Medical English in Stomatology

Medical English in Stomatology

Moderní učebnice angličtiny pro stomatology

Irena Baumruková

Formát:
B5
Vazba:
V2, 180 stran
Rok vydání:
2010
Naše cena dnes:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-232-2
Dostupnost:
poslední kusy
Jde o první učebnici u nás obsahující skutečně soudobou terminologii užívanou stomatology v anglicky mluvících zemích. Dobrá znalost odborné angličtiny je dnes ve stomatologii nezbytná jak z důvodů studia odborné literatury či vzdělávání na zahraničních stážích, tak pro komunikaci s anglicky hovořícími pacienty. Učebnice obsahuje téměř 2000 slov včetně přepisu výslovnosti a je rozdělena do přehledných, tematicky ucelených kapitol, které na sebe navazují jen volně, takže je možné – podle potřeb čtenáře – začít se studiem kteroukoli částí knihy. Významnou součástí knihy jsou prakticky zaměřená cvičení odborné konverzace a velmi obsažné tematické slovníky za každou lekcí. Nedílnou součástí knihy jsou i souborné anglicko-české a česko-anglické slovníky a obsáhlý klíč k překladům.
Unit 1
AT THE DENTIST’S (U ZUBNÍHO LÉKAŘE)
1. Health and safety (zdraví a bezpečí) /
2. Running late (zaostávání v práci) /
3. Marketing (marketing) /
4. Practice leafl ets (propagační letáky) /
5. Communication (komunikace) /
Unit 2
PREVENTION AND COMMUNITY DENTISTRY (PREVENCE A OBVODNÍ ZUBNÍ PÉČE)
1. Professions complementary to dentistry /
2. Dental caries (zubní kazy) /
3. Dietary advice (dietní poradenství) /
4. Dental health education (vzdělávání v péči o zdraví zubů) /
5. Communication (komunikace) /
Unit 3
CASE TAKING AND EXAMINATION (ANAMNÉZA A VYŠETŘENÍ)
1. Presenting a complaint (prezentace obtíží) /
2. The dental history (dentální anamnéza) /
3. The medical history (zdravotní anamnéza) /
Unit 4
EMERGENCY SITUATIONS (NALÉHAVÉ POHOTOVOSTNÍ SITUACE)
1. Useful emergency kit (souprava první pomoci) /
2. Approach and assess (přístup a zhodnocení) /
3. Adult basic life support (základní podpora životních funkcí u dospělých) /
4. Fainting (mdloba) /
5. Acute chest pain (akutní bolest hrudníku) /
6. Cardiorespiratory arrest (srdeční a dechová zástava) /
7. Anaphylactic shock (anafylaktický šok) /
8. Fits (záchvaty) /
9. Hypoglycaemia (hypoglykemie) /
10. Acute asthma (akutní astma) /
11. Inhaled foreign bodies (vdechnutí cizího tělíska) /
12. Useful phrases (užitečné fráze) /
Unit 5
CARING FOR CHILDREN (PÉČE O DĚTI)
1. The child patient (dětský pacient) /
2. The anxious child (úzkostné dítě) /
3. The child with toothache (dítě s bolestí zubu) /
4. Orthodontics (ortodoncie) /
5. Treatment planning (plán léčby) /
Unit 6
CARE OF ELDERLY AND DISABLED PEOPLE (PÉČE O STARÉ A NEMOHOUCÍ OSOBY)
1. Disabled person (nemohoucí pacient) /
2. Gerodontology (zubní péče o staré pacienty) /
3. Age changes (změny způsobené věkem) /
4. Delivery of care (poskytování péče) /
Unit 7
ADMINISTERING MEDICINES (PODÁVÁNÍ LÉKŮ)
1. Local analgesia (místní analgezie) /
2. Local analgesia – techniques, problems and hints (místní analgezie, techniky, problémy a pokyny) /
3. Sedation – relative analgesia (sedace spojená s analgezií) /
4. Sedation – benzodiazepines (uklidnění benzodiazepiny) /
5. Benzodiazepines – techniques (benzodiazepiny – techniky) /
6. Therapeutics (terapeutika) /
7. Prescribing (předepisování léků) /
8. Analgesics (analgetika) /
9. Anti-infl ammatory drugs (protizánětlivé léky) /
10. Antidepressants (léky proti depresi) /
11. Anxiolytics, sedatives, hypnotics, tranquillizers (léky proti úzkosti, léky utišující, uspávací, uklidňující) /
12. Antibiotics (antibiotika) /
Unit 8
PERIODONTOLOGY (PARODONTOLOGIE)
1. Oral microbiology (mikrobiologie úst) /
2. Plaque (plak) /
3. Calculus (zubní kámen) /
4. Aetiology of periodontal disease (etiologie onemocnění parodontu) /
5. Epidemiology of periodontal disease (epidemiologie onemocnění parodontu) /
