Paměť a její poruchy

Paměť a její poruchy

Paměť z hlediska neurovědního a klinického

Jakub Hort, Robert Rusina a kol.

Formát:
A5
Vazba:
vázaná, 424 stran
Rok vydání:
2007
Naše cena dnes:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-004-5
Dostupnost:
poslední kusy
Kniha se obrací k širší odborné veřejnosti a klade si za cíl obsáhnout tématiku paměti a jejích poruch z více úhlů. V úvodní části je podán historický přehled zkoumání paměti od starověkého Řecka až do současnosti spolu s profily výrazných vědeckých a lékařských osobností. Neurovědní okruh s detailním pohledem neurofyziologickým zahrnuje i rozdělení typů paměti s komentářem, aspekty neurofarmakologie a animální modely. Druhý okruh – klinický – je zaměřený na vyšetřování paměti a obrazy častých i vzácnějších poruch paměti. Pozornost je věnována známým případům, jejichž studium přispělo k pokrokům kognitivní neurovědy, rovněž jsou zde uvedeny kazuistiky z vlastního archivu obou autorů. Přiblíženy jsou některé vzácnější klinické syndromy projevující se především postižením paměti (např. korsakovský syndrom nebo tranzitorní globální amnézie) a také neurodegenerativní onemocnění s poruchou paměti, mírná kognitivní porucha a aspekty normálního stárnutí. Samostatnou kapitolou tvoří téma deprese a její vztah k výkonnosti paměťových funkcí. Třetí okruh je zaměřen nejen na vztah paměti a některých onemocnění, ale dokumentuje i přesah do řady dalších oborů. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna relevantními a komentovanými odkazy na základní zdroje a recentní publikace ve vztahu k problematice paměti.
Předmluva
1 Úvod
1.1 Historický přehled
2 Neurovědní část
2.1 Základní pojmy a definice
2.2 Paměť neasociativní a asociativní
2.2.1 Neasociativní paměť
2.2.2 Asociativní paměť
2.3 Paměť deklarativní a nedeklarativní
2.3.1 Deklarativní paměť
2.3.2 Nedeklarativní paměť
2.4 Dělení paměti z časového hlediska
2.4.1 Dělení paměti z časového hlediska – klasické
2.4.2 Dělení paměti z časového hlediska pro klinické účely (podle struktury)
2.4.3 Dočasná úloha hipokampu
2.5 Neuroanatomie
2.5.1 Klinické příklady
2.5.2 Anatomie hipokampu
2.5.3 Hipokampální okruhy a spoje
2.6 Funkční lateralizace mozkových hemisfér
2.7 Neuronální mechanismy prostorové paměti
2.7.1 Place cells
2.7.2 Kognitivní učení
2.7.3 Snapshot memory
2.7.4 Path integration
2.7.5 Prostorová paměť a její výzkum u člověka
2.8 Molekulární a biochemické podklady paměti
2.8.1 Dlouhodobá potenciace – LTP
2.8.2 LTP v mechových vláknech
2.8.3 LTP v Schafferových kolaterálách
2.8.4 Glutamátergní receptory a synapse
2.8.5 Od krátkodobé paměti k paměti dlouhodobé
2.8.6 Srovnání tvorby dlouhodobé deklarativní a nedeklarativní paměťové stopy
2.8.7 Plasticita synaptického přenosu, dendrity
2.8.8 Význam dendritů na celulární a synaptické úrovni
3 Klinická část
3.1 Neuropsychologické vyšetření paměti a kognice
3.1.1 Úvodní poznámky
3.1.2 Anamnéza
3.1.3 Klinické vyšetření a orientační zhodnocení kognitivních funkcí
3.1.4 Neuropsychologické testování
3.1.5 Hodnotící škály
3.1.6 Role neuropsychologického vyšetření
3.2 Poruchy paměti v klinické praxi
3.2.1 Úvod
3.2.2 Hodnocení poruch paměti
3.2.3 Poruchy deklarativní paměti, klinické syndromy
3.2.4 Terminologie poruch nedeklarativní paměti
3.2.5 Procedurální paměť
3.3 Proces stárnutí
3.3.1 Stáří a demence
3.3.2 Studium normálního stárnutí
3.3.3 Od benigní stařecké zapomnětlivosti k mírné kognitivní poruše
3.4 Demence
3.4.1 Úvod a definice
3.4.