Intenzivní medicína v praxi

Intenzivní medicína v praxi

Jan Maláska, Jan Stašek, Milan Kratochvíl, Václav Zvoníček a kol.

Formát:
132×210 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 712 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-675-7
EAN:
9788073456757
Dostupnost:
skladem
Monografie přehledně podává nezbytné znalosti intenzivní medicíny. Nabízí systematický přístup ke všem jednotlivým tématům, které autoři považují za nedílné součásti komplexního vzdělání intenzivisty.
V první, obecné části se autoři věnují klíčovým procesům a dovednostem, které jsou součástí každodenní práce na oddělení intenzivní péče. Od rozpoznání kriticky nemocného pacienta až do chvíle, kdy pacient intenzivní péči opustí. Ve druhé části jsou řešeny specifické situace, které se již týkají konkrétních nozologických jednotek. Jako příklad lze uvést pacienty s ARDS, sepsí a selháváním jednotlivých orgánů. Ve třetí, doplňkové části jsou předkládány praktické návody a tabulky s cílem pomoci se vyznat v mnohdy spletitých vzorcích a konkrétních hodnotách, které jsou však každodenní nutností při práci s těmito pacienty.
Jednotlivé kapitoly vysvětlují základní patofyziologii konkrétního stavu a kombinují ji s aktuálními poznatky, které jsou v této oblasti k dispozici pohledem medicíny založené na důkazech (EBM). Jednotlivé kapitoly autoři uzavírají aplikací těchto poznatků na konkrétního pacienta v reálné praxi formou komentované kazuistiky. Nabízený systém, který je možné v dané oblasti aplikovat, není pouze algoritmickým návodem – důraz je kladen především na to, aby čtenář věděl „proč“ a ne pouze „jak“. Autoři jsou přesvědčeni, že pouze tento přístup a myšlení jsou v této nesmírně zajímavé specializaci možné. Nejen při vzdělávání, ale i v klinické praxi.
Předmluva
Úvod
A OBECNÁ ČÁST
1 Úvod do intenzivní péče, organizace a struktura ICU, vzdělávání, komunikace a týmová práce