6. Chronic gingivitis (chronický zánět dásní) /
7. Classifi cation of periodontal disease (klasifi kace onemocnění parodontu) /
8. Chronic adult periodontitis (chronická parodontitida u dospělých) /
9. Acute periodontal disease (akutní onemocnění parodontu) /
10. Prevention of periodontal disease (prevence onemocnění parodontu) /
11. Principles of treatment (zásady léčby) /
12. Non-surgical therapy (nechirurgická léčba) /
13. Minimally invasive therapy (minimálně invazivní léčba) /
14. Periodontal surgery (chirurgie parodontu) /
15. Mucogingival surgery (chirurgie sliznice dásní) /
16. Reattachment/New attachment (nové připojení) /
17. Occlusion and splinting (okluze a dlahování) /
18. Perio-endo lesions (poranění parodontu a endodoncia) /
19. Furcation involvement (zasažení furkace) /
Unit 9
RESTORATIVE DENTISTRY (ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE)
1. Treatment planning (plán léčby) /
2. Dental pain (bolest zubů) /
3. Isolation and moisture control (izolace a kontrola vlhkosti) /
4. Principles of tooth preparation (zásady přípravy zubu) /
5. Attrition, abrasion, and erosion (otěr, obrušování a odírání) /
6. Temporary restorations (dočasné náhrady) /
7. Bleaching (bělení) /
8. Root canal therapy (léčba kořenových kanálků) /
9. Root canal therapy – instruments (léčba kořenových kanálků – nástroje) /
10. Root canal therapy – materials (léčba kořenových kanálků – materiály) /
11. Four-handed dentistry (zubní ošetření pro čtyři ruce) /
Unit 10
PROSTHETICS (PROTETIKA)
1. Treatment planning (plán léčby) /
2. Clinical stages for removable partial dentures (klinická stádia u snímatelných částečných zubních protéz) /
3. Immediate complete dentures (okamžité úplné zubní protézy) /
4. Impressions for complete dentures (otisky pro úplné zubní protézy) /
5. Recording the occlusion for complete dentures (záznam o skusu pro úplné zubní protézy) /
6. Trial insertion of complete dentures (zkouška vsazení úplné zubní protézy) /
7. Fitting complete dentures (upevnění úplné zubní protézy) /
8. Denture maintenance (údržba protézy) /
9. Cleaning dentures (čistění protézy) /
10. Denture problems and complaints (problémy a obtíže se zubní protézou) /
11. Candida and dentures (kandida a zubní protézy) /
12. Denture copying (zhotovování kopií zubních protéz) /
13. Overdentures (hybridní protézy) /
Unit 11
DENTAL MATERIALS (DENTÁLNÍ MATERIÁLY)
1. Properties of dental materials (vlastnosti dentálních materiálů) /
2. Amalgam (amalgám) /
3. Resin composites (pryskyřičné kompozitní výplňové materiály) /
4. Dentine-adhesive systems, dentine bonding agents (systémy spojení s dentinem, pojivová činidla) /
5. Glass ionomers (skloionomery) /
6. Cermets (cermety) /
7. Resin-modifi ed glass ionomers (pryskyřicí upravené skloionomery) /
8. Cements (cementy) /
9. Impression materials (otiskovací materiály) /
10. Impression techniques (techniky otisku) /
11. Casting alloys (slitiny pro lití) /
12. Wrought alloys (tvářené slitiny) /
13. Ceramics – dental porcelain (dentální keramika) /
14. Denture materials (dentální materiály) /
15. Biocompatibility of dental materials (biokompatibilita dentálních materiálů) /
Unit 12
MAXILLOFACIAL SURGERY (CHIRURGIE OBLIČEJE A HORNÍ ČELISTI)
1. Advanced trauma life support – ATLS (podpora životních funkcí při závažných zraněních) /
2. Primary management of maxillofacial trauma (prvotní ošetření úrazu tváře a čelisti) /
3. Assessing head injury (posouzení zranění hlavy) /
4. Mandibular fractures (zlomeniny dolní čelisti) /
5. Mid-face fractures (zlomeniny střední části obličeje) /
6. Nasal and malar fractures (zlomeniny nosu a lícních kostí) /
7. Treatment of facial fractures (ošetření zlomenin v obličeji) /
8. Facial soft-tissue injuries (zranění měkkých tkání obličeje) /
Unit 13
