Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Vybrané kapitoly

Rostislav Vyzula, Jan Žaloudík a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 288 stran
Rok vydání:
2007
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-140-0
Dostupnost:
skladem
Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z hlavních příčin mortality na rakovinu a navzdory různým snahám o preventivní programy je stále významnějším zdravotním problémem. Kniha se podrobně zabývá běžnými otázkami spojenými s epidemiologií, diagnostikou a léčbou, ale hlavně klade důraz na méně známé diagnosticko-léčebné postupy, moderní možnosti a výhledy do budoucnosti. Jde o netradiční publikaci s nadčasovým obsahem, který bude aktuální v průběhu několik dalších let, a která se může stát důležitou základnou pro další, podrobnější studium jednotlivých oblastí. Je zajímavá pro každého, kdo má zájem maximálně pomoci nemocným s kolorektální rakovinou a nabízí nové pohledy a možnosti, které nejsou součástí běžné odborné literatury.
1 Epidemiologická analýza kolorektálního karcinomu se zaměřením na seniory (Jan Žaloudík)
1.1 Výskyt a patogenetické souvislosti kolorektálního karcinomu
1.2 Léčba v závislosti na věku
1.3 Věková kategorizace seniorů
1.4 Analýza databáze NOR české republiky
1.5 Věkově specifické rozložení incidence a mortality
1.6 Index MI
1.7 Klinická stadia
1.8 Analýza celkového přežití
1.9 Analýza dopadu léčebných metod
1.10 Závěr
2 Můžeme ovlivnit vznik kolorektálního karcinomu? Primární prevence (Milana Šachlová)
2.1 Úvod
2.2 Vnější rizikové faktory
2.3 Dietní doporučení k prevenci nádorových onemocnění
2.4 Souhrn
3 Vrozená predispozice k nádorům kolorekta (Eva Macháčková, Lenka Foretová)
3.1 Úvod do problematiky
3.2 Polypózní syndromy
3.3 Hamartomatózní polypózní syndromy
3.4 Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom)
3.5 Závěr
4 Kolorektální karcinom jako nádorová duplicita (Věra Vítová, Ladislav Pecen)
4.1 Nádorová duplicita – způsob určování
4.2 Analyzované soubory
4.3 Použité statistické metody
4.4 Významné výsledky statistických analýz
4.5 Zvláštní případy vícečetných malignit
4.6 Závěry využitelné v praxi
5 Časný záchyt kolorektálního karcinomu (Milana Šachlová)
5.1 Úvod do problematiky
5.2 Sporadický karcinom
5.3 Souhrn
5.4 Dispenzární program vysokorizikových skupin – přehled doporučení České gastroenterologické společnosti
6 Virtuální kolonoskopie – CT kolonografie (Petr Opletal)
6.1 Úvod
6.2 Indikace
6.3 Kontraindikace
6.4 Příprava pacienta
6.5 Metodika
6.6 Výsledky
6.7 Závěr
7 Postavení transrektální ultrasonografie (TRUS) v diagnostice kolorektálního karcinomu (Miloš Pacal)
7.1 Úvod
7.2 Historie
7.3 Metodika
7.4 Indikace metody
7.5 Kontraindikace metody
7.6 Příprava a provedení vyšetření
7.7 Anatomie stěny a její ultrazvukový obraz
7.8 Hodnocení
7.9 Výhody a nevýhody
7.10 Závěr
8 Diagnostika presakrálních infiltrátů po léčbě karcinomu rektosigmoidea pomocí počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR) (Helena Bartoňková)
8.1 Úvod
8.2 Metodika vyšetřování
8.3 Diferenciálně diagnostická rozvaha
8.4 Závěr
9 Diagnostika presakrálních infiltrátů po léčbě karcinomu rektosigmoidea s využitím pozitronové emisní tomografie (Karol Bolčák)
