Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce

2., přepracované a doplněné vydání

Zdenka Ulčová-Gallová, Jindřich Madar a kol.

Formát:
156×232 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 176 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-648-1
EAN:
9788073456481
Dostupnost:
skladem
Důvodem k napsání této publikace, na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin poruch plodnosti. Dnes se odhaduje, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce. Obor reprodukční imunologie tak zahrnuje diagnostiku imunologicky podmíněné snížené plodnosti, ale i způsoby imunologické terapie.
Monografie shrnuje dosavadní poznatky o funkci imunity ve vztahu k reprodukci. Stručně popisuje fyziologické imunologické procesy při tvorbě a zrání gamet, při oplození a nidaci zárodku. Hlavní náplní je pak popis jednotlivých poruch souvisejících s imunitou v oblasti reprodukce, jejich diagnostiky a léčebných postupů.
Kniha je určena v prvé řadě lékařům zabývajícím se poruchami plodnosti, tj. gynekologům a specialistům na reprodukční medicínu, dále klinickým imunologům, ale i dalším odborníkům setkávajícím se s partnerskými dvojicemi trpícími sníženou plodností, opakovaným potrácením a poruchami či imunologickými riziky v průběhu těhotenství. Měla by napomoci k uvážlivému rozhodnutí ohledně terapeutického postupu imunologickou cestou u párů, které řeší svoji sníženou plodnost.
Slovo úvodem
1 Vývoj imunitního systému jedince
1.1 Úvod
1.2 Prenatální vývoj imunitního systému
1.3 Časné postnatální období a faktory ovlivňující další vývoj imunitního systému novorozence
1.4 Závěr
2 Imunologická tolerance v reprodukci
2.1 Tolerance semialogenního plodu – imunologický paradox
2.2 Imunitní systém
2.3 Imunologická tolerance
2.4 Prenatální vývoj imunity
2.5 Postnatální vývoj imunity
3 Imunologie a imunopatologie mužského pohlavního systému
3.1 Fyziologické ochranné mechanismy vývoje a zrání varlat
3.2 Vývoj spermií a autoimunitní poškození mužského pohlavního ústrojí
3.3 Vlastnosti semenné plazmy
4 Imunologie a imunopatologie ženského pohlavního ústrojí
4.1 Fyziologické ochranné mechanismy vývoje ovarií
4.2 Autoimunitní poškození ovarií
4.3 Endometrióza
5 Imunologie oplození
5.1 Interakce spermie se zona pellucida a oplozovací membránou vajíčka
5.2 In vitro fertilizace a imunita
6 Imunologie a imunopatologie těhotenství
6.1 Fyziologické ochranné mechanismy v místě nidace zárodku
6.2 Imunopatologie implantace
6.3 Imunopatologie vývoje a funkce placenty
6.4 Imunologie preeklampsie
7 Systémové autoimunity a gravidita
7.1 Definice
7.2 Etiologie, patogeneze, výskyt
7.3 Antifosfolipidové protilátky a antifosfolipidový syndrom
7.4 Systémový lupus erythematodes
7.5 Sjögrenův syndrom
7.6 Primární vaskulitidy
7.7 Revmatoidní artritida
7.8 Polymyozitida/dermatomyozitida
7.9 Systémová sklerodermie
7.10 Možnosti imunointervenční terapie systémových autoimunitních onemocnění
u těhotných žen
7.11 Vitamin D a lidská reprodukce
8 Orgánově specifické autoimunity a gravidita
8.1 Definice
8.2 Etiologie, patogeneze, výskyt
8.3 Autoimunitní endokrinopatie
8.4 Gastrointestinální autoimunity
8.5 Diabetes mellitus
8.6 Roztroušená skleróza
8.7 Závěr
9 Úloha mateřského mléka v obraně a vývoji imunitního systému novorozence
9.1 Humorální obranné faktory v lidském mléce
9.2 Protilátky lidského mléka
9.3 Cesty indukce protilátkové odpovědi v lidském mléce
9.4 Buňky kolostra a mléka a jejich význam
9.5 Krátkodobý a dlouhodobý dopad kojení na imunitu novorozence
10 Astma a gravidita
10.1 Mezinárodní doporučení pro péči o astma v těhotenství
10.2 Fyziologické změny během těhotenství, respirační fyziologie
10.3 Faktory, které ovlivňují průběh astmatu
10.4 Diagnóza asthma bronchiale
10.5 Vliv těhotenství na astma a astmatu na těhotenství
10.6 Průběh astmatu v těhotenství
10.7 Péče o astma v těhotenství
10.8 Onemocnění nejčastěji souběžně se vyskytující jak v těhotenství, tak u astmatu
(komorbidity)
10.9 Astma během porodu
10.10 Astma a laktace
10.11 Závěr
11 Jiné souvislosti s imunologií reprodukce
11.1 Onkologická onemocnění a plodnost
11.2 Transplantace dělohy a plodnost
11.3 Imunologická antikoncepce
12 Využití současných laboratorních metod v reprodukční imunologii
12.1 Metody stanovení autoprotilátek
12.2 Metody stanovení buňkami zprostředkované imunity
12.3 Metody stanovení cytokinů
12.4 Další faktory
12.5 Spermiogram dle standardů WHO 2010
12.6 Závěr
Závěr
Summary
Seznam použitých zkratek
Seznam ilustrací
Slovo o autorech
Rejstřík
Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.
Poradna a laboratoře pro imunologii reprodukce, Genetika Plzeň, s. r. o.; Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jindřich Madar, CSc.
AREPIM, s. r. o., ambulance reprodukční imunologie

Kolektiv spoluautorů:
Mgr. Štěpán Coufal
Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
RNDr. Marcela Drahošová
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové
Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oddělení transplantační imunologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha
Ing. Andrea Kestlerová
AREPIM, s. r. o., ambulance reprodukční imunologie
MUDr. Alena Kokešová, Ph.D., MBA
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.
Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
MUDr. Karin Malíčková
Oddělení alergologie a klinické imunologie, GENNET, s. r. o., Praha; Oddělení imunologie, ISCARE I.V.F., a. s., Praha
Prof. MUDr. Jiří Městecký, CSc.
Department of Microbiology, University of Alabama, Birmingham,USA; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
RNDr. Dana Nováková
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.
Alergologická ambulance, Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
Laboratoř reprodukční biologie, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK v Praze
Kniha je určena v prvé řadě lékařům zabývajícím se poruchami plodnosti, tj. gynekologům a specialistům na reprodukční medicínu, dále klinickým imunologům, ale i dalším odborníkům setkávajícím se s partnerskými dvojicemi trpícími sníženou plodností, opakovaným potrácením a poruchami či imunologickými riziky v průběhu těhotenství.

Doporučujeme

Sexuologie pro urology a gynekologyCytokiny v klinické medicíněPreeklampsieFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníModerní farmakoterapie v gynekologii a porodnictvíZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.