „Normalizace“ v perinatologii
13.1 Politické uvolňování vrcholící v době „Pražského jara“
13.2 Přechodné politické období
13.3 Začátek „Normalizace“ v perinatologii
14 Pokračující stagnace perinatální úmrtnosti (1972–1974)
14.1 Konference ČGPS
14.2 Diabetes v těhotenství
14.3 Hemolytická nemoc a těhotenská žloutenka
14.4 Hypoxie plodu a novorozence
14.4.1 Hypoxie plodu
14.4.2 Asfyktický novorozenec
14.5 Analgezie a anestezie za porodu
14.6 Rizikový princip v perinatologii
14.7 Vrozené vývojové vady
14.8 Dlouhodobé sledování
14.9 Fyziologické studie
15 4. evropský kongres perinatální medicíny v Praze 28. 8.–1. 9. 1974
15.1 Evropská asociace perinatální medicíny (EAPM)
15.2 Volba pořádající země 4. evropského kongresu pro rok 1974
15.3 Příprava kongresu
15.3.1 Vědecká komise EAPM
15.3.2 Organizační příprava
15.3.3 Účastníci kongresu
15.3.4 Přírodní katastrofa a její následky pro organizaci kongresu
15.4 Odborně vědecký obsah kongresu
15.4.1 Slavnostní zahájení
15.4.2 Vlastní odborné jednání
15.5 Sociální program
15.6 Celkové zhodnocení kongresu
16 Začátek opětného poklesu perinatální úmrtnosti (1975–1979)
16.1 Analýza perinatální úmrtnosti v ČSR v druhé polovině 70. let
16.2 Hlavní příčiny opětného poklesu perinatální úmrtnosti v ČSR
16.2.1 Rizikové těhotenství
16.2.2 Využití moderní techniky
16.3 Patologické těhotenství
16.4 Konference odborných společností
16.4.1 Konference ČGPS
16.4.2 Konference ČPS
16.5 Řízení výzkumu
16.6 Styk se zahraničím
16.7 Pokračující vliv „Normalizace“ na českou perinatologii
17 Období dalšího poklesu perinatální úmrtnosti (1980–1984)
17.1 Vývoj perinatální úmrtnosti v ČR a ve vyspělých zemích
17.2 Konference ČGPS
17.3 Perinatologické komise porodnická a neonatologická
17.3.1 Neonatologická komise
17.3.2 Sekce perinatální medicíny při ČGPS
17.4 Informační systém v perinatologii
17.5 Řízení výzkumu a jeho výsledky
17.6 Styk se zahraničím
17.7 Snahy o zneužití perinatologie pro účely „Normalizace“
18 Pokles perinatální úmrtnosti pod hranici deseti promile
18.1 Vývoj perinatální úmrtnosti v ČSR a ve vyspělých zemích v letech 1985–1989
18.2 Činnost Sekce perinatální medicíny a Neonatologické komise zaměřená na snižování perinatální úmrtnosti
18.2.1 Sekce perinatální medicíny při ČGPS
18.2.2 Neonatologická komise při ČPS
18.3 Demografický vývoj v druhé polovině 80. let
18.4 Studie zaměřené na problémy související s prematuritou
18.4.1 Časná novorozenecká úmrtnost
18.4.2 Předčasný porod
18.4.3 Péče o novorozence s respiračními poruchami
18.5 Management vrozených vývojových vad
18.5.1 Vrozené vady strukturální
18.5.2 Vrozené vady chromozomální
18.5.3 Vrozené vady metabolické
18.5.4 Oddělení lékařské genetiky
18.6 Rozvoj perinatální diagnostiky
18.7 Vybrané perinatální komplikace a jejich řešení
18.7.1 Diabetes
18.7.2 Vybrané komplikace v souvislosti s porodem
18.7.3 Císařský řez
18.7.4 Infekce
18.7.5 Hemolytická nemoc novorozence
18.8 Psychologické aspekty v porodnické péči
18.8.1 Psychoprofylaktická příprava k porodu
18.8.2 Přítomnost otce u porodu
18.8.3 Ostatní psychologické studie
18.9 Výživa novorozence
18.10 Dlouhodobé sledování – Perinatální morbidita dítěte
18.10.1 Prospektivní studie
18.10.2 Retrospektivní studie rizikových skupin novorozenců
18.11 Styk se zahraničím
18.12 Řízení výzkumu
18.13 Odraz zmírňování politické „Normalizace“ v oboru
19 Vliv listopadové revoluce na zdravotnictví a speciálně na perinatologii
19.1 Rozpad centralistického řízení českého zdravotnictví
19.1.1 První provedená opatření
19.1.2 Národní program obnovy a podpory zdraví
19.1.3 Vznik zdravotních pojišťoven
19.1.4 Vznik České lékařské komory
19.1.5 Začátek privatizace ve zdravotnictví
19.1.6 Snaha o zavádění tržního mechanismu do zdravotnictví v ČR
19.1.7 Stížnosti rodiček na chybnou perinatální péči
19.1.8 Změny v postgraduální výchově
19.1.9 Změny v organizaci výzkumu
19.2 Účast ČGPS na probíhajících změnách
19.3 Sekce perinatální medicíny při ČGPS
19.4 Vznik České neonatologické společnosti
19.5 Národní perinatologický program
19.6 Nová perinatologická dokumentace
19.7 Odborné časopisy
19.8 Styk se zahraničím
20 Perinatologie v první polovině 90. let
20.1 Vývoj perinatální úmrtnosti v ČR
20.2 Sekce perinatální medicíny a Česká neonatologická společnost
20.3 Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad
20.3.1 Využití ultrazvukové diagnostiky
20.3.2 Ostatní vyšetřovací metody VVV
20.3.3 Epidemiologie VVV
