Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví

Lenka Šulová, Tomáš Fait, Petr Weiss a kol.

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
vázaná, 440 stran
Rok vydání:
2011
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-238-4
Dostupnost:
skladem
Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ideologickými či farmakoekonomickými zájmy – je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo několik pomocných textů k této výuce, ale jejich rozsah je nedostatečný. Většinou se věnují technice výuky, ale nepodávají dostatečně široké informace.
V projektu učebního textu spojujeme pod vedením specialistky na sexuální výchovu doc. Šulové, která je v této oblasti konzultantem Ministerstva školství, specialisty z různých oblastí k vzniku kompendia informací potřebných pro sexuální výchovu.
ÚVOD
Oddíl I Sexuální zrání a formování sexuální identity
1 Prenatální vývoj
1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví
1.2 Prenatální vývoj
1.3 Časné těhotenské ztráty
2 Porod
2.1 Prenatální péče
2.2 Porodní příprava a porod
2.3 Porodní alternativy
3 Rodičovství a péče o dítě
3.1 Klíčové potřeby dítěte pro psychický rozvoj
3.2 Psychická deprivace dítěte
3.3 Rodinný a profesní aspekt
4 Vývoj pohlavní identity
4.1 Víceúrovňová determinace pohlaví
4.2 Psychosexuální vývoj
4.3 Puberta
5 Psychosociální vývoj jedince a formování identity v dětství
5.1 Vymezení pojmu identita
5.2 Důležité přístupy k vývoji identity
5.3 Psychosociální vývoj a formování identity v dětství
6 Tělesné změny v dospívání
6.1 Význam gynekologické prevence v dětství a adolescenci – tělesné dospívání dívek
6.2 Tělesné dospívání chlapců
6.3 Psychosociální změny v dospívání
Oddíl II Sexuálně reprodukční zdraví – obecná témata
7 Evoluční základy partnerského výběru
7.1 Sexuální atraktivita žen
7.2 Sexuální atraktivita mužů
7.3 Partnerské strategie
8 Co je normální v sexualitě člověka
9 Subjektivnost sexuality: diskursy sexuality, sexuální spokojenost,významy sexu, motivy sexuálního debutu
a sociální ospravedlnění rizikového sexu
9.1 Prehistorie kvalitativního výzkumu sexuality – dějiny plné paradoxů
9.2 Diskursy sexuality
9.3 Tabu, hřích a riziko
9.4 Sexuální spokojenost a její konstrukce
9.5 Významové roviny sexu
9.6 Subjektivní význam sexu u mužů, kteří mají sex s muži (MSM)
9.7 Motivy sexuálního debutu v mezikulturním zrcadle
9.8 Sociální ospravedlnění rizikového sexuálního chování
10 Sexuální chování české populace
11 Aktuální trendy české populace
11.1 Propad porodnosti vystřídal mírný nárůst
11.2 Formuje se model pozdní plodnosti
11.3 Zvyšuje se význam mimomanželské plodnosti
11.4 Do manželství vstupuje méně osob, avšak rozvodovost je vysoká
11.5 Snížení počtu interrupcí souviselo s růstem antikoncepční prevalence
11.6 Specifické reprodukční chování žen mladších 20 let
12 Trendy současné české rodiny
13 Rodina jako základní sociální struktura ve společnosti
13.1 Vymezení pojmu rodina
13.2 Základní funkce rodiny
14 Faktory ovlivňující trvalost partnerského vztahu a volba partnera
14.1 Faktory osobnostně podmíněné
14.2 Faktory biologicky podmíněné
14.3 Faktory sociálně podmíněné
14.4 Význam rituálů pro současnou rodinu
15 Homosexualita
15.1 Homosexualita jako variace lidské sexuality
15.2 Kulturní a sociální aspekty homosexuality
16 Lesbické rodiny a jejich specifické znaky
16.1 Smíšené a plánované lesbické rodiny
16.2 Rodičovské role
16.3 Postavení sociální matky v plánované lesbické rodině
16.4 Role otce v lesbické rodině
16.5 Vztahy v páru
16.6 Vztahy rodičů k dítěti
16.7 Coming-out rodičů
16.8 Sociální podpora poskytovaná lesbické rodině
17 Rozvody a porozvodová adaptace
17.1 Nestabilita rodiny jako projev současné společnosti
17.2 Různé roviny příčin rozpadu rodiny
17.3 Vývoj „rozvodové politiky“ v ČR
17.4 Dysfunkce a rozpad rodiny
17.5 Možné následky rozpadu rodiny na její členy
17.6 Rozvod rodičů a jeho vliv na dítě
17.7 Porozvodová adaptace
18 Poruchy rodiny a rodičovství
18.1 Poruchy rodičovství
18.2 Základní formy náhradní péče o dítě
18.3 Kolektivní výchovná zařízení
18.4 Základní problémy ústavní péče
18.5 Jednotlivé druhy náhradní rodinné péče
Oddíl III Sexuálně reprodukční zdraví – specifická témata
19 Sexualita a sexuální násilí na dětech
19.1 Sexuální zneužívání
19.2 Statistická data
19.3 Projevy a následky sexuálního zneužívání u dětí
19.4 Prevence sexuálního zneužívání dětí
20 HIV infekce a ostatní sexuálně přenosné choroby
20.1 HIV infekce
20.2 Ostatní sexuálně přenosná onemocnění
21 Prevence v reprodukční medicíně
21.1 Screening karcinomu prsu
21.2 Prevence karcinomu děložního hrdla
21.3 Hormonální substituční terapie
22 Antikoncepce
