Farmakoterapie hypertenze

Farmakoterapie hypertenze

Jiří Widimský, Jiří Widimský jr.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 186 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-477-7
Dostupnost:
skladem
Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence (cca 35 % v dospělé populaci, avšak již přes 70 % u mužů ve věku 60 let) v kombinaci s faktem, že hypertenze je základním rizikovým faktorem ICHS, CMP či ICHDK, které se zásadním způsobem podílejí na morbiditě a mortalitě v rozvinutých zemích. Logickým důsledkem tohoto stavu jsou velké investice do vývoje nových účinnějších léků a jejich rychlého zavádění do medicínské praxe. V reálné praxi však nejsou současné možnosti farmakoterapie hypertenze plně využívány. Důvodem je přitom nejen určitá setrvačnost v myšlení lékařů, ale rovněž skutečnost, že kontrola krevního tlaku je u některých nemocných obtížná, a to nejen z důvodu komorbidit.
Nová kniha nestora české kardiologie, prof. Jiřího Widimského, a prof. Jiřího Widimského jr. seznamuje lékaře s účinnými moderními postupy v léčbě hypertenze, a to stručnou, srozumitelnou a dobře dokumentovanou formou. Kniha je určena jak internistům či kardiologům, tak i praktickým lékařům.
Předmluva
1 Farmakologická léčba hypertenze
1.1 Význam léčby hypertenze
1.2 Význam intenzivní léčby hypertenze
1.3 Účinnost inhibitorů ACE a blokátorů kalciových kanálů v porovnání se staršími
léky (diuretiky a betablokátory)
1.4 Výsledky metaanalýz studií léčby hypertenze
1.5 Kdy zahajovat farmakologickou léčbu hypertenze
1.6 Cíle léčby hypertenze
1.7 Jednoznačné a možné kontraindikace užívání antihypertenziv
1.8 Prognostická hodnota systolického a diastolického tlaku
1.9 Přehled antihypertenziv
2 Diuretika
2.1 Mechanismus účinku
2.2 Thiazidy a jim příbuzná diuretika
2.3 Kličková diuretika
2.4 Kalium šetřící diuretikum
2.5 Nežádoucí účinky diuretik
2.6 Dávkování diuretik
3 Antagonisté aldosteronu – spironolakton a eplerenon
3.1 Základní charakteristika
3.2 Přednosti antagonistů aldosteronu
3.3 Kontraindikace a interakce antagonistů aldosteronu
3.4 Dávkování
4 Betablokátory
4.1 Mechanismus účinku
4.2 Klasifikace betablokátorů
4.3 Trvání antihypertenzního účinku
4.4 Kontroverze betablokátorů v léčbě hypertenze
4.5 Kombinace betablokátorů s dalšími antihypertenzivy
4.6 Nežádoucí účinky betablokátorů v léčbě hypertenze
4.7 Kontraindikace betablokátorů v léčbě hypertenze
5 Blokátory kalciových kanálů
5.1 Mechanismy účinku
5.2 Dělení blokátorů kalciových kanálů
5.3 Účinky blokátorů kalciových kanálů
5.4 Výsledky velkých studií s blokátory kalciových kanálů, indikace a kontraindikace
5.5 Nežádoucí účinky blokátorů kalciových kanálů
5.6 Kontraindikace blokátorů kalciových kanálů
6 Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
6.1 Dělení inhibitorů ACE
6.2 Inhibitory ACE v léčbě hypertenze
6.3 Indikace inhibitorů ACE
6.4 Inhibitory ACE jsou léky volby u nemocných s chronickým srdečním selháním
6.5 Inhibitory ACE – léky volby u pacientů s akutním infarktem myokardu
6.6 Inhibitory ACE v léčbě nemocných s ICHS?
6.7 Ovlivnění celkové mortality inhibitory ACE?
6.8 Inhibitory ACE – léky volby u nemocných s hypertenzí a hypertrofií levé komory
6.9 Nežádoucí účinky inhibitorů ACE
6.10 Interakce a kontraindikace inhibitorů ACE
6.11 Dávkování inhibitorů ACE v léčbě hypertenze
7 Antagonisté receptorů pro angiotenzin II – AT1-blokátory
7.1 Mechanismus účinku
7.2 Přehled AT1-blokátorů
7.3 Antihypertenzní účinky AT1-blokátorů
7.4 Kombinace AT1-blokátorů a inhibitorů ACE
7.5 Velké studie s AT1-blokátory v léčbě hypertenze a nefropatie
7.6 Indikace a kontraindikace AT1-blokátorů u hypertenze
7.7 Nežádoucí účinky AT1-blokátorů
8 Nové látky s antihypertenzním účinkem
8.1 Inhibitory reninu – aliskiren
8.2 Aliskiren u diabetiků s hypertenzí
8.3 Duální inhibitory AT1 receptorů a neprilyzinu – látka LCZ 696
8.4 Inhibitory aldosteron-syntázy
8.5 Antagonisté endotelinových receptorů
9 Centrálně působící antihypertenziva
10 Blokátory periferních alfa-receptorů (alfablokátory)
11 Vazodilatační látky s přímým účinkem (přímá vazodilatancia)
12 Kombinační léčba hypertenze
12.1 Monoterapie vs. kombinační léčba
12.2 Fixní kombinace
12.3 Jaké dvojkombinace/fixní kombinace základních antihypertenziv volit
12.4 Méně vhodné a nevhodné dvojkombinace základních antihypertenziv
12.5 Troj- a vícekombinace u arteriální hypertenze
13 Lékové interakce snižující účinnost léčby hypertenze
14 Rezistentní hypertenze
14.1 Příčiny pseudorezistence
14.2 Terapie rezistentní hypertenze
15 Perioperační léčba u hypertoniků
16 Hypertenzní krize – emergentní a urgentní stavy
16.1 Definice onemocnění
16.2 Etiologie a patogeneze
16.3 Klinické příznaky
16.4 Léčba
17 Hypolipidemická léčba
17.1 Účinek statinů v sekundární a primární prevenci ICHS
17.2 Vliv léčby statiny na cévní mozkové příhody
17.3 Studie hypolipidemické léčby u hypertoniků
18 Protidestičková léčba u hypertenze
19 Léčba hypertenze starších osob
19.1 Použití jednotlivých antihypertenziv
19.2 Zásady léčby
19.3 Věkový limit léčby hypertenze
19.4 Cíle léčby hypertenze starších osob
20 Léčba hypertenze u DM2
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, FCMA
Klinika kardiologie, IKEM Praha
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Kniha je určena jak internistům či kardiologům, tak i praktickým lékařům.

Doporučujeme

Fibrilace síní v běžné praxiPocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieEKG v akutní kardiologiiFarmakoterapie tromboembolických stavůZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.