Hypertenze

Hypertenze

5. aktualizované vydání

Jiří Widimský a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná, 536 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-621-4
EAN:
9788073456214
Dostupnost:
skladem
Arteriální hypertenze patří v rozvinutých zemích, včetně České republiky, k nejčastějším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky nejzávažnějším onemocněním. Je jedním z klíčových rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění a zásadním způsobem přispívá ke kardiovaskulární úmrtnosti, která se u obou pohlaví pohybuje kolem 50 %.
Dobrou zprávou je, že farmakoterapie hypertenze prodělala v posledních 15 letech rychlý vývoj, který k tradičním osvědčeným antihypertenzivům přidal další lékové skupiny, včetně účinných kombinací. Horší je však využití těchto léčebných možností v široké lékařské obci.
Páté vydání knihy Hypertenze – nejvýznamnější publikace na českém trhu věnované problematice krevního tlaku – přináší aktuální stav poznání, včetně recentních platných doporučení. Autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Jiřím Widimským, CSc., je složen z předních odborníků v této problematice. Věříme, že publikace přispěje k zvýšení efektivity léčby hypertenze v ČR.
Úvodní slovo
1 Prevalence, definice, klasifikace a etiologie hypertenze
2 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě
3 Prognóza arteriální hypertenze a stanovení celkového kardiovaskulárního rizika
4 Epidemiologie hypertenze
5 Měření krevního tlaku v ordinaci
5.1 Metody měření krevního tlaku
5.2 Porovnání přímého a nepřímého měření krevního tlaku
6 Domácí měření krevního tlaku
7 24hodinové monitorování krevního tlaku
8 Automatické měření TK v ordinaci
9 Hypertenze bílého pláště
10 Maskovaná hypertenze
11 Hypertenze a myokard
11.1 Hypertrofie levé komory
11.2 Další hemodynamické a strukturální změny u nemocných s arteriální hypertenzí
12 Tepenný systém při hypertenzi
12.1 Normální struktura a funkce arteriálního systému
12.2 Vyšetření u arteriální hypertenze v souvislosti s vlastnostmi tepenného systému
12.3 Změny tepenného systému typické pro arteriální hypertenzi
12.4 Terapeutické ovlivnění vlastností tepen
13 Hypertenze a cévní mozkové příhody48
13.1 Definice cévní mozkové příhody
13.2 Etiopatogeneze
13.3 Klasifikace
13.4 Autoregulace mozkové perfuze
13.5 Vztah arteriální hypertenze a cévních mozkových příhod
13.6 Subklinická postižení mozku vysokým krevním tlakem
14 Klinický obraz a vyšetření u hypertenze
14.1 Diagnostický program
14.2 Diferenciální diagnostika hypertenze
15 Nefarmakologická léčba hypertenze
16 Farmakologická léčba hypertenze: cíle, principy
17 Diuretika
17.1 Diuretika thiazidového typu
17.2 Kličková diuretika
17.3 Kalium šetřící diuretika
18 Betablokátory
18.1 Mechanismus účinku betablokátorů v léčbě hypertenze
18.2 Klasifikace betablokátorů
18.3 Trvání antihypertenzního účinku
18.4 Indikace betablokátorů v léčbě hypertenze
18.5 Kombinace betablokátorů s dalšími antihypertenzivy
18.6 Nežádoucí účinky
18.7 Kontraindikace betablokátorů v léčbě hypertenze
19 Blokátory kalciových kanálů
19.1 Mechanismus účinku
19.2 Rozdělení blokátorů kalciových kanálů
19.3 Indikace u hypertenze
19.4 Nežádoucí účinky a kontraindikace
20 Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI)
20.1 Dělení ACEI
20.2 ACEI v léčbě hypertenze
20.3 Indikace
20.4 Dávkování ACEI v léčbě hypertenze
20.5 ACEI u nemocných s chronickým srdečním selháním
20.6 ACEI u pacientů s akutním infarktem myokardu
20.7 ACEI v léčbě nemocných s ICHS
20.8 ACEI u nemocných s hypertenzí a hypertrofií levé komory
20.9 Ovlivnění celkové mortality ACEI
20.10 Nežádoucí účinky ACEI
20.11 Interakce a kontraindikace
21 Antagonisté receptorů pro angiotenzin II – AT1-blokátory
21.1 Mechanismus účinku
21.2 Přehled AT1-blokátorů
21.3 Antihypertenzní účinky
21.4 AT1-blokátory a kombinační léčba hypertenze
21.5 Velké studie s AT1-blokátory v léčbě hypertenze a nefropatie
21.6 Indikace a kontraindikace AT1-blokátorů u hypertenze
21.7 Další indikace AT1- blokátorů
21.8 Nežádoucí účinky
22 Centrálně působící antihypertenziva
22.1 Látky s převážně centrálním účinkem – centrální alfa-adrenergní agonisté
22.2 Látky s kombinovaným centrálním agonistickým a periferním antagonistickým účinkem
22.3 Agonisté imidazolinových receptorů
23 Blokátory periferních alfa-receptorů (alfablokátory)
24 Vazodilatační léky s přímým účinkem (přímá vazodilatancia)
25 Ostatní léky s antihypertenzním účinkem
26 Kombinační léčba hypertenze
27 Látky zvyšující krevní tlak a lékové interakce snižující účinnost léčby
28 Rezistentní hypertenze
29 Invazivní nefarmakologická léčba rezistentní hypertenze
30 Léčba hypertenze v perioperačním období
30.1 Předoperační vyšetření a stratifikace rizika
30.2 Krevní tlak v perioperačním období za hospitalizace
30.3 Antihypertenzní léčba v perioperačním období
31 Závažné akutní hypertenzní stavy
32 Juvenilní hypertenze
33 Arteriální hypertenze ve stáří
33.1 Epidemiologie
33.2 Etiopatogeneze
33.3 Diagnóza hypertenze
33.4 Léčba hypertenze ve stáří
34 Léčba hypertenze v primární a sekundární prevenci cévních mozkových příhod
34.1 Epidemiologická data
34.2 Význam léčby hypertenze v primární prevenci cévních mozkových příhod
34.3 Nefarmakologická léčba a cévní mozkové příhody
34.4 Dyslipidemie, léčba statiny
34.5 Diabetes mellitus
34.6 Fibrilace síní a hypertenze
34.7 Zásady léčby hypertenze v primární prevenci cévních mozkových příhod
34.8 Léčba hypertenze pří cévní mozkové příhodě
34.9 Léčba u hemoragické cévní mozkové příhody
34.10 Sekundární prevence cévní mozkové příhody
34.11 Statiny v sekundární prevenci cévních mozkových příhod
34.12 Hypertenze a demence
35 Hypertenze a ischemická choroba srdeční
35.1 Existuje J-křivka pro systolický tlak?
35.2 Existuje J-křivka také pro diastolický tlak?
35.3 Jak léčit hypertenzi u nemocných se stabilní ICHS?
35.4 Jak léčit hypertenzi u nemocných s infarktem myokardu?
36 Hypertenze a fibrilace síní
36.1 Měření krevního tlaku u fibrilace síní
36.2 Hypertenze jako příčina / rizikový faktor fibrilace síní
36.3 Cílové hodnoty krevního tlaku a riziko fibrilace síní
36.4 Subklinické poškození cílových orgánů a riziko fibrilace síní
36.5 Poměr rizika cévní mozkové příhody a rizika krvácení u hypertenze a fibrilace síní
36.6 Fibrilace síní a antihypertenzní léčba
36.7 Hypertenze, fibrilace síní a antikoagulační léčba
37 Hypertenze a srdeční selhání
38 Hypertenze v těhotenství
38.1 Kardiovaskulární změny v těhotenství
38.2 Definice hypertenze v těhotenství
38.3 Měření krevního tlaku v těhotenství
38.4 Klasifikace hypertenze v těhotenství
38.5 Preeklampsie
38.6 Doporučená laboratorní a ostatní vyšetření
38.7 Feochromocytom v těhotenství
38.8 Léčba hypertenze v těhotenství
39 Hypertenze, obezita a metabolický syndrom
40 Hypertenze a diabetes mellitus
41 Hypertenze a chronická obstrukční plicní nemoc
42 Noncompliance k léčbě hypertenze – klinické aspekty
43 Hypolipidemická léčba u hypertoniků
43.1 Nové důkazy ze studií léčby hypercholesterolemie
43.2 Léčba hypercholesterolemie u pacientů s hypertenzí
43.3 Vliv léčby statiny na cévní mozkové příhody
43.4 Léčba dyslipidemie u hypertoniků s diabetem
43.5 Hypertonik s chronickým onemocněním ledvin a hypolipidemika
44 Protidestičková léčba u hypertenze
45 Hypertenze v dětství a dospívání
46 Sekundární hypertenze – přehled
47 Hypertenze při onemocnění ledvin
47.1 Renovaskulární hypertenze .
47.2 Renoparenchymatózní hypertenze
47.3 Autozomálně dominantní polycystická choroba ledvin
47.4 IgA nefropatie
47.5 Principy farmakoterapie arteriální hypertenze u chronického onemocnění ledvin
48 Renovaskulární hypertenze
48.1 Ateroskleróza renálních tepen
48.2 Fibromuskulární dysplazie
49 Hypertenze po transplantaci srdce
49.1 Etiopatogeneze
49.2 Léčba hypertenze
50 Endokrinní hypertenze
50.1 Primární hyperaldosteronismus
50.2 Nadprodukce prekurzorů aldosteronu – deoxykortikosteronu
50.3 Zvýšená vazba kortizolu na mineralokortikoidní receptory
50.4 Familiární syndromy spojené s retencí Na+ a hypertenzí
50.5 Cushingův syndrom
50.6 Feochromocytom
50.7 Akromegalie .
50.8 Primární hyperparatyreóza
50.9 Poruchy štítné žlázy
51 Další typy sekundárních hypertenzí
51.1 Iatrogenní hypertenze
51.2 Hypertenze u koarktace aorty
51.3 Hypertenze u syndromu spánkové apnoe
51.4 Neurologické příčiny
51.5 Chirurgické příčiny
52 Stav kontroly hypertenze ve světě a v ČR
52.1 Kontrola hypertenze ve světě
52.2 Kontrola hypertenze v ČR
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Jiří Ceral, CSc.
I. interní klinika, kardiologie FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Pracoviště preventivní kardiologie, Thomayerova nemocnice, Praha
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
II. interní klinika, LF a FN Plzeň
Doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tomáš Janota, Ph.D.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
II. interní klinika, LF a FN Plzeň
Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
III. interní oddělení ÚVN, Praha Střešovice
Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
Interní oddělení nemocnice Nymburk, s.r.o.
Prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc.
II. interní klinika, LF a FN Plzeň
Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
Dětská klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
II. Interní klinika, FN Brno-Bohunice
Prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.
I. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Branislav Štrauch
Interní odd. Nemocnice Nymburk s.r.o.
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jan Vachek, Interní odd. Nemocnice Klatovy a.s., Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
Prof. MUDr. Michal Vrablík, CSc.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, FCMA
Klinika kardiologie, IKEM, Praha
Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, Ph.D.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Doporučujeme

Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieEKG v akutní kardiologiiAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíFarmakoterapie hypertenzeVaskulární medicínaZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.