22.1 Přirozené (přírodní) metody
22.2 Bariérové metody a spermicidy
22.3 Nitroděložní tělíska
22.4 Hormonální antikoncepce
22.5 Nevratné metody antikoncepce
23 Umělé ukončení těhotenství v prvním trimestru
23.1 Operační přerušení těhotenství
23.2 Farmakologické přerušení těhotenství
24 Neplodnost – příčiny a léčba
24.1 Úvod
24.2 Příčiny neplodnosti u muže
24.3 Příčiny neplodnosti u ženy
25 Postoje ortodoxního judaismu a římskokatolické církve k vybraným sexuálně reprodukčním tématům
25.1 Regulace porodnosti z perspektivy autorit ortodoxního judaismu
25.2 Regulace porodnosti z perspektivy římskokatolické církve
25.3 Umělé přerušení těhotenství z perspektivy autorit ortodoxního judaismu
25.4 Umělé přerušení těhotenství z perspektivy římskokatolické církve
25.5 Asistovaná reprodukce z perspektivy autorit ortodoxního judaismu
25.6 Asistovaná reprodukce z perspektivy římskokatolické církve
26 Reprodukce a drogová závislost
26.1 Opiáty
26.2 Stimulační drogy
26.3 Taneční drogy
26.4 Kanabinoidy
26.5 Alkohol
26.6 Drogově závislé matky a jejich děti
27 Poruchy sexuální preference
27.1 Deviace v aktivitě
27.2 Deviace v objektu
27.3 Kombinované a polymorfní sexuální deviace
27.4 Sexuální deviace u žen
27.5 Sexuální deviace a sexuální delikvence
28 Transsexualita
28.1 Definice
28.2 Diagnostika transsexuality
28.3 Základní etapy procesu přeměny pohlaví
29 Pornografie
29.1 Definice pornografie
29.2 Škodlivost pornografie
29.3 Antipornografický boj
29.4 Pornografie a náboženství
29.5 Pornografie a mládež.
29.6 Pornografie a zákon
30 Sexualita zdravotně postižených
30.1 Sexualita, sexuální výchova a osvěta u osob s postižením
30.2 Rodiče a sexualita dětí se zdravotním postižením
30.3 Práva a sexualita zdravotně postižených, riziko, „kompetentní souhlas“, volba a odpovědnost volby, sexuální zdraví
30.4 Doporučení do praxe k přístupu k sexualitě osob se zdravotním postižením
31 Historie cílené pohlavní výchovy na našem území
31.1 Úvod
31.2 První období (2. polovina 19. století – první světová válka)
31.3 Druhé období (20. a 30. léta 20. století)
32 Sexuální výchova na školách
32.1 Vymezení pojmu sexuální výchova a její cíle
32.2 Základní modely sexuální výchovy na školách
32.3 Koncepce sexuální výchovy
32.4 Pravidla sexuální výchovy
32.5 Sexuální výchova v ČR – historické ohlédnutí
32.6 Vybrané přístupy k sexuální výchově v zahraničí
32.7 Významné mezníky vývoje postojů k sexuální výchově v průběhu 20. století
33 Vliv religiozity na sexuální a reprodukční zdraví, reprodukční lidská práva a sexuální výchovu na Slovensku
33.1 Katolická církev, Vatikánská smlouva a sexuální výchova
33.2 Katolická církev a výhrada svědomí
33.3 Církev, reprodukční zdraví a etika
34 Právní aspekty sexuálního chování
34.1 Trestný čin
34.2 Znásilnění
34.3 Pohlavní zneužití
34.4 Soulož mezi příbuznými
34.5 Svádění k pohlavnímu styku
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Katedra psychologie FF UK Praha
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie a Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie SAV, Bratislava
Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
emeritní vedoucí katedry pediatrie, ILF Praha
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.
Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK a VFN Praha
Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
MUDr. Radka Jarošová
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Dita Kašparová
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Katedra demografie a geodemografie, PřF UK Praha
MUDr. Petr Kovář
Gynprenatal s.r.o., Havířov
Irena Lancmanová
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Marcela Litovová
Dětské centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
MUDr. Jaroslava Lukešová
Dětské centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
DiS. Lucie Marková
Maternity care, s.r.o., Praha
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Ústav sociální práce UHK, Hradec Králové
PhDr. Monika Morgensternová, Ph.D.
Katedra psychologie FF UK Praha
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha
PhDr. Anna Sedláčková
Dětské centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
MUDr. Jana Skřenková
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Radim Uzel, CSc.
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Praha Motol
PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D.
Katedra teorie kultury FF UK Praha

Doporučujeme

Volně prodejné přípravky v gynekologiiPreventivní medicínaSamoléčba v gynekologii aneb Sama sobě gynekologemSexuologie pro urology a gynekologyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.