20.4 Porodnické komplikace, jejich screening a diagnóza
20.4.1 Metody zjišťující antepartální ohrožení plodu
20.4.2 Diagnóza a léčba antepartálního ohrožení plodu při různých těhotenských komplikacích
20.5 Nejčastější intervence při ukončování těhotenství a porodu
20.5.1 Indukce porodu
20.5.2 Císařský řez (SC)
20.6 Předčasný porod
20.7 Těhotenství po IVF a ET
20.8 Speciální neonatologická péče
20.8.1 Poruchy respirace
20.8.2 Hyperbilirubinemie
20.8.3 Poruchy výživy novorozence
20.9 Infekce
20.10 Dlouhodobé sledování – perinatální morbidita dítěte
20.10.1 Prospektivní studie dlouhodobé
20.10.2 Prospektivní studie krátkodobé
20.10.3 Studie retrospektivní
20.11 Humanizace a etika v perinatální péči
20.11.1 Výchozí všeobecné hledisko
20.11.2 Konference zaměřená na etiku v porodnictví
20.11.3 Otec u porodu
20.11.4 Porod podle Leboyera
20.12 Intervenční perinatální péče
21 Perinatologie na konci 20. a začátku 21. století
21.1 Vývoj perinatální úmrtnosti v ČR v období 1996–2001
21.1.1 Vývoj dvou základních ukazatelů perinatální úmrtnosti z mezinárodního hlediska
21.1.2 Vývoj čtyř dílčích priorit perinatální péče
21.1.3 ČNÚ v regionálních perinatologických centrech
21.1.4 Transport plodu v děloze
21.1.5 Regionální rozdíly v perinatální úmrtnosti
21.1.6 Měnící se příčiny klesající ČNÚ
21.1.7 Mateřská úmrtnost
21.2 Nová organizační opatření v perinatální péči
21.3 Vrozené vývojové vady (VVV)
21.3.1 Epidemiologie VVV
21.3.2 Prenatální diagnostika VVV
21.4 Předčasný porod a novorozenec velmi nízké porodní hmotnosti
21.4.1 Předčasný porod
21.4.2 Novorozenec velmi nízké porodní hmotnosti
21.5 Ostatní novorozenecké komplikace a jejich léčba
21.6 Ostatní porodnické komplikace
21.7 Porodnická diagnostika a intervence
21.8 Infekce
21.9 Výživa těhotných žen a kojenců
21.10 Perinatální morbidita novorozence a dítěte
21.10.1 Hlavní obtíže a zásady při studiu perinatální morbidity
21.10.2 Vyšetřovací metody používané při různých druzích perinatální morbidity
21.10.3 Perinatální morbidita novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti
21.10.4 Perinatální morbidita novorozenců nízké porodní hmotnosti se speciální perinatální zátěží
21.10.5 Perinatální morbidita donošených novorozenců
21.10.6 Příčiny vzniku perinatální morbidity
21.10.7 Zvyšuje klesající perinatální úmrtnost v důsledku zlepšující se intenzivní péče perinatální morbiditu?
21.10.8 Znovu diskuse o jeslích
21.11 Perinatální informační systém
21.12 Etika v perinatologii
21.12.1 Porody do vody
21.12.2 Porod v domácnosti
21.12.3 Ostatní alternativní porodnické postupy
21.12.4 Selektivní neposkytnutí intenzivní neonatální péče
21.12.5 Pomoc matce při vývoji jejího vztahu k rizikovému a nedonošenému dítěti
21.12.6 Etika a právní odpovědnost
21.13 Styk se zahraničím
22 Pohled zpět – poučení do nejbližší budoucnosti
22.1 Základní myšlenky pro vznik a vývoj české perinatologie
22.1.1 Objektivní kritéria kvality perinatální péče a perinatální informační systém
22.1.2 Interdisciplinární spolupráce
22.1.3 Podmínky pro zajištění perinatální péče
22.1.4 Perinatální péče pro všechny
22.2 Nová kritéria pro hodnocení perinatální péče
22.2.1 Cost/benefit v perinatální péči
22.2.2 Perinatální morbidita
22.2.3 Spokojenost uživatele péče
22.3 Změny v sociálních rizicích
22.4 Vývoj odbornosti
22.5 Výzkum v perinatologii
22.5.1 Výzkum na konci 50. a v průběhu 60. let
22.5.2 Výzkum v období 70. a 80. let
22.5.3 Výzkum po listopadu 1989
22.6 Perinatální management
22.6.1 Způsob celostátního uplatnění perinatálního managementu
22.6.2 Výhled do nejbližších let 21. století
22.7 Nové priority a strategie pro jejich řešení
22.7.1 Nedořešené problémy perinatální úmrtnosti a nárůst některých zdravotně-sociálních rizik
22.7.2 Zvyšující se výskyt některých zdravotně-sociálních rizik
22.7.3 Perinatální morbidita
22.7.4 Ekonomie
22.8 Společná odborně-organizační strategie pro řešení nových priorit
22.8.1 Odborná úroveň
22.8.2 Perinatální informační systém
22.8.3 Perinatální kontrolní systém
Abecední seznam nejčastěji používaných zkratek
Přehled vybraných tematických celků v perinatologii v jednotlivých kapitolách
O autorovi
Abecední seznam autorů citovaných publikací v textu
Rejstřík
Prof. MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Spontánní předčasný porodFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVaginální vedení porodu koncem pánevnímRodička včera, dnes a zítraZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.