Gliomy

Gliomy

2. vydání

Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa (editor) a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná (V8), 267 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-561-3
Dostupnost:
skladem
Zhoubný novotvar mozku patří mezi 20 nejčastějších zhoubných novotvarů v České republice a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům, včetně celkového stavu pacienta.
Úspěch knihy Gliomy (Maxdorf 2013) vedl autory k přípravě druhého vydání této klinicky velmi potřebné publikace. Rovněž text druhého vydání je bohatě doplněn obrazovou dokumentací.
Předmluvy k 2. vydání
1 Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru
1.1 Zdroje epidemiologických dat
1.2 Identifikace typů zhoubných novotvarů mozku v datech NOR
1.3 Epidemiologie zhoubných novotvarů mozku
1.4 Predikce vývoje epidemiologie zhoubných novotvarů mozku
1.5 Hodnocení výsledků léčby na populační úrovni – přežití pacientů
2 Nádorové mikroprostředí glioblastomu
2.1 Interakce buněk v mikroprostředí glioblastomu a jejich patogenetický význam
2.2 Sekretomy a extracelulární vezikuly v mikroprostředí glioblastomu
2.3 Acidifikace a hypoxie v mikroprostředí glioblastomu
2.4 Heterogenita mikroprostředí glioblastomu
2.5 Možný význam nádorového mikroprostředí pro diagnostiku a léčbu glioblastomu
2.6 Shrnutí pro praxi
3 Klasifikace gliomů a jejich integrovaná diagnostika
3.1 Principy současné klasifikace difuzních gliomů
3.2 Molekulárně genetické vyšetření gliomů
3.3 Histologický grading gliomů
3.4 Základní charakteristiky nozologických jednotek difuzních gliomů
3.5 Další směr vývoje diagnostiky a klasifikace gliomů
4 Nekódující ribonukleové kyseliny a jejich využití v diagnostice gliomů
4.1 Krátké nekódující ribonukleové kyseliny
4.2 Dlouhé nekódující ribonukleové kyseliny
4.3 Shrnutí pro praxi
5 Zobrazovací metody v diagnostice primárních mozkových maligních tumorů
5.1 Výpočetní tomografie
5.2 Magnetická rezonance
5.3 Shrnutí pro praxi
6 Pokročilé techniky magnetické rezonance při zobrazení tumorů mozku
6.1 Difuzní zobrazení magnetickou rezonancí – princip a praktické využití traktografie
6.2 Perfuzní zobrazení mozku
6.3 Funkční magnetická rezonance
6.4 Shrnutí pro praxi
7 Magnetická rezonanční spektroskopie v zobrazování gliomů
7.1 Metabolické změny gliomů
7.2 Klinické indikace spektroskopie v neuroonkologii
7.3 Shrnutí pro praxi
8 Moderní vyšetřovací metody v oblasti nukleární medicíny
8.1 Radiofarmaka používaná u gliomů
8.2 Shrnutí pro praxi
9 Aktuální neurochirurgické postupy u low-grade gliomů
9.1 Problematika klinických studií a reálná praxe
9.2 Chirurgické přístupy v neuroonkologii
9.3 Shrnutí pro praxi
10 Úloha neurochirurgie v léčbě high-grade gliomů
10.1 Operační výkony u high-grade gliomů
10.2 Intraoperační metody umožňující bezpečnou maximální resekci
10.3 Awake kraniotomie
10.4 Lokální terapie high-grade gliomů aplikovaná v průběhu operačního výkonu
10.5 Operační léčba recidiv high-grade gliomů
10.6 Komplikace operačních výkonů
10.7 Shrnutí pro praxi
11 Přínos chemoradioterapie v léčbě high-grade gliomů
11.1 Východiska aktuální léčby high-grade gliomů
11.2 Konkomitantní chemoradioterapie
11.3 Radioterapie
11.4 Adjuvantní léčba u starších pacientů
11.5 Shrnutí pro praxi
12 Kontroverze při současné radioterapii high-grade gliomů
12.1 Kontroverze v předpisu dávky záření
12.2 Kontroverze ve stanovení cílových objemů
12.3 Další kontroverze v radioterapii glioblastomu
12.4 Shrnutí pro praxi
13 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě recidivujících high-grade gliomů
13.1 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie – základní charakteristika
13.2 Reiradiace rekurentních high-grade gliomů
13.3 Shrnutí pro praxi
14 Optune – nová cesta v léčbě glioblastomu
14.1 Medicínské využití střídavého elektrického proudu
14.2 Mechanismus účinku a Optune systém
