Medical English in Stomatology

Medical English in Stomatology

Moderní učebnice angličtiny pro stomatology

Irena Baumruková

Formát:
B5
Vazba:
V2, 180 stran
Rok vydání:
2010
Naše cena dnes:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-232-2
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Jde o první učebnici u nás obsahující skutečně soudobou terminologii užívanou stomatology v anglicky mluvících zemích. Dobrá znalost odborné angličtiny je dnes ve stomatologii nezbytná jak z důvodů studia odborné literatury či vzdělávání na zahraničních stážích, tak pro komunikaci s anglicky hovořícími pacienty. Učebnice obsahuje téměř 2000 slov včetně přepisu výslovnosti a je rozdělena do přehledných, tematicky ucelených kapitol, které na sebe navazují jen volně, takže je možné – podle potřeb čtenáře – začít se studiem kteroukoli částí knihy. Významnou součástí knihy jsou prakticky zaměřená cvičení odborné konverzace a velmi obsažné tematické slovníky za každou lekcí. Nedílnou součástí knihy jsou i souborné anglicko-české a česko-anglické slovníky a obsáhlý klíč k překladům.
Unit 1
AT THE DENTIST’S (U ZUBNÍHO LÉKAŘE)
1. Health and safety (zdraví a bezpečí) /
2. Running late (zaostávání v práci) /
3. Marketing (marketing) /
4. Practice leafl ets (propagační letáky) /
5. Communication (komunikace) /
Unit 2
PREVENTION AND COMMUNITY DENTISTRY (PREVENCE A OBVODNÍ ZUBNÍ PÉČE)
1. Professions complementary to dentistry /
2. Dental caries (zubní kazy) /
3. Dietary advice (dietní poradenství) /
4. Dental health education (vzdělávání v péči o zdraví zubů) /
5. Communication (komunikace) /
Unit 3
CASE TAKING AND EXAMINATION (ANAMNÉZA A VYŠETŘENÍ)
1. Presenting a complaint (prezentace obtíží) /
2. The dental history (dentální anamnéza) /
3. The medical history (zdravotní anamnéza) /
Unit 4
EMERGENCY SITUATIONS (NALÉHAVÉ POHOTOVOSTNÍ SITUACE)
1. Useful emergency kit (souprava první pomoci) /
2. Approach and assess (přístup a zhodnocení) /
3. Adult basic life support (základní podpora životních funkcí u dospělých) /
4. Fainting (mdloba) /
5. Acute chest pain (akutní bolest hrudníku) /
6. Cardiorespiratory arrest (srdeční a dechová zástava) /
7. Anaphylactic shock (anafylaktický šok) /
8. Fits (záchvaty) /
9. Hypoglycaemia (hypoglykemie) /
10. Acute asthma (akutní astma) /
11. Inhaled foreign bodies (vdechnutí cizího tělíska) /
12. Useful phrases (užitečné fráze) /
Unit 5
CARING FOR CHILDREN (PÉČE O DĚTI)
1. The child patient (dětský pacient) /
2. The anxious child (úzkostné dítě) /
3. The child with toothache (dítě s bolestí zubu) /
4. Orthodontics (ortodoncie) /
5. Treatment planning (plán léčby) /
Unit 6
CARE OF ELDERLY AND DISABLED PEOPLE (PÉČE O STARÉ A NEMOHOUCÍ OSOBY)
1. Disabled person (nemohoucí pacient) /
2. Gerodontology (zubní péče o staré pacienty) /
3. Age changes (změny způsobené věkem) /
4. Delivery of care (poskytování péče) /
Unit 7
ADMINISTERING MEDICINES (PODÁVÁNÍ LÉKŮ)
1. Local analgesia (místní analgezie) /
2. Local analgesia – techniques, problems and hints (místní analgezie, techniky, problémy a pokyny) /
3. Sedation – relative analgesia (sedace spojená s analgezií) /
4. Sedation – benzodiazepines (uklidnění benzodiazepiny) /
5. Benzodiazepines – techniques (benzodiazepiny – techniky) /
6. Therapeutics (terapeutika) /
7. Prescribing (předepisování léků) /
8. Analgesics (analgetika) /
9. Anti-infl ammatory drugs (protizánětlivé léky) /
10. Antidepressants (léky proti depresi) /
11. Anxiolytics, sedatives, hypnotics, tranquillizers (léky proti úzkosti, léky utišující, uspávací, uklidňující) /
12. Antibiotics (antibiotika) /
Unit 8
PERIODONTOLOGY (PARODONTOLOGIE)
1. Oral microbiology (mikrobiologie úst) /
2. Plaque (plak) /
3. Calculus (zubní kámen) /
4. Aetiology of periodontal disease (etiologie onemocnění parodontu) /
5. Epidemiology of periodontal disease (epidemiologie onemocnění parodontu) /
