Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách

Peter Rohoň a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), barevné ilustrace, 254 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-681-8
EAN:
9788073456818
Dostupnost:
skladem
Hematologie tvoří jednu z tradičních součástí vnitřního lékařství. Avšak zejména vývoj hematoonkologie v posledních desetiletích vytvořil z hematologie velmi komplexní a náročný obor se zásadním celospolečenským dopadem. Hematologie a hematoonkologie se navíc mimořádně rychle vyvíjí. Týká se to jak proměn klasifikace řady nozologických jednotek, tak zejména rychlého nástupu nových látek do hematoonkologické léčby. Pokroky v diagnostice, a zejména pak cílená a biologická léčba přináší pro řadu nemocných novou naději. Tyto nové terapeutické možnosti však nejsou v praxi vždy plně využívány. Kniha kolektivu erudovaných autorů v čele s doc. MUDr. Peterem Rohoněm, Ph.D., je učebnicí hematologie a hematoonkologie v instruktivních kazuistikách. Autoři na konkrétních případech názorně ukazují, že nové léčebné možnosti, jsou-li správně aplikovány, dnes mohou zachránit řadu nemocných.
Úvod
I. ANEMIE
1 Obtížná léčba anemie z deficitu železa
Lukáš Stejskal
2 Perniciózna anémia ako príčina závažnej pancytopénie
Katarína Slezáková
3 Autoimunitní hemolytická anemie – diagnostika a léčba prvního kontaktu
Jana Vondráková
4 Autoimunitná hemolytická anémia s chladovými aglutinínmi pri lymfoproliferatívnom ochorení
Jozef Lukáš
5 Netypický obraz čisté aplazie červené řady při indolentní lymfoproliferaci
Jana Zuchnická
6 Liečba aplastickej anémie agonistami trombopoetínového receptora
Erika Čellárová
II. MYELODYSPLASTICKÉ SYNDROMY
7 Myelodysplastický syndrom u starších a polymorbidních nemocných – jak přistupovat k diagnostice a léčbě v běžné denní praxi
Jana Vondráková
8 Myelodysplastický syndrom s delecí dlouhého raménka chromozomu 5 – aktuální léčebné přístupy
Anna Jonášová
9 Snížení transfuzní závislosti jako vedlejší efekt chelatační léčby u pacienta s myelodysplastickým syndromem
Petra Bělohlávková
10 Léčba nemocného s myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem
Anna Jonášová
11 Monocytóza ve vyšším věku – jak k ní přistupovat
Peter Rohoň
III. AKUTNÍ LEUKEMIE
12 Liečba pacienta s eozinofilovým variantom akútnej myeloblastovej leukémie komplikovaná
pravdepodobnou mukormykózou pľúc
Dana Horváthová
13 Akutní myeloidní leukemie a myeloidní sarkom s postižením močového měchýře
Tomáš Szotkowski
14 Familiárna porucha trombocytov s vývojom do akútnej myeloblastovej leukémie
Alexandra Kolenová
15 Akutní promyelocytární leukemie – nemoc plně vyléčitelná, je-li včas zjištěna
Tomáš Szotkowski
16 Akutní promyelocytární leukemie diagnostikovaná v graviditě
Tomáš Szotkowski
17 Akutní lymfoblastická leukemie a význam nových léčiv pro navození remise – přemostění k alogenní transplantaci krvetvorných buněk
Michael Doubek
18 Akutní lymfoblastická leukemie s nálezem chromozomu Philadelphia a nové tyrosinkinázové inhibitory
Petra Šedová, Michael Doubek
IV. MYELOPROLIFERATIVNÍ NEOPLAZIE
19 Pravá polycytemie (polycytemia vera) – nové možnosti léčby
Miroslava Palová
20 Manifestace esenciální trombocytemie hlubokou žilní trombózou
Petra Bělohlávková
21 Primární myelofibróza u mladší nemocné
Miroslava Palová
22 Nekomplikovaná léčba nově diagnostikované chronické myeloidní leukemie
Lukáš Stejskal
23 Selhání léčby první linie a nesnášenlivost linie druhé aneb co dál, když oba dostupné inhibitory tyrosinkinázy 2. generace selhávají
Daniela Žáčková
24 Ponatinib v léčbě pacienta s lymfoblastickým zvratem chronické myeloidní leukemie – význam před- a potransplantačního podání inhibitorů tyrosinkinázy
V. MALIGNÍ LYMFOMY
25 Mediastinální lymfom u mladé ženy – úskalí léčby rezistentního onemocnění
Vít Procházka
26 Rozsáhlá mediastinální lymfadenopatie – rychlá diagnostika a léčba
David Starostka
27 Rizikový folikulární lymfom: význam molekulární remise
Vít Procházka
28 Hodgkinův lymfom v graviditě
Vít Procházka
29 Lymfadenopatie a ložiskové postižení jater – diagnostika a léčba
David Starostka
VI. CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE
30 Kdy léčit a kdy neléčit chronickou lymfocytární leukemii
Tomáš Papajík
31 Chronická lymfocytární leukemie se sekundární malignitou – úskalí diagnostiky a léčby
Martin Brejcha
32 Chronická lymfocytární leukemie – léčba pacientky s prokázanou delecí krátkého raménka
chromozomu 17
Martin Brejcha
33 Atypická pleomorfní varianta chronické lymfocytární leukemie
Jana Zuchnická
VII. MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIE
34 Mnohočetný myelom u staršího pacienta
Jiří Minařík
35 Atypická forma mnohočetného myelomu
Jiří Minařík
36 Diagnostika a léčba POEMS syndromu
Jiří Minařík
37 Onemocnění z depozice volných lehkých řetězců imunoglobulinu
Jiří Minařík
38 Waldenströmova makroglobulinemie – méně časté lymfoproliferativní onemocnění
Tomáš Pika
39 Bingov-Neelov syndróm – zriedkavá manifestácia Waldenströmovej makroglobulinémie
Ľuboš Drgoňa
40 AL amyloidóza s multiorgánovým postižením
Tomáš Pika
41 Svízelná léčba imunitní trombocytopenie
Libor Červinek
42 Komplikovaný priebeh sekundárnej imunitnej trombocytopénie u pacientky s dlhodobou antikoagulačnou liečbou
Alexander Wild
43 Atypický hemolyticko-uremický syndrom v důsledku poruchy regulátorů komplementu
Libor Červinek
44 Postpartálny atypický hemolyticko-uremický syndróm
Angelika Bátorová
45 Vzácny prípad kombinovanej hemofílie A/B komplikovanej inhibítorom faktora VIII v rodine s hemofíliou B
Angelika Bátorová
46 Rôzne typy inhibítorov faktora VIII a odlišné výsledky indukcie imunotolerancie pri rovnakom genetickom variante u troch pacientov s hemofíliou A z jednej rodiny
Angelika Bátorová
47 Vrozená dysfibrinogenemie – péče v graviditě a peripartálním období
Jana Procházková
48 Recidivující trombotické komplikace jako projev trombofilního stavu
Jana Procházková
IX. TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK – KOMPLIKACE
49 Akútna reakcia štepu proti hostiteľovi – použitie extrakorporálnej fotoferézy a ruxolitinibu
Ladislav Sopko
50 Vírusové komplikácie po alogénnej transplantácii krvotvornými kmeňovými bunkami
u pacienta s Hodgkinovým lymfómom
Miriam Ladická
Přehled použitých zkratek
Summary
Seznam obrázků
Medailonek hlavního autora
Rejstřík
Doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava; Ústav lékařské genetiky LF UP v Olomouci

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prim. MUDr. Martin Brejcha, Ph.D.
Hematologické oddělení, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
MUDr. Erika Čellárová
Hematologické oddelenie, FN s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA
Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, LF UK v Bratislave
MUDr. Dana Horváthová
Klinika hematológie a transfúziológie, LF UK, SZU a UN Bratislava
Doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, Ph.D.
Klinika detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb, LF UK v Bratislave
MUDr. Miriam Ladická
Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, LF UK v Bratislave
MUDr. Jozef Lukáš, Ph.D.
Klinika hematológie a transfúziológie, LF UK, SZU a UN Bratislava
Doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Miroslava Palová, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jana Procházková, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Katarína Slezáková, Ph.D.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
MUDr. Ladislav Sopko, Ph.D.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
Prim. MUDr. David Starostka, Ph.D.
Centrum hematoonkologie a klinické biochemie, Nemocnice s poliklinikou Havířov
Prim. MUDr. Lukáš Stejskal
Hematologicko-transfuzní oddělení, Slezská nemocnice v Opavě
Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.
Oddělení klinické hematologie, Nemocnice České Budějovice
Prim. MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FN s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jana Zuchnická
Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Kniha je určena především hematologům a onkologům, přínosem bude rovněž pro pracovníky diagnostických
a laboratorních oborů.

Doporučujeme

Imunitní trombocytopenieObecná onkologieModerní farmakoterapie autoimunitních chorobHematologické kazuistiky nejen pro hematology aneb jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxiNeinvazivní a invazivní monitorace hemodynamikyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.