Naléhavé stavy v psychiatrii

Naléhavé stavy v psychiatrii

Hana Papežová a kolektiv

Formát:
125 × 190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 400 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-425-8
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Prakticky koncipovaná příručka určená pro každodenní psychiatrickou praxi. Impozantní autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., zpracoval akutní psychiatrii v celé šíři:

Obsah: Nespolupracující pacient • Telefonická intervence • Psychiatrická péče a právní normy • Suicidální a sebepoškozující se pacient • Agresivní pacient • Neklidný pacient a somaticky obtížný pacient • Simulace, předstíraná porucha a somatizace • Krizová intervence: základní postupy • Akutní truchlení • Práce s oběťmi katastrof • Oběti znásilnění • Krize v rodině • Akutní intervence v geriatrii. Umírání • Zneužívání partnera, dítěte včetně zneužívání sexuálního • Pacient s poruchou osobnosti v krizi • Úzkostné a panické stavy • Depresivní porucha • Akutní psychóza a katatonie • Krize u schizofrenních a chronicky nemocných psychotických pacientů • Mánie • Psychiatrické symptomy u somatických onemocnění a intoxikací • Deliria a neurologická onemocnění s psychiatrickou symptomatikou • Psychogenní neepileptické záchvaty • Intoxikace
Předmluva
I. Úvod do akutních stavů v psychiatrii
1 Psychiatrický nález v rámci naléhavé péče (Pavel Pavlovský)
1.1 Spolupracující pacient
1.2 Nespolupracující pacient
2 Li nka důvěry – krizová intervence po telefonu (Jarmila Čierná)
2.1 Historie a společenský kontext
2.2 Formy distanční krizové intervence, smysl služby, typy linek
2.3 Výhody a limity linek důvěry
2.4 Linka důvěry a psychiatrický pacient
3 Psychiatrická péče a právní normy (Pavel Pavlovský)
4 SUICIDÁLNÍ PACIENT (Pavel Doubek, Jaromír Hons)
4.1 Suicidium je medicínský i společenský problém
4.2 Které pacienty je třeba vyšetřovat pro riziko suicidia?
4.3 Individuální a demografické rizikové faktory suicidia
4.4 Posouzení suicidálního pokusu
4.5 Správná volba formu intervence a léčby suicidálního pacienta
5 Pacienti s násilným chováním (Jan Vevera)
5.1 Přístup k agresivnímu nemocnému
5.2 Deeskalace – zklidnění agresivního nemocného
5.3 Farmakoterapeutické ovlivnění agresivního a násilného
chování
5.4 Použití omezovacích prostředků
5.5 Kazuistika
6 Neklidný pacient a somaticky obtížný pacient (Lucie Kališová)
6.1 Obecné zhodnocení stavu, přístup k neklidnému nemocnému
6.2 Vyšetření neklidného nemocného
6.3 Diagnostická rozvaha
6.4 Léčba
6.5 Kazuistiky neklidných nemocných
7 Simulace, předstíraná porucha a somatizace (Miroslav Sekot)
7.1 Všeobecná doporučení
7.2 Anamnéza
7.3 Rozhovor
7.4 Psychiatrická diferenciální diagnóza
7.5 Simulace
7.6 Kazuistiky
II. Akutní intervence u ambulantního pacienta
8 Krizová intervence: základní postupy (Róbert Kačeňák)
8.1 Definice, Vymezení pojmu a kontext
8.2 Co je krize
8.3 Krizový rozhovor
8.4 Postup krizové intervence
8.5 Kazuistika
9 TRUCHLENÍ (Jan Vevera, Martin Černý)
9.1 Definice
9.2 Normální truchlení
9.3 Komplikované truchlení
9.4 Práce s pozůstalými
9.5 Kazuistika
10 PRÁCE S OBĚŤMI KATASTROF (Jan Vevera, Josef Hrubý)
10.1 Komunitní úroveň
10.2 Individuální úroveň
10.3 Kazuistiky
11 Oběti znásilnění (Ján Praško, Jana Vyskočilová)
11.1 Psychické projevy syndromu po znásilnění
11.2 Riziko sekundární viktimizace
11.3 Akutní stresová reakce po znásilnění
11.4 posttraumatická stresová porucha po znásilnění
11.5 Léčba posttraumatické stresové poruchy po znásilnění
12 Krize v rodině (Petra Uhlíková)
12.1 Akutní zdravotní péče v kontextu rodiny
13 Akutní intervence v geriatrii – Umírání a truchlení (Martina Zvěřová)
13.1 Klinické psychiatrické vyšetření
13.2 Nejčastější duševní poruchy ve stáří
13.3 Zátěž rodinného pečovatele, truchlení
13.4 Kazuistiky
14 NALÉHAVÉ STAVY U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY (Hana Papežová)
14.1 Diagnostika
14.2 Naléhavé intervence a léčba
15 Zneužívání partnera, dítěte, včetně zneužívání sexuálního (Eva Vaníčková)
15.1 Zneužívání partnera (domácí násilí)
15.2 Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte
III. Akutní situace a léčba u závažných psychiatrických onemocnění
16 PACIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI (Ján Praško, Jana Vyskočilová, Aleš Grambal)