14.3 Aplikace Optune u pacientů s glioblastoma multiforme
14.4 Kontraindikace léčby Optune
14.5 Léčba Optune v ostatních indikacích
14.6 Léčba Optune a úhradové mechanismy
15 Postavení chemoterapie v léčbě gliomů
15.1 High-grade gliomy
15.2 Low-grade gliomy
15.3 Shrnutí pro praxi
16 Kontroverze v adjuvantní léčbě low-grade gliomů
16.1 Optimální čas zahájení pooperační léčby – radioterapie a chemoterapie
16.2 Chemoterapie a její kontroverze v léčbě „high-risk“ low-grade gliomů
16.3 Nejlepší chemoterapeutický režim – PCV nebo temozolomid
16.4 Molekulární prognostické a prediktivní markery u low-grade gliomů
16.5 Studie s LGG a problematické srovnání jejich výsledků
16.6 Shrnutí pro praxi
17 Klinický výzkum a moderní léčba u gliomů
17.1 Cílená léčba
17.2 Imunoterapie
17.3 Optune (NovoTTF-100A)
17.4 Shrnutí pro praxi
18 Kortikoterapie u nádorů centrálního nervového systému
18.1 Patofyziologie účinku kortikosteroidů v mozkové tkáni
18.2 Indikace kortikoterapie u nádorů mozku
18.3 Vedlejší účinky kortikoterapie a kortikosteroidní toxicita
18.4 Prediktory toxicity léčby
18.5 Kortikoterapie v neuroonkologii
18.6 Shrnutí pro praxi
19 Diagnostika a léčba epilepsie u nádorů mozku
19.1 První epileptický záchvat
19.2 Akutní symptomatické záchvaty
19.3 Epilepsie
19.4 Klasifikace epileptických záchvatů
19.5 Klasifikace epilepsií
19.6 Epileptický status
19.7 Diagnostika epilepsie
19.8 Léčba epilepsie
19.9 Epilepsie a gliomy
19.10 Shrnutí pro praxi
20 Psychologické aspekty nádorového onemocnění mozku
20.1 Klinicko-psychologický obraz nádorových onemocnění mozku
20.2 Možnosti psychodiagnostiky při nádorových onemocněních mozku
20.3 Možnosti a limity psychologických intervencí a rehabilitace u pacientů s nádorovým onemocněním mozku
20.4 Kvalita života s nádorovým onemocněním mozku
20.5 Shrnutí pro praxi
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky hlavních autorů
Rejstřík
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno; CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno; RECAMO MOÚ

Mgr. Radka Alexandrová
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Renata Belanová
Odd. radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Martin Bulik, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Brno
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN
u svaté Anny v Brně, Brno
Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno
Prof. MUDr. Marina Hodolič, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny, LF UP, Olomouc; IASON, Nuclear Medicine Research Department, Graz, Austria
MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.
Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno
Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Brno
Doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
MUDr. Ing. Tomáš Svoboda
Neurochirurgická klinika LF MU, FN Brno
Mgr. Jiří Šána, Ph.D.
Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU, Brno; Klinika komplexní
onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, LF MU, Brno
MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno
Doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno
MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Tomáš Chodúr
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, FN Ostrava
RNDr. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny, PET centrum Masarykova onkologického ústavu, Brno, RECAMO MOÚ
Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,
Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Mgr. Ivana Svobodová, Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha
Mgr. Kamila Šiffelová
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Mgr. Marek Večeřa
Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU, Brno

Doporučujeme

Atlas endoskopické neurochirurgieArachnoid cysts / Arachnoidální cysty mozku a míchyCytokiny v klinické medicíněZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.