6. Chronic gingivitis (chronický zánět dásní) /
7. Classifi cation of periodontal disease (klasifi kace onemocnění parodontu) /
8. Chronic adult periodontitis (chronická parodontitida u dospělých) /
9. Acute periodontal disease (akutní onemocnění parodontu) /
10. Prevention of periodontal disease (prevence onemocnění parodontu) /
11. Principles of treatment (zásady léčby) /
12. Non-surgical therapy (nechirurgická léčba) /
13. Minimally invasive therapy (minimálně invazivní léčba) /
14. Periodontal surgery (chirurgie parodontu) /
15. Mucogingival surgery (chirurgie sliznice dásní) /
16. Reattachment/New attachment (nové připojení) /
17. Occlusion and splinting (okluze a dlahování) /
18. Perio-endo lesions (poranění parodontu a endodoncia) /
19. Furcation involvement (zasažení furkace) /
Unit 9
RESTORATIVE DENTISTRY (ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE)
1. Treatment planning (plán léčby) /
2. Dental pain (bolest zubů) /
3. Isolation and moisture control (izolace a kontrola vlhkosti) /
4. Principles of tooth preparation (zásady přípravy zubu) /
5. Attrition, abrasion, and erosion (otěr, obrušování a odírání) /
6. Temporary restorations (dočasné náhrady) /
7. Bleaching (bělení) /
8. Root canal therapy (léčba kořenových kanálků) /
9. Root canal therapy – instruments (léčba kořenových kanálků – nástroje) /
10. Root canal therapy – materials (léčba kořenových kanálků – materiály) /
11. Four-handed dentistry (zubní ošetření pro čtyři ruce) /
Unit 10
PROSTHETICS (PROTETIKA)
1. Treatment planning (plán léčby) /
2. Clinical stages for removable partial dentures (klinická stádia u snímatelných částečných zubních protéz) /
3. Immediate complete dentures (okamžité úplné zubní protézy) /
4. Impressions for complete dentures (otisky pro úplné zubní protézy) /
5. Recording the occlusion for complete dentures (záznam o skusu pro úplné zubní protézy) /
6. Trial insertion of complete dentures (zkouška vsazení úplné zubní protézy) /
7. Fitting complete dentures (upevnění úplné zubní protézy) /
8. Denture maintenance (údržba protézy) /
9. Cleaning dentures (čistění protézy) /
10. Denture problems and complaints (problémy a obtíže se zubní protézou) /
11. Candida and dentures (kandida a zubní protézy) /
12. Denture copying (zhotovování kopií zubních protéz) /
13. Overdentures (hybridní protézy) /
Unit 11
DENTAL MATERIALS (DENTÁLNÍ MATERIÁLY)
1. Properties of dental materials (vlastnosti dentálních materiálů) /
2. Amalgam (amalgám) /
3. Resin composites (pryskyřičné kompozitní výplňové materiály) /
4. Dentine-adhesive systems, dentine bonding agents (systémy spojení s dentinem, pojivová činidla) /
5. Glass ionomers (skloionomery) /
6. Cermets (cermety) /
7. Resin-modifi ed glass ionomers (pryskyřicí upravené skloionomery) /
8. Cements (cementy) /
9. Impression materials (otiskovací materiály) /
10. Impression techniques (techniky otisku) /
11. Casting alloys (slitiny pro lití) /
12. Wrought alloys (tvářené slitiny) /
13. Ceramics – dental porcelain (dentální keramika) /
14. Denture materials (dentální materiály) /
15. Biocompatibility of dental materials (biokompatibilita dentálních materiálů) /
Unit 12
MAXILLOFACIAL SURGERY (CHIRURGIE OBLIČEJE A HORNÍ ČELISTI)
1. Advanced trauma life support – ATLS (podpora životních funkcí při závažných zraněních) /
2. Primary management of maxillofacial trauma (prvotní ošetření úrazu tváře a čelisti) /
3. Assessing head injury (posouzení zranění hlavy) /
4. Mandibular fractures (zlomeniny dolní čelisti) /
5. Mid-face fractures (zlomeniny střední části obličeje) /
6. Nasal and malar fractures (zlomeniny nosu a lícních kostí) /
7. Treatment of facial fractures (ošetření zlomenin v obličeji) /
8. Facial soft-tissue injuries (zranění měkkých tkání obličeje) /
Unit 13
ORAL SURGERY (ÚSTNÍ CHIRURGIE)