ORAL SURGERY (ÚSTNÍ CHIRURGIE)
1. Principles of surgery of the mouth (zásady ústní chirurgie) /
2. Forceps, elevators and other instruments (kleště, páky a jiné nástroje) /
3. The extraction of teeth (vytržení zubů) /
4. Complications of extracting teeth (komplikace extrakce zubů) /
5. Post-operative bleeding (pooperační krvácení) /
6. Suturing (šití) /
7. Dento-alveolar surgery: removal of roots (dento-alveolární chirurgie: odstranění kořenů) /
8. Dento-alveolar surgery: removal of unerupted teeth (dento-alveolární chirurgie: odstranění neprořezaných zubů) /
9. Dento-alveolar surgery: removal of third molars (dento-alveolární chirurgie: odstranění zubů moudrosti) /
10. Dento-alveolar surgery: apicectomy (dento-alveolární chirurgie: resekce kořenového hrotu) /
11. Dento-alveolar surgery: helping the orthodontist (dento-alveolární chirurgie: pomoc při ortodoncii) /
12. Dento-facial infections (infekce obličeje a zubů) /
13. Biopsy (biopsie) /
14. Cryosurgery (kryochirurgie) /
15. Lasers (lasery) /
16. Minimally invasive surgery (minimálně invazivní chirurgie) /
Unit 14
ORAL MEDICINE (ÚSTNÍ MEDICÍNA)
1. Facial pain (bolest obličeje) /
2. Temporomandibular pain (bolest spánkových kostí a dolní čelisti) /
3. Cervico-facial lymphadenopathy (onemocnění mízních uzlin krku a obličeje) /
4. Oral manifestations of neurological disease (ústní projevy neurologického onemocnění) /
5. Oral manifestations of skin disease (ústní projevy kožního onemocnění) /
6. Oral manifestations of gastrointestinal disease (ústní projevy onemocnění zažívacího traktu) /
7. Oral manifestations of haematological disease (ústní projevy choroby krve) /
8. Oral manifestations of endocrine disease (ústní projevy onemocnění endokrinního systému) /
9. Oral manifestations of HIV infection and AIDS (ústní projevy infekce HIV a AIDS) /
10. Premalignant lesions (premaligní léze) /
11. Oral cancer (rakovina úst) /
12. Drug induced lesions of the mouth (poškození úst způsobená léky) /
13. Bacterial infections in the mouth (bakteriální infekce v ústech) /
14. Viral infections of the mouth (virové infekce v ústech) /
15. Oral candidosis (candidiasis) (ústní moučnivka) /
16. Recurrent aphthous stomatitis (opakující se aftózní zánět sliznice ústní dutiny) /
17. Vesiculo-bullous lesions (puchýřovité léze) /
18. White patches (bílé skvrny) /
19. Abnormalities of the lips and tongue (abnormality rtů a jazyka) /
20. Salivary gland disease (onemocnění slinných žláz) /
Unit 15
MEDICINE RELEVANT TO DENTISTRY I. (MEDICÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K ZUBNÍMU LÉKAŘSTVÍ)
1. Anaemia (anémie) /
2. Cardiovascular disease (onemocnění srdce a cév) /
3. Respiratory disease (respirační onemocnění) /
4. Gastrointestinal disease (gastrointestinální onemocnění) /
5. Hepatic disease (jaterní onemocnění) /
6. Renal disorders (poruchy ledvin) /
7. Endocrine disease (onemocnění žláz s vnitřní sekrecí) /
8. Joint disease (onemocnění kloubů) /
9. Skin neoplasms (novotvary na kůži) /
10. Dermatology (kožní lékařství) /
11. The immunocompromised patient. AIDS (pacient s porušenou imunitou, AIDS) /
Unit 16
MEDICINE RELEVANT TO DENTISTRY II. (MEDICÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K ZUBNÍMU LÉKAŘSTVÍ)
1. Neurological disorders (neurologické poruchy) /
2. Cerebrovascular accidents – strokes (mozkové a cévní příhody – mrtvice) /
3. Psychiatry (psychiatrie) /
Key to translations /
English-Czech dictionary /
Czech-English dictionary /
Literature /
PhDr. Irena Baumruková
Vynikající moderní učebnice lékařské angličtiny určená stomatologům a studentům zubního lékařství, vhodná rovněž pro dentální hygieniky a střední zdravotnický personál ve stomatologii.

Doporučujeme

Preventivní medicínaZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovníkVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.