9.1 Úvod
9.2 Indikace FDG-PET u kolorektálního karcinomu
9.3 Kontraindikace vyšetření
9.4 Praktické aspekty
9.5 Fúze obrazů PET/CT a PET/MR
9.6 Využití nových radiofarmak na sledování účinnosti terapie
9.7 Závěr
10 Standardizace histopatologické diagnostiky kolorektálního karcinomu (Rudolf Nenutil)
10.1 Úvod
10.2 Makroskopické zpracování materiálu
10.3 Histologické hodnocení a morfologické prognostické faktory
10.4 Molekulární markery
10.5 Závěr
11 Vyšetřování lymfatických uzlin kolon a rekta v praxi (Oldřich Coufal, Adam Svobodník)
11.1 Proč vyšetřovat uzliny u karcinomů kolorekta
11.2 Kvantitativní a kvalitativní přístup
11.3 Kvantitativní přístup v praxi
11.4 Kvalitativní přístup v praxi
11.5 Jak to tedy je?
12 Sérové markery kolorektálního karcinomu (Miroslava Nekulová, Marta Šimíčková, Dalibor Valík)
12.1 Úvod
12.2 Nádorové sérové markery indikované u CRC
12.3 Závěr
13 Současný stav genotypizace kolorektálního karcinomu (Petr Müller, Bořivoj Vojtěšek)
13.1 Úvod
13.2 Genetická nestabilita
14 Exprese genů pyrimidinového metabolismu u kolorektálních nádorů (Miroslav Svoboda, Ilona Kocáková)
14.1 Úvod
14.2 Metabolismus fluoropyrimidinů
14.3 Enzymy pyrimidinového metabolismu jako prediktory
14.4 Bádání o ničem?
14.5 Víme, jaký je mechanismus rezistence vůči fluoropyrimidinům?
14.6 Komplexní profily genové exprese
14.7 Závěr
15 Testy chemorezistence karcinomu kolorekta v primokultuře (Libor Hanák)
15.1 Úvod
15.2 Metodika
15.3 Výsledky
15.4 Diskuse a závěr
16 Mapování lymfatické drenáže a identifikace sentinelové uzliny u karcinomu tračníku (Roman Šefr)
16.1 Úvod
16.2 Definice sentinelové uzliny
16.3 Indikace, limitace a kontraindikace metody
16.4 Metodika provedení
16.5 Poznámky k uzlinovému stagingu kolorektálního karcinomu
16.6 Závěr a doporučení pro klinickou praxi
17 Biofragmentabilní anastomóza – BAR v kolorektální chirurgii (Igor Penka)
17.1 Úvod
17.2 Konvenční techniky střevní anastomózy
17.3 Biofragmentabilní prstenec – BAR
18 Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (Zdeněk Kaplan, Martin Ondrák)
18.1 Úvod
18.2 Současné postavení RFA v terapii jaterních metastáz CRC
18.3 RFA – charakteristika metody a její použití v ablaci metastáz CRC
18.4 Současné radiofrekvenční přístroje a jejich specifika
18.5 Indikace a kontraindikace RFA
18.6 Možné přístupy RFA
18.7 Dispenzarizace nemocných
18.8 Závěr
19 Úloha portů v chemoterapii kolorektálního karcinomu (Martin Ondrák, Zdeněk Kaplan)