1. Principles of surgery of the mouth (zásady ústní chirurgie) /
2. Forceps, elevators and other instruments (kleště, páky a jiné nástroje) /
3. The extraction of teeth (vytržení zubů) /
4. Complications of extracting teeth (komplikace extrakce zubů) /
5. Post-operative bleeding (pooperační krvácení) /
6. Suturing (šití) /
7. Dento-alveolar surgery: removal of roots (dento-alveolární chirurgie: odstranění kořenů) /
8. Dento-alveolar surgery: removal of unerupted teeth (dento-alveolární chirurgie: odstranění neprořezaných zubů) /
9. Dento-alveolar surgery: removal of third molars (dento-alveolární chirurgie: odstranění zubů moudrosti) /
10. Dento-alveolar surgery: apicectomy (dento-alveolární chirurgie: resekce kořenového hrotu) /
11. Dento-alveolar surgery: helping the orthodontist (dento-alveolární chirurgie: pomoc při ortodoncii) /
12. Dento-facial infections (infekce obličeje a zubů) /
13. Biopsy (biopsie) /
14. Cryosurgery (kryochirurgie) /
15. Lasers (lasery) /
16. Minimally invasive surgery (minimálně invazivní chirurgie) /
Unit 14
ORAL MEDICINE (ÚSTNÍ MEDICÍNA)
1. Facial pain (bolest obličeje) /
2. Temporomandibular pain (bolest spánkových kostí a dolní čelisti) /
3. Cervico-facial lymphadenopathy (onemocnění mízních uzlin krku a obličeje) /
4. Oral manifestations of neurological disease (ústní projevy neurologického onemocnění) /
5. Oral manifestations of skin disease (ústní projevy kožního onemocnění) /
6. Oral manifestations of gastrointestinal disease (ústní projevy onemocnění zažívacího traktu) /
7. Oral manifestations of haematological disease (ústní projevy choroby krve) /
8. Oral manifestations of endocrine disease (ústní projevy onemocnění endokrinního systému) /
9. Oral manifestations of HIV infection and AIDS (ústní projevy infekce HIV a AIDS) /
10. Premalignant lesions (premaligní léze) /
11. Oral cancer (rakovina úst) /
12. Drug induced lesions of the mouth (poškození úst způsobená léky) /
13. Bacterial infections in the mouth (bakteriální infekce v ústech) /
14. Viral infections of the mouth (virové infekce v ústech) /
15. Oral candidosis (candidiasis) (ústní moučnivka) /
16. Recurrent aphthous stomatitis (opakující se aftózní zánět sliznice ústní dutiny) /
17. Vesiculo-bullous lesions (puchýřovité léze) /
18. White patches (bílé skvrny) /
19. Abnormalities of the lips and tongue (abnormality rtů a jazyka) /
20. Salivary gland disease (onemocnění slinných žláz) /
Unit 15
MEDICINE RELEVANT TO DENTISTRY I. (MEDICÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K ZUBNÍMU LÉKAŘSTVÍ)
1. Anaemia (anémie) /
2. Cardiovascular disease (onemocnění srdce a cév) /
3. Respiratory disease (respirační onemocnění) /
4. Gastrointestinal disease (gastrointestinální onemocnění) /
5. Hepatic disease (jaterní onemocnění) /
6. Renal disorders (poruchy ledvin) /
7. Endocrine disease (onemocnění žláz s vnitřní sekrecí) /
8. Joint disease (onemocnění kloubů) /
9. Skin neoplasms (novotvary na kůži) /
10. Dermatology (kožní lékařství) /
11. The immunocompromised patient. AIDS (pacient s porušenou imunitou, AIDS) /
Unit 16
MEDICINE RELEVANT TO DENTISTRY II. (MEDICÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K ZUBNÍMU LÉKAŘSTVÍ)
1. Neurological disorders (neurologické poruchy) /
2. Cerebrovascular accidents – strokes (mozkové a cévní příhody – mrtvice) /
3. Psychiatry (psychiatrie) /
Key to translations /
English-Czech dictionary /
Czech-English dictionary /
Literature /
PhDr. Irena Baumruková
Vynikající moderní učebnice lékařské angličtiny určená stomatologům a studentům zubního lékařství, vhodná rovněž pro dentální hygieniky a střední zdravotnický personál ve stomatologii.

Doporučujeme

Preventivní medicínaMedical English in Stomatology II.Slovník lékařských zkratekPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovníkVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.