Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze

Pavel Jansa, Michael Aschermann a kolektiv

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 380 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
1016,- Kč (MC 1195,- Kč)
Sleva:
179,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-525-5
Dostupnost:
skladem
Publikace zásadního významu zachycující komplexně současný stav poznání, diagnostiky a léčby chronické plicní hypertenze. Hlavní autoři – doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., a prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – přizvali k spolupráci na jednotlivých kapitolách řadu předních českých kardiologů, kardiochirurgů a dalších odborníků relevantních lékařských oborů. Bohatě ilustrovaná a graficky přehledně vypravená kniha by měla sloužit jako pomůcka pro diagnostiku a terapii plicní hypertenze v České republice v následujících letech a rovněž jako vhodný doplněk pro přípravu ke specializační zkoušce v oboru kardiologie a pneumologie.
Úvod Pavel Jansa, Michael Aschermann
ODDÍL I TEORETICKÉ ZÁKLADY
2 Klasifikace plicní hypertenze
Michael Aschermann, Pavel Jansa
2.1 Plicní arteriální hypertenze
2.2 Plicní hypertenze provázející onemocnění levého srdce
2.3 Plicní hypertenze u chronických onemocnění plic a při hypoxii
2.4 Chronická tromboembolická plicní hypertenze
2.5 Plicní hypertenze neznámého/multifaktoriálního původu
3 Základní morfologické souvislosti
Oldřich Eliška
3.1 Přehled anatomických struktur respiračního aparátu
3.2 Morfologické podklady plicní arteriální hypertenze
3.3 Vývoj plic vzhledem k plicní hypertenzi
3.4 Nervové zásobení plic
3.5 Lymfatický systém plicních struktur
4 Základní fyziologické a patofyziologické souvislosti
Milan Chovanec
4.1 Úvod
4.2 Rozdíly mezi plicní a systémovou cirkulací
4.3 Rozdíly mezi mírnou a významnou klinickou plicní hypertenzí
4.4 Plicní hypertenze a působení chronické hypoxie
4.5 Nové přístupy ovlivňující vazokonstrikci plicní cirkulace u pacientů – nová vazodilatační léčba
4.6 Proliferace, apoptóza a změny metabolismu při plicní hypertenzi
4.7 Dysfunkce metabolismu mitochondrií při rozvoji plicní hypertenze
4.8 Reakce imunitního systému a zánětlivá reakce při plicní hypertenzi
4.9 Role ovlivnění osy BMP/TGFβ, mutace a genová terapie plicní hypertenze
4.10 Epigenetický přístup u plicní hypertenze
4.11 Kmenové a progenitorové buňky u plicní hypertenze
4.12 Hypertrofie pravé srdeční komory při plicní hypertenzi
ODDÍL II KLÍČOVÉ DIAGNOSTICKÉ METODY
5 Echokardiografie u pacientů s plicní hypertenzí
Aleš Linhart, Tomáš Paleček
5.1 Echokardiografický odhad tlaků v malém oběhu
5.2 Remodelace pravostranných oddílů
5.3 Hodnocení systolické funkce pravé komory
5.4 Sekundární změny geometrie a funkce levé komory
5.5 Sekundární změny na pravostranných chlopenních ústích
5.6 Rozvoj perikardiálního výpotku
6 Elektrokardiografie u pacientů s plicní hypertenzí
Regina Herčíková
6.1 Elektrokardiografické známky plicní hypertenze
6.2 EKG u plicní arteriální hypertenze
6.3 EKG ukazatele svědčící pro jiné formy plicní hypertenze
6.4 Poruchy srdečního rytmu u plicní hypertenze
7 Radiodiagnostika a magnetická rezonance
7.1 Radiodiagnostika Jaroslav Ort
7.2 CT a CTA u plicní hypertenze Jan Kaván
7.3 Magnetická rezonance u pacientů s plicní hypertenzí
Martin Mašek
8 Metody nukleární medicíny
Jozef Kubinyi
8.1 Perfuzní a ventilační scintigrafie plic
8.2 Radionuklidová cirkulografie k zobrazení zkratů v centrální cirkulaci
9 Angiografie plicnice u chronické tromboembolické plicní hypertenze
Samuel Heller
9.1 Provedení angiografie
9.2 Bezpečnost angiografie
9.3 Role spolupráce pacienta
9.4 Srovnání digitální subtrakční angiografie s CT angiografií
10 Hemodynamické vyšetření
Pavel Jansa, Michael Aschermann
10.1 Vývoj srdeční katetrizace
10.2 Provedení pravostranné srdeční katetrizace
10.3 Měření tlaků v centrální cirkulaci
10.4 Měření plicního průtoku
10.5 Normální hemodynamické poměry v centrální cirkulaci
10.6 Plicní cévní rezistence
10.7 Hemodynamická definice plicní hypertenze
10.8 Testování vazoreaktivity
11 Zátěžová vyšetření u pacientů s chronickou plicní hypertenzí
David Ambrož
11.1 Patofyziologické změny u pacientů s plicní hypertenzí při zátěži
11.2 Test šestiminutovou chůzí
11.3 Spiroergometrie
12 Vyšetření plicních funkcí
Jana Kociánová
12.1 Spirometrie
12.2 Vyšetření nepřímo měřitelných plicních objemů a kapacit
12.3 Pulzní oxymetrie
12.4 Měření transfer faktoru pro oxid uhelnatý
12.5 Bronchokonstrikční testy
12.6 Spiroergometrie
12.7 Test šestiminutovou chůzí
12.8 Kyslíkový test
ODDÍL III KLINICKÉ ASPEKTY
13 Plicní arteriální hypertenze a podobné
klinické jednotky
13.1 Plicní arteriální hypertenze
Pavel Jansa, Michael Aschermann, Iveta Šimková
13.2 Léčba
Iveta Šimková, Monika Kaldarárová, Pavel Jansa
13.3 Plicní venookluzivní nemoc a plicní kapilární hemangiomatóza
Pavel Jansa, Michael Aschermann
13.4 Perzistující plicní hypertenze novorozenců
Pavel Jansa, Michael Aschermann
14 Plicní hypertenze u srdečních onemocnění
Hikmet Al-Hiti, Vojtěch Melenovský
14.1 Definice a příčiny plicní hypertenze u onemocnění levého srdce
14.2 Patofyziologie
14.3 Diagnostika
14.4 Specifická problematika plicní hypertenze u srdečního selhání
14.5 Prognóza srdečního selhání s plicní hypertenzí
14.6 Farmakologická léčba plicní hypertenze při onemocnění levého srdce
14.7 Nefarmakologická léčba plicní hypertenze mechanickou srdeční podporou
15 Plicní hypertenze u chronických plicních onemocnění
Jiří Widimský
15.1 Hemodynamické souvislosti
15.2 Plicní hypertenze u CHOPN
15.3 Plicní hypertenze u intersticiální plicní fibrózy
15.4 Plicní hypertenze při syndromu obstrukční spánkové apnoe
15.5 Cor pulmonale a jeho diagnostika
15.6 Léčba plicní hypertenze u plicních chorob, zejména u CHOPN
16 Chronická tromboembolická plicní hypertenze
16.1 Patofyziologie
Pavel Jansa, Michael Aschermann, Jan Mrózek
16.2 Epidemiologie a prognóza Pavel Jansa, Michael Aschermann, Jan Mrózek
16.3 Diagnostika Pavel Jansa, Michael Aschermann, Jan Mrózek
16.4 Léčba Jaroslav Lindner, Pavel Jansa, Iveta Šimková, Samuel Heller
16.5 Zkušenosti s léčbou CTEPH v České republice
Pavel Jansa, Jaroslav Lindner
17 Plicní hypertenze v dětském věku
Václav Chaloupecký
17.1 Vývoj plicního řečiště
17.2 Idiopatická a hereditární plicní arteriální hypertenze
17.3 Plicní arteriální hypertenze sdružená s vrozenými srdečními vadami
17.4 Perzistující plicní hypertenze u novorozence
17.5 Bronchopulmonální dysplazie
17.6 Vrozená brániční kýla
18 Vrozené srdeční vady s plicní hypertenzí v dospělosti
Jana Rubáčková Popelová
18.1 Definice a klasifikace plicní hypertenze u vrozených srdečních vad
18.2 Prevalence Eisenmengerova syndromu a plicní hypertenze u vrozených srdečních vad
18.3 Diagnostika plicní hypertenze u vrozených srdečních vad
18.4 Záludnosti při hodnocení plicní hypertenze u vrozených srdečních vad
18.5 Léčba vrozených srdečních vad s plicní hypertenzí v dospělosti
18.6 Specifická plicní vazodilatační léčba u vrozených srdečních vad bez plicní hypertenze
18.7 Závěr
Obsah
11
19 Chronické pravostranné srdeční selhání
Michael Aschermann, Pavel Jansa
19.1 Úvod
19.2 Etiologie selhání pravé komory srdeční
19.3 Patofyziologické aspekty selhání pravé komory srdeční
19.4 Klinické projevy selhání pravé komory srdeční
19.5 Léčba pravostranného srdečního selhání
20 Plicní hypertenze v intenzivní péči
Martin Hutyra
20.1 Akutní cor pulmonale (plicní embolie, ARDS)
20.2 Akutní srdeční selhání
20.3 Arytmie
20.4 Hemoptýza
21 Historie výzkumu plicní cirkulace v České republice
Jiří Widimský
21.1 Historie srdeční katetrizace
21.2 Pražská škola plicní cirkulace
21.3 Mezinárodní kongresy o plicní cirkulaci
21.4 Experimentální práce v oblasti plicní cirkulace v 70. a 80. letech 20. století
21.5 Klinický výzkum v oblasti plicní embolie a plicní hypertenze u dalších klinických situací
21.6 Situace po roce 1990
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.
Klinika kardiologie, Kardiocentrum, IKEM, Praha
MUDr. David Ambrož
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
Anatomický ústav, 1. LF UK, Praha
MUDr. Samuel Heller, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Regina Herčíková
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
1. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Oddělení kardiologie, Nemocnice Na Homolce a Ústav fyziologie, 2. LF UK, Praha
MUDr. Monika Kaldarárová, Ph.D.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH-DKC, a.s., Bratislava
MUDr. Jan Kaván
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jana Kociánová
Oddělení plicní a funkční diagnostiky MephaCentrum a.s., Ostrava-Poruba
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Mašek, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
Klinika kardiologie, Kardiocentrum, IKEM, Praha
MUDr. Jan Mrózek
Oddělení kardiovaskulární, FN Ostrava
Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
Kardiocentrum, odd. kardiochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s., Bratislava
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FCMA
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Kniha je určena kardiologům, pneumologům

Doporučujeme

Chronická tromboembolická plicní hypertenzePlicní funkce pro klinickou praxiFarmakoterapie hypertenze3D EchokardiografieEchokardiografie u nemocných s plicní hypertenzíZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.