Klinická kardiologie

Klinická kardiologie

3. vydání

Jan Vojáček, Jiří Kettner a kol.

Formát:
210 × 297 mm
Vazba:
pevná (V8), 1193 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena dnes:
1696,- Kč (MC 1995,- Kč)
Sleva:
299,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-549-1
Dostupnost:
skladem
Třetí aktualizované vydání knihy, jejíž předchozí vydání lze nalézt na pracovním stole mnoha kardiologů v České republice. Od druhého vydání uplynulo 5 let, což v tak dynamickém oboru, jakým je kardiologie, znamená nezbytnost radikální aktualizace informací. Další zásadní motivací pro přípravu třetího vydání je ovšem také fakt, že kniha je již delší dobu beznadějně rozebraná. Navíc dnes není pochyb o tom, že i v době elektronických a internetových učebnic je tištěná kniha stále optimálním zdrojem informací a těžištěm výuky, nemluvě o hledisku estetickém.
Monografie je i v tomto vydání rozdělena do základních 11 klinických oddílů pokrývajících prakticky celou kardiologii, úvodní oddíl obsahuje souhrny pro každodenní kardiologickou praxi, včetně přístupu k nemocnému a rozhodovacích procesů v kardiologii. Na publikaci se podílela řada nejpřednějších českých kardiologů a podává logicky uspořádaný přehled nejdůležitějších a zcela aktualizovaných praktických znalostí z oblasti celé kardiologie a angiologie. Tento obor dnes představuje obrovský objem faktů – velkou předností knihy je to, že se autorům podařilo velmi racionálně vše uspořádat do jednodílné publikace s velkým množstvím přehledných grafů, tabulek a obrázků. První i druhé vydání knihy Klinická kardiologie bylo Českou kardiologickou společností zařazeno do seznamu doporučené literatury pro kardiologickou atestaci.
Seznam autorů
Předmluvy
PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU
Vojáček J
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH
Vojáček J
ANATOMIE A HISTOLOGIE SRDCE – ZÁKLADY
Šteiner I
KAPITOLA 1 | PREVENCE ATEROSKLERÓZY
Cífková R, † Šimon J, Češka R
KAPITOLA 2 | ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ
Vojáček J, Kala P, Kolář J, Solař M, Pařízek P, Harrer J
KAPITOLA 3 | ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
Widimský J jr.
Arteriální hypertenze
Sekundární hypertenze
KAPITOLA 4 | PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU
Kautzner J, Peichl P, Sedláček K, Čihák R, Haman L, Pleskot M, Bytešník J
Mechanismy vzniku arytmií
Elektrokardiografická diagnostika arytmií
Bradyarytmie
Supraventrikulární tachyarytmie
Fibrilace síní
Komorové tachyarytmie
Synkopa
Antiarytmika
Implantabilní kardioverter-defibrilátor
KAPITOLA 5 | SRDEČNÍ SELHÁNÍ
Kettner J, Málek I, Hegarová M, Lupínek P, Málek F, Melenovský V, Kautzner J, Peichl P, Sedláček K
Akutní srdeční selhání a kardiogenní šok
Chronické srdeční selhání
KAPITOLA 6 | KARDIOMYOPATIE, MYOKARDITIDY, ONEMOCNĚNÍ PERIKARDU
Kettner J, Reichenbach A, Kubánek M
Onemocnění myokardu
Onemocnění perikardu
KAPITOLA 7 | CHLOPENNÍ SRDEČNÍ VADY
Marek T, Dominik J, Brtko M, Žáček P, Šťásek J, Pelouch R
Chlopenní vady
Chirurgická léčba chlopenních vad
Pacient po operaci chlopenní vady
Perkutánní intervence chlopenních srdečních vad dospělých
Infekční endokarditida
KAPITOLA 8 | PLICNÍ EMBOLIE, PLICNÍ HYPERTENZE, COR PULMONALE
Widimský J, Malý J, Al-Hiti H, Eliáš P, Lang O, Franc P, Roztočil K
Plicní embolie
Plicní hypertenze
KAPITOLA 9 | VROZENÁ SRDEČNÍ ONEMOCNĚNÍ
Rubáčková Popelová J, Rubáček M, Mates M, Škoda J, Neužil P, Táborský M
KAPITOLA 10 | ONEMOCNĚNÍ AORTY A PERIFERNÍCH CÉV
Bulvas M, Sommerová Z, Procházka V
Onemocnění aorty
Ischemická choroba dolních končetin
Endovaskulární léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody
Endovaskulární léčba extrakraniálních stenóz arteria carotis interna
Trombóza hlubokých žil dolních končetin
KAPITOLA 11 | SPECIÁLNÍ PROBLÉMY V KARDIOLOGII
Pleskot M, Krebsová A, Pudil R, Hrnčíř Z, Bultas J, Dusilova-Sulková S, Salajka F, Šteiner I,
Dušek J, Vojáček J, Šimek S, Šimková R, Hradec J, Barták K, Čáp J, Žáček P
Kardiopulmonální resuscitace
Náhlá srdeční smrt
Srdce a genetika
Srdce a systémová onemocnění
Srdce a endokrinní onemocnění
Srdce a metabolická onemocnění
Srdce a ledviny
Srdce a plicní onemocnění
Poranění srdce a velkých cév
Srdce a nádorová onemocnění
Kardiovaskulární systém a těhotenství
Kardiovaskulární systém a fyzická zátěž
Posouzení a péče o kardiologické nemocné v souvislosti s nekardiálními chirurgickými výkony
Srdce a diabetes mellitus
Lékové interakce
Způsobilost k řízení motorových vozidel
Posudková činnost v kardiologii
Rehabilitace u srdečních onemocnění
Přehled použitých zkratek
Rejstřík
POŘADATELÉ
Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
Oddělení akutní kardiologie, Klinika kardiologie IKEM, Praha
MUDr. Jaroslav Dušek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

AUTOŘI
MUDr. Hikmet Al-Hiti
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Miroslav Brtko, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.
Chirurgická klinika a Divize intervenční angiologie, 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Jan Bytešník, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN, Praha
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Robert Čihák, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc., FETCS
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Hemodialyzační středisko LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Dušek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Pavel Franc
Privátní kardiologická ambulance, Brandýs nad Labem
Doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Markéta Hegarová
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC
Interní kardiologická klinika LFMU a FN Brno
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
Klinika kardiologie IKEM, Praha
MUDr. Jiří Kolář, CSc.
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Tomáš Marek, CSc.
Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM, Praha
Doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
MUDr. Radek Pelouch
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Adrian Reichenbach
Klinika kardiologie IKEM, Praha
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha
MUDr. Miroslav Rubáček
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Kamil Sedláček, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Zuzana Sommerová, Ph.D.
III. interní – kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Stanislav Šimek, CSc., FESC
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Renata Šimková, CSc.
Pracoviště odborné ambulantní péče IKEM, Praha
† Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
II. interní klinika FN Plzeň-Bory
MUDr. Jan Škoda
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, FCMA
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Doporučujeme

Fibrilace síní v běžné praxiEKG v akutní kardiologiiKoronární cirkulaceFarmakoterapie hypertenzeChronická plicní hypertenzeZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.