16.1 Charakteristické projevy u jednotlivých typů poruch osobnosti
16.2 Přenos a protipřenos u pacientů s poruchami osobnosti
16.3 Léčba poruch osobnosti
16.4 Krátkodobá léčba akutní komorbidní poruchy u pacientů s poruchou osobnosti
17 ÚZKOSTNÉ A FOBICKÉ PORUCHY (Ján Praško, Jana Vyskočilová)
17.1 Jednotlivé úzkostné poruchy
17.2 Diferenciální diagnóza úzkostných poruch
18 Depresivní porucha (Martin Bareš)
18.1 Diferenciální diagnostika
18.2 Laboratorní a přístrojová vyšetření prováděná během léčby depresivní poruchy
18.3 Léčba
18.4 Principy léčby a některé problémové oblasti
19 A kutní psychóza a katatonie (Pavel Mohr)
19.1 Akutní psychóza
19.2 Katatonie
20 Krize u schizofrenních a chronicky nemocných psychotických pacientů (Filip Španiel)
20.1 Schizofrenie: obecné poznámky
20.2 Zvládání krize u schizofrenie
21 MÁNIE (Pavel Doubek, Ján Praško)
21.1 Příznaky a klinické projevy mánie
21.2 Počátky a klinický průběh
21.3 Výskyt mánie v populaci a její dědičnost
21.4 Vliv léčby afektivních poruch na výskyt mánie
21.5 Diferenciální diagnostika mánie
21.6 Hodnocení a vedení léčby
21.7 Stanovení příčiny relapsu manické epizody
22 NEJČASTĚJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIPSYCHOTICKÉ A ANTIDEPRESIVNÍ LÉČBY (Martin Anders)
22.1 Antipsychotika
22.2 Antidepresiva
23 Psychiatrické symptomy u somatických onemocnění a intoxikací (Jaroslava Skopová)
23.1 Poruchy vědomí
23.2 Poruchy vnímání
23.3 Poruchy myšlení
23.4 Poruchy pozornosti
23.5 Poruchy paměti
23.6 Poruchy emotivity a afektivity u somaticky nemocných
23.7 Terapie
24 Deliria a neurologická onemocnění s psychiatrickou symptomatikou (Tereza Uhrová)
24.1 Zhodnocení stavu
24.2 Mezioborová spolupráce – konzultace s neurologem
24.3 Pomocná vyšetření
24.4 Terapie
24.5 Vybraná neurologická onemocnění
25 Psychogenní neepileptické záchvaty (Zdeněk Vojtěch)
25.1 Etiologie
25.2 Faktory vedoucí ke vzniku a přetrvávání PNES
25.3 Scénáře rozvoje PNES
25.4 Klasifikace a komorbidity
25.5 Epidemiologie
25.6 Diagnostika
25.7 Anamnéza
25.8 Sémiologie PNES
25.9 Psychologické vyšetření
25.10 Psychiatrické vyšetření
25.11 Pomocná a laboratorní vyšetření
25.12 Video-EEG
25.13 Sugestivní indukce
25.14 Léčba
IV. akutní stavy spojené s návykovými látkami
26 Intoxikace léky v psychiatrii (Daniela Pelclová)
26.1 Specifika intoxikací léky užívanými v psychiatrii
26.2 Obecné zásady léčení otrav
26.3 Intoxikace léky používanými v psychiatrii
27 Akutní stavy spojené s alkoholem (Petr Popov)
27.1 Akutní intoxikace alkoholem
27.2 Akutní odvykací stav při závislosti na alkoholu
28 Intoxikace nealkoholovými látkami a odvykací stavy (Vladimír Kmoch)
28.1 Opioidy
28.2 Kanabinoidy
28.3 Sedativa a hypnotika
28.4 Stimulancia
28.5 Halucinogeny
28.6 Tabák
28.7 Organická rozpouštědla
28.8 Kombinace látek
Přehled použitých zkratek
Abstract / abstrakt
Seznam ilustrací
Rejstřík
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Národní ústav duševního zdraví
MUDr. Martin Černý
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
PhDr. Jarmila Čierná
SOS centrum Diakonie ČCE – SKP, Praha
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Psychiatrické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
Mgr. Josef Hrubý
TP Kemp, Vězeňská služba ČR
MUDr. Róbert Kačeňák
Krizové centrum RIAPS, Praha
MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Vladimír Kmoch, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Národní ústav duševního zdraví
Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, Ph.D.
Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petr Popov, MHA
Klinika Adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jaroslava Skopová
Psychiatrická ambulance, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Národní ústav duševního zdraví
MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Eva Vaníčková, Ph.D.
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK Praha
Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
Epileptologické centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Mgr. Jana Vyskočilová
Fakulta humanitních studií UK Praha
MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Doporučujeme

Deprese a stresDeprese u schizofrenieSchizofrenie a její léčba, 3. rozšířené vydáníDiabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)Praktická psychiatrieSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.