19.1 Úvod
19.2 Co je to PORT?
19.3 Proč implantovat venózní PORT?
19.4 Kam implantovat venózní PORT?
19.5 Způsob implantace venózního portu
19.6 Dokumentace související s implantací venózního portu
19.7 Možné komplikace venózního portu
19.8 Jaterní porty
19.9 Závěr
20 Moderní radioterapie v léčbě kolorektálního karcinomu (Hana Doležalová, Barbora Ondrová, Ludmila Hynková)
20.1 Vývoj radioterapie nádoru konečníku
20.2 Indikace radioterapie
20.3 Plánování radioterapie
20.4 Konformní radioterapie
20.5 Nežádoucí účinky radioterapie
20.6 Závěr
21 Možnosti chemoterapie a bioterapie kolorektálního karcinomu (Rostislav Vyzula, Ilona Kocáková)
21.1 Úvod
21.2 Cytostatika
21.3 Inhibitory angiogeneze
21.4 Látky zasahující do buněčného cyklu
21.5 Látky ovlivňující EGFR
21.6 Nádorové vakcíny
21.7 Antisense látky
21.8 Genová terapie
21.9 Nesteroidní protizánětlivé látky
21.10 Nezařazené látky
21.11 Závěr
22 Konkomitantní chemoradioterapie adenokarcinomu rekta (Ilona Kocáková, Rostislav Vyzula)
22.1 Úvod
22.2 Pooperační radioterapie a chemoradioterapie
22.3 Předoperační radioterapie a chemoradioterapie
22.4 Předoperační nebo pooperační chemoradioterapie?
22.5 Volba optimálního cytostatika s radiosenzibilizačním potenciálem
22.6 Úskalí konkomitantní chemoradioterapie
23 Urologické komplikace karcinomu kolorekta a jejich léčba (Ivo Čapák)
23.1 Úvod
23.2 Dělení urologických komplikaci CRC podle okolností vzniku
23.3 Závěr
24 Nutriční podpora v onkologii se zaměřením na problematiku kolorektálního karcinomu (Milana Šachlová)
24.1 Prognostický význam
24.2 Etiologie
24.3 Hodnocení nutričního stavu
24.4 Nutriční rozvaha
24.5 Léčba
24.6 Zvláštnosti nutriční intervence u pacientů s diagnózou kolorektální karcinom
24.7 Souhrn
25 Moderní péče o kolostomované nemocné (Jana Vozdecká)
25.1 Úvod
25.2 Předoperační příprava a péče
25.3 Pooperační péče
25.4 Postup při výměně stomických pomůcek
25.5 Propuštění z ústavní péče
25.6 Komplikace spojené se stomií
25.7 Závěr
26 Problematika kolorektálního karcinomu a široká veřejnost (Zuzana Joukalová, Hana Puchriková)
26.1 Úvod
26.2 Několik statistických údajů
26.3 Rakovina tlustého střeva z pohledu OIC – rok 2005 (statistika)
26.4 Shrnutí činnosti OIC
26.5 Kontakt se širokou veřejností
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Klinika komplexní onkologické péče LF, Masarykův onkologický ústav Brno
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno, náměstek pro rozvoj, vědu a výuku

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Helena Bartoňková
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení radiologie
MUDr. Karol Bolčák
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení nukleární medicíny
MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení chirurgické onkologie
MUDr. Ivo Čapák
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení urologické onkologie
MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů
RNDr. Libor Hanák, Ph.D.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
Centrum buněčné imunoterapie
MUDr. Hana Doležalová
Masarykův onkologický ústav Brno,
Klinika radiační onkologie
MUDr. Ludmila Hynková
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení onkologické a experimentální patologie
PhDr. Zuzana Joukalová
Masarykův onkologický ústav Brno, tisková mluvčí
a vedoucí centra komunikace s veřejností
MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení chirurgické onkologie
MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Klinika komplexní onkologické péče
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení laboratorní medicíny
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení onkologické a experimentální patologie
MUDr. Miroslava Nekulová, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení laboratorní medicíny
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení onkologické a experimentální patologie
MUDr. Martin Ondrák
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení chirurgické onkologie
MUDr. Barbora Ondrová
Masarykův onkologický ústav Brno,
Klinika radiační onkologie
MUDr. Petr Opletal
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení radiologie
MUDr. Miloš Pacal
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení radiologie
Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.
Ústav informatiky AVČR Praha
Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Centrální operační sály
Mgr. Hana Puchriková
Masarykův onkologický ústav Brno,
Centrum komunikace s veřejností
RNDr. Miroslav Svoboda
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení onkologické a experimentální patologie
Mgr. Adam Svobodník, Ph.D., IBA
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Milana Šachlová, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Úsek digestivní endoskopie
Doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení chirurgické onkologie
RNDr. Marta Šimíčková, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení onkologické a experimentální patologie
MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů
MUDr. Věra Vítová
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení laboratorní medicíny
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení klinické a experimentální patologie
Jana Vozdecká
Masarykův onkologický ústav Brno,
Oddělení chirurgické onkologie
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Karcinom žaludkuRadiofrekvenční ablace jaterních nádorůHepato-pankreato-biliární chirurgieKarcinom žaludkuScreening kolorektálního karcinomuSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.