1.1 Úvod
1.2 Charakteristika oboru
1.3 Terminologie v oblasti intenzivní medicíny
1.4 Kdo je kriticky nemocný pacient?
1.5 Uspořádání ICU
1.6 Personál na ICU
1.7 Vzdělávání v intenzivní medicíně
1.8 Dokumentace na ICU
1.9 Týmová práce
1.10 Komunikace
1.11 Management chyb
1.12 Jak hodnotit kvalitu intenzivní péče
2 Vyhledáván í pacientů v riziku, kritéria a hlavní zásady příjmu na ICU, transport a předáván í pacienta
2.1 Úvod
2.2 Pacient s rizikem rozvoje kritického onemocnění
2.3 Kritéria přijetí na ICU
2.4 Hlavní zásady příjmu pacienta na ICU
2.5 Zhodnocení fyziologických funkcí – ABCD přístup
2.6 Resuscitace fyziologických funkcí
2.7 Monitorace
2.8 Vstupní vyšetření
2.9 Příprava před transportem
2.10 Vlastní transport
2.11 Kontrola po příjezdu
2.12 Předávání pacientů
3 Přístup a denní zhodnocení pacienta, skórovací systémy a obecná podpůrná terapie na ICU
3.1 Přístup a denní zhodnocení kriticky nemocného
3.2 Skórovací systémy na ICU
3.3 Obecná podpůrná terapie
3.4 Závěr
4 Zajišťování dýchacích cest na ICU
4.1 Proč zajišťujeme dýchací cesty?
4.2 Rozpoznání pacienta vyžadujícího zajištění dýchacích cest
4.3 Manuální zprůchodnění dýchacích cest
4.4 Prodýchávání obličejovou maskou se samorozpínacím vakem
4.5 Jednoduché pomůcky
4.6 Laryngeální maska
4.7 Tracheální intubace
4.8 Dlouhodobé zajištění dýchacích cest
5 Přístup k pacientovi s respiračním selháním
5.1 Úvod
5.2 Definice
5.3 Patofyziologie
5.4 Klinický obraz
5.5 Iniciální management léčby respiračního selhání
5.6 Diagnostika
5.7 Léčba
6 Základy umělé plicní ventilace
6.1 Úvod
6.2 Indikace
6.3 Klinická indikace
6.4 Kontraindikace
6.5 Princip umělé plicní ventilace
6.6 Nežádoucí účinky
6.7 Připojení dýchacích cest
6.8 Schéma ventilátoru
6.9 Způsoby a nastavení ventilace
6.10 UPV u pacienta se zachovalou dechovou aktivitou
6.11 Sedace
6.12 Weaning
7 Přístup k pacientovi s oběhovým selháním – šokové stavy
7.1 Úvod
7.2 Definice
7.3 Klinicky relevantní patofyziologie oběhového selhání
7.4 Identifikace oběhově nestabilního pacienta
7.5 Iniciální opatření a monitoring
7.6 Hemodynamická optimalizace
7.7 Stabilizace krevního oběhu
8 Anafylaxe, anafylaktický šok
8.1 Úvod
8.2 Definice
8.3 Patofyziologie
8.4 Diagnostika
8.5 Management
9 Zástava oběhu u dospělého a poresuscitační péče
9.1 Úvod
9.2 Základní neodkladná resuscitace (BLS)
9.3 Rozšířená neodkladná resuscitace (ALS)
9.4 Potenciálně reverzibilní příčiny srdeční zástavy (4H/4T)
9.5 Poresuscitační péče
10 Porucha vědomí
10.1 Úvod
10.2 Patofyziologie poruchy vědomí
10.3 Základní zhodnocení vědomí
10.4 Příčiny poruchy vědomí
10.5 Iniciální terapeutická opatření a diagnostika
10.6 Praktický postup u pacienta s poruchou vědomí nejasné etiologie
10.7 Specifická terapie
11 Analgezie, sedace a delirium v intenzivní péči
11.1 Analgezie v intenzivní péči
11.2 Sedace v intenzivní péči
11.3 Delirium v intenzivní péči
12 Poruchy acidobazické rovnováhy
12.1 Úvod
12.2 Základní znalosti a definice
12.3 Rozdělení poruch ABR
12.4 Kompenzace poruch ABR
12.5 Stewartova teorie acidobazické rovnováhy
13 Základní elektrolytové poruchy
13.1 Úvod
13.2 Poruchy natria
13.3 Poruchy kalia
13.4 Poruchy kalcia
13.5 Poruchy magnézia
13.6 Poruchy fosfátu
13.7 Poruchy chlóru
13.8 Omyly a chyby v intenzivní péči v souvislosti s laboratoří
14 Nutrice kriticky nemocného
14.1 Úvod
14.2 Patofyziologie malnutrice kriticky nemocných
14.3 Posouzení nutričního stavu pacienta
14.4 Formy nutrice u kriticky nemocných
14.5 Množství energie a bílkovin
14.6 Zahájení nutrice u kriticky nemocných pacientů
14.7 Monitorace intolerance nutrice a možnosti řešení
