Medical English in Stomatology II.

Medical English in Stomatology II.

Irena Baumruková

Formát:
B5
Vazba:
brožovaná, 256 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-334-3
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Podobně jako u prvního dílu čtenáři ocení skutečně soudobou terminologii užívanou stomatology v anglicky mluvících zemích. Další předností této moderní učebnice je rozsáhlá slovní zásoba mapující podrobně všechny aspekty práce ve stomatologické ordinaci, a to jak z pohledu lékaře-stomatologa, tak dalších profesí zubního lékařství. Samozřejmostí je důsledné uvádění přepisu výslovnosti jak přímo v lekcích, tak v souborném anglicko-českém a česko-anglickém slovníku na konci knihy. Významným prvkem knihy jsou prakticky zaměřená cvičení odborné konverzace a velmi obsažné tematické slovníky za každou lekcí. Nedílnou součástí knihy je i obsáhlý klíč k překladům.
Unit 1
DUTIES AND NON-SURGICAL ROLE OF THE DENTAL NURSE / ADMINISTRATIVNÍ POVINNOSTI ZUBNÍ SESTRY
Record keeping, reception, clerical duties / Vedení kartotéky, práce v recepci, administrativní práce
TEXT 1 Medical histories / Lékařské anamnézy
Clinical record keeping / Uchovávání klinických záznamů
TEXT 2 Storage of dental stock / Skladování dentálních zásob
Details to be recorded on a patient’s record card / Podrobnosti na záznamové kartě pacienta
Additional material / Doplňující materiály ke kartě
TEXT 3 The non-surgical role of the dental nurse / Administrativní práce zubní sestry
Instructions for extractions under general anaesthesia / Instrukce pro extrakce při celkové anestézii
Instructions for emergency cover / Instrukce pro zajištění pohotovostních služeb
Instructions for orthodontic referral / Instrukce pro doporučení na ortodoncii
Unit 2
working with patients and dentists / SPOLUPRÁCE SESTRY S PACIENTY A DENTISTY
Chair-side assisting, communication and teamwork, dental ethics, handling complaints, confidentiality,
consent / Asistence u křesla, komunikace a týmová práce, etika, vyřizování stížností, důvěryhodnost, souhlas
TEXT 1 Oral assessments / Vyšetření ústní dutiny
TEXT 2 Diet and oral hygiene advice to a small group of 8 year olds / Jak poradit s dietou a ústní hygienou malé skupině osmiletých pacientů
TEXT 3 Smoking in relation to oral health / Kouření ve vztahu ke zdraví úst
Communicating with young people v. (versus) adults / Rozdíly v komunikaci s mládeží a dospělými
TEXT 4 Oral assessments / Posouzení stavu úst
TEXT 5 Four types of discrimination / Čtyři typy diskriminace
TEXT 6 The term “informed consent” / Pojem „informovaný souhlas“
TEXT 7 The patient’s rights / Práva pacienta
The handling of complaints / Vyřizování stížností
Procedure for handling a verbal complaint / Postup při vyřizování ústní stížnosti
Procedure for handling a written complaint / Postup při vyřizování písemné stížnosti
Unit 3
Anatom y and physiolog y / ANATOMIE A FYZIOLOGIE
Circulatory system, digestive system / Oběhový systém, zažívací systém
TEXT 1 Coronary artery disease / Onemocnění koronárních tepen
Cardiac arrest / Zástava srdce
Heart disease / Srdeční onemocnění
Valvular heart defects I. / Poruchy srdečních chlopní I
TEXT 2 The liver / Játra
Valvular heart defects II. / Poruchy srdečních chlopní II
Lung cancer / Rakovina plic
Unit 4
DENTAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY / DENTÁLNÍ ANATOMIE A FYZIOLOGIE
Dental muscles, tongue, salivary glands / Dentální svaly, jazyk, slinné žlázy
TEXT 1 Enamel / Sklovina
Periodontal ligament (membrane) / Periodontium
Upper first molar teeth / Horní mléčné stoličky
TEXT 2 Structure of enamel / Struktura skloviny
Structure of dentine / Struktura dentinu
TEXT 3 Dental muscles, tongue, salivary glands / Dentální svaly, jazyk, slinné žlázy
Unit 5
PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY / PATOLOGIE A MIKROBIOLOGIE
Generally and specifically in relation to the oral cavity, inflammation and disease processes / Obecně
a zejména ve vztahu k ústní dutině, zánět a průběh onemocnění
TEXT 1 Pathology / Patologie
Disease lesion / Chorobné léze
Acute inflammatory response / Akutní zánětlivá reakce
TEXT 2 Formation of a periapical abscess / Vytvoření periapikálního abscesu
TEXT 3 Four types of micro-organism: bacteria, viruses, fungi and protozoa / Čtyři typy mikroorganismů: baktérie, viry, houby/plísně a prvoci
Examples of infection / Příklady infekce
Oral thrush / Moučnivka
Cold sores / Opary
TEXT 4 Patology and microbiology in relation to the oral cavity, inflammation and disease processes / Patologie a mikrobiologie ve vztahu k ústní dutině, záněty a chorobné procesy
Unit 6
Causes and prevention of dental diseases. CASE STUDIES. / PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNÉNÍ ZUBŮ. KAZUISTIKY.
Caries, periodontal disease, dental health education / Kazy, onemocnění parodontu, edukace v oblasti dentálního zdraví
TEXT 1 Stagnation areas / Oblasti váznutí potravy
Plaque / Plak
Detection of caries / Detekce kazů
TEXT 2 Development of chronic gingivitis / Rozvoj chronického zánětu dásní
Progression to periodontitis / Postupný rozvoj parodontitidy
TEXT 3 A patient with two new crowns fitted / Pacient s dvěma nově upevněnými korunkami
A patient with bleeding gums / Pacient s krvácejícími dásněmi
A patient with a newly fitted removable orthodontic appliance / Pacient s nově upevněným snímacím ortodontickým aparátem
TEXT 4 Caries, periodontal disease, dental health education / Kazy, onemocnění parodontu, edukace v dentálním zdraví
TEXT 5 Case studies / Kazuistiky
Unit 7
STERILISATION AND INFECTION CONTROL / STERILIZACE A PŘEDCHÁZENÍ INFEKCI
Importance of sterility and cleanliness in the surgery, cross-infection, and infection control / Důležitost sterility a čistoty v ordinaci, přenášení infekce a prevence
TEXT 1 Used pair of extraction forceps / Použité ektrakční kleště
Used air turbine handpiece / Použitý násadec vzduchové turbinky
Alginate impression / Alginátový otisk
New acrylic denture before fitting / Nová akrylátová protéza před upevněním
TEXT 2 Infection control - list of necessary vaccinations / Kontrola infekce, seznam nutných očkování
Avoiding the risk of cross-infection / Prevence rizika přenosu infekce
TEXT 3 “Universal Precautions” / „Všeobecná bezpečnostní opatření“
Four techniques used in the dental surgery to control cross-infection / Čtyři techniky užívané v zubní ordinaci k prevenci šíření infekce
Cleaning the dental clinical environment / Čistota prostředí v ordinaci
Cleaning handpieces and instruments / Čistění nástrojů
The use of PPE / Používání osobních ochranných pomůcek
TEXT 4 Autoclaves / Autoklávy
Immunisation of dental staff / Očkování personálu
Zoning / Metoda vytváření „zón“
TEXT 5 Cross-infection / Šíření infekce
Disinfection / Dezinfekce
Sterilisation / Sterilizace
Unit 8
DENTAL RADIOGRAPHY / radiografie VE STOMATOLOGII
Principles and techniques, film composition, developing / Zásady a techniky, kompozice a vyvolání filmu
TEXT 1 Types of radiograph / Typy rentgenových snímků
Precautions for the patient / Bezpečnostní opatření u pacienta
Precautions for staff / Bezpečnostní opatření u personálu
TEXT 2 Faults occurring during taking of radiograph / Závady vzniklé během snímkování
Avoidance / Jak jim předejít
Faults occurring during processing of radiograph / Závady vzniklé během zpracování snímků
Avoidance / Jak jim předejít
Developing the radiograph / Vyvolávání rentgenového snímku
TEXT 3 Clinical reasons why the taking of a dental radiograph may be necessary / Klinické důvody pro pořízení rentgenového záznamu
Local Rules / Místní pravidla
TEXT 4 The contents of an intraoral X-ray film packet / Intraorální rentgen – obsah balíčku rentgenového filmu
Six faults during developing / Šest pochybení při vyvolávání
TEXT 5 ALARA / ALARA („Co možno nejkratší vystavení záření“)
TEXT 6 The faults that can occur during both the taking and developing of films / Závady, které mohou nastat při snímání a vyvolávání filmů
TEXT 7 Special waste / Zvláštní odpad
Risk assessment / Posouzení rizik
TEXT 8 Principles and techniques, film composition, developing / Pořizování záběrů, vyvolávání snímků, principy a techniky
Unit 9
Health and safety at work in relation to dentistry / ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Při práci
VE VZTAHU KE STOMATOLOGII
COSHH, RIDDOR, ionising radiation, waste regulations, fire regulations / COSHH, RIDDOR, ionizující záření, předpisy pro zacházení s odpadem, požární předpisy
TEXT 1 Radiation protection / Ochrana před zářením
Mercury spillage / Rozlití rtuti
Dirty needlestick injury / Poranění nečistou jehlou
TEXT 2 Basic fire precautions / Základní protipožární opatření
Special fire precautions for dental surgeries / Speciální protipožární opatření v zubní ordinaci
Procedures after a staff member has fallen on the premises / Jak postupovat v případě pádu zaměstnance na pracovišti
TEXT 3 Waste amalgam / Amalgámový odpad
Used scalpel blade / Použitá čepelka skalpelu
Failed crown / Prasklá korunka
Record card of a deceased patient / Záznamová karta zemřelého pacienta
TEXT 4 COSHH stands for “Control of Substances Hazardous to Health” / COSHH znamená
„Kontrola látek nebezpečných zdraví“
RIDDOR stands for “Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurences
Regulations” / RIDDOR znamená „Předpisy pro hlášení zranění, onemocnění a nebezpečných událostí“
TEXT 5 Risk assessment for the introduction of a new cleaning-agent / Posouzení rizika při zavádění
nového čistícího prostředku
TEXT 6 Contaminated sharps / Kontaminované ostré nástroje
Expired emergency drugs / Prošlé léky pro naléhavé případy
Spent X-ray fixer / Použitý ustalovač
Sound extracted tooth / Zdravý vytržený zub
TEXT 7 The safety of staff and the security on the workplace / Bezpečí personálu, zajištění bezpečnosti na pracovišti
Actions to take following arm fracture / Správný postup po zlomení paže
TEXT 8 Safe use of dental X ray equipment and its regular maintenance / Bezpečné použití vybavení rentgenu a jeho pravidelná údržba
TEXT 9 Safety and security at the workplace / Bezpečí a ochrana na pracovišti
Klíč k překladům
Anglicko-český slovník
česko-Anglický slovník
References 
PhDr. Irena Baumruková
Druhý díl úspěšné moderní učebnice lékařské angličtiny určené stomatologům a studentům zubního lékařství, vhodné rovněž pro dentální hygieniky a střední zdravotnický personál ve stomatologii.

Doporučujeme

Medical English in StomatologyPreventivní medicínaSlovník lékařských zkratekPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovníkVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.