14.8 Refeeding syndrom
14.9 Praktický postup podávání enterální nutrice
15 Paliativní péče, rozhodován í v závěru života a umírání na ICU
15.1 Úvod
15.2 Paliativní péče na ICU
15.3 Péče o pacienta v závěru života
15.4 Rozhodování v závěru života
15.5 Umírání na ICU
15.6 Základy etiky na ICU
15.7 Asistovaná smrt a dystanazie
15.8 Závěr
b Klinické problémy
1 ARDS – syndrom akutní dechové tísně
1.1 Úvod
1.2 příčiny ARDS
1.3 Patogeneze
1.4 Klinické známky
1.5 Definice ARDS
1.6 Léčba
1.7 Diferenciální diagnostika
1.8 Souhrn
2 Těžká exacerbace COPD a akutní těžké astma
2.1 Úvod
2.2 Základní patofyziologie
2.3 Klinický obraz
2.4 Diferenciální diagnostika
2.5 Iniciální opatření
2.6 Farmakoterapie
2.7 Umělá plicní ventilace
3 Akutní koronární syndromy
3.1 Úvod
3.2 Definice
3.3 Rozpoznání AKS
3.4 Management pacienta s podezřením na AKS na oddělení urgentního příjmu
3.5 Komplikace AKS a jejich léčba
4 Arytmie
4.1 Úvod
4.2 Definice
4.3 Patofyziologie
4.4 Principy managementu arytmií
4.5 Terapie
4.6 Tachykardie
4.7 Bradykardie
5 Masivní plicní embolie
5.1 Úvod
5.2 Patogeneze
5.3 Rizikové faktory
5.4 Klinické známky
5.5 Diagnostické zhodnocení
5.6 Léčba PE
5.7 Prognóza
6 Akutní srdeční selhání
6.1 Úvod
6.2 Definice
6.3 Patofyziologie
6.4 Rozpoznání akutního srdečního selhání
6.5 Management
6.6 Diagnostika
6.7 Léčba
7 ICU infekce a antibiotika na ICU
7.1 Úvod
7.2 Definice
7.3 Identifikace pacienta s bakteriální infekcí
7.4 Provádění mikrobiologického screeningu
7.5 Nejčastější komunitní infekce
7.6 Nejčastější nozokomiální infekce
7.7 Antibiotická terapie
7.8 Dávkování antibiotik a způsob podání
7.9 Vysazení antibiotik
7.10 Deeskalace antibiotik
7.11 Nejčastější typické multirezistentní kmeny na ICU
7.12 Antibiotická profylaxe
7.13 Invazivní mykotické infekce
8 Sepse, septický šok
8.1 Co je sepse / septický šok?
8.2 Stručná patofyziologie sepse / septického šoku
8.3 Jak vypadá pacient se sepsí?
8.4 Jak diagnostikovat sepsi?
8.5 Jak se starat o pacienta se sepsí?
8.6 Závěr
9 Syndrom multiorgánové dysfunkce a orgánová podpora
9.1 Úvod
9.2 Definice
9.3 Etiologie
9.4 Epidemiologie MODS
9.5 Patofyziologie
9.6 Klinický obraz pacienta s MODS
9.7 Management pacienta s MODS
9.8 Skórovací systémy a MODS
10 Akutní jaterní selhání
10.1 Úvod
10.2 Patogeneze encefalopatie
10.3 Etiologie ALF
10.4 Diferenciální diagnostika ALF
10.5 Základní přístup k pacientovi s ALF
10.6 Jaterní encefalopatie
10.7 Podpůrná léčba u pacienta s ALF a ACLF
10.8 Akutní dekompenzace chronické jaterní choroby – ACLF
10.9 Transplantace jater
11 Akutní renální poškození
11.1 Úvod
11.2 Patofyziologie
11.3 Diagnostika
11.4 Terapie AKI
11.5 Náhrada funkce ledvin
12 Mozková smrt a dárcovský program
12.1 Úvod
12.2 Patofyziologie
12.3 Mozkové postižení vedoucí k mozkové smrti
12.4 Kritéria mozkové smrti
12.5 Klinický obraz péče o mozkově mrtvé
12.6 Odběr orgánů pro transplantace
13 Těžká akutní pankreatitida
13.1 Úvod
13.2 Patofyziologie
13.3 Etiologie
13.4 Klinický obraz
13.5 Zobrazovací metody
13.6 Iniciální zhodnocení a léčba
13.7 Tekutinová terapie
13.8 Antibiotika
13.9 Infikovaná pankreatická nekróza
13.10 Nutrice pacienta s těžkou pankreatitidou
13.11 Role chirurgie
14 Vybrané intoxikace (toxické syndromy)
14.1 Úvod
14.2 Iniciální zhodnocení
14.3 Následné klinické vyšetření
14.4 Prevence absorpce toxinu
14.5 Identifikace toxinu
14.6 Podání antidota
14.7 Zvýšení eliminace toxinu
14.8 Nejdůležitější lékové intoxikace
14.9 Vybrané nelékové intoxikace
14.10 Metforminem indukovaná laktátová acidóza
15 Křeče a status epilepticus
15.1 Úvod
15.2 Definice
15.3 Klasifikace křečí
15.4 Etiologie křečí
15.5 Iniciální přístup k pacientovi s křečemi
16 Neuromuskulární poruchy na ICU
16.1 Úvod
16.2 Neurologické syndromy důležité pro intenzivní péči
16.3 Pseudobulbární syndrom
16.4 Respirační selhání
16.5 Svalová slabost kriticky nemocných
16.6 Neuromuskulární poruchy jako důvod přijetí na ICU 1
17 Základní endokrinní emergence
17.1 Úvod
17.2 Hypoglykemie
17.3 Diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolární stav
17.4 Tyreotoxická krize
17.5 Myxedémové koma
18 Život ohrožující krvácení, hemoterapie
18.1 Úvod
18.2 Příčiny
18.3 Iniciální posouzení pacienta s ŽOK
18.4 Zobrazovací metody
18.5 Laboratorní vyšetření
18.6 Zajištění pacienta, tekutinová léčba a podpora krevního oběhu
18.7 Substituce erytrocytů a podpora krevního srážení
18.8 Obecné postupy k podpoře krevního srážení
18.9 Cílená podpora krevní srážlivosti
18.10 Chirurgické řešení krvácení u polytraumatizovaných pacientů
19 Těžké trauma
19.1 Úvod a definice
19.2 Závažnost traumatu
19.3 Triage pacientů s úrazem
19.4 Primární ošetření na místě úrazu
19.5 Traumatým a předání pacienta do péče
19.6 Management pacienta s polytraumatem
19.7 Terapie bolesti
19.8 Prevence infekce, tetanus
19.9 Specifické skupiny poraněných
19.10 Komunikace s postiženým a jeho rodinou
19.11 Intoxikace, alkohol a řidič / pracovní úraz
19.12 Závěr
20 Nitrolební hypertenze
20.1 Úvod
20.2 Patofyziologie vzniku nitrolební hypertenze
20.3 Průtok krve mozkem – mozková perfuze
20.4 Příčiny nitrolební hypertenze
20.5 Klinický obraz
20.6 Monitorace nitrolebního tlaku
20.7 Terapie nitrolební hypertenze
21 Život ohrožující stavy peripartálně
21.1 Úvod
21.2 Fyziologické změny v těhotenství důležité pro intenzivistu
21.3 Obecná specifika intenzivní péče v peripartálním období
21.4 Život ohrožující krvácení v těhotenství
21.5 Hypertenzní onemocnění v těhotenství
21.6 Anafylaktoidní těhotenský syndrom
21.7 Specifika ALS u těhotné
21.8 Další specifické situace
c appendix
1 Fyziologické hemodynamické hodnoty a výpočty
2 Fyziologické hodnoty respiračního systému a přenosu kyslíku
3 Ostatní časté hodnoty a výpočty na ICU
4 Fyziologické laboratorní hodnoty
5 Převod SI jednotek na běžně používané
6 Algoritmus ALS.
7 Algoritmus obtížného zajištění dýchacích cest
8 Dávkován í běžně používaných léků
9 Vybrané výkony na ICU
9.1 Kanylace periferní žíly
9.2 Kanylace centrální žíly
9.3 Zajištění arteriálního katetru
9.4 Hrudní drenáž
9.5 Drenáž perikardu – perikardiocentéza
9.6 Punkce a evakuace ascitu
9.7 Zavedení nazogastrické sondy
9.8 Lumbální punkce
10 Glasgowská stupnice bezvědomí (Glasgow Coma Scale – GCS)
Summary
Seznam zkratek použitých v monografii s anglickým ekvivalentem
Seznam ilustrací
Rejstřík
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. , EDIC
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jan Stašek, EDIC
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Kolektiv spoluautorů:
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Pavel Suk, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Martin Helán, Ph.D.,
Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Michal Pisár, EDIC
Oddělení urgentního příjmu, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Zlín
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jan Hruda, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Doporučujeme

Akutní koronární syndromARDS v klinické praxiSepseAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíZáklady umělé plicní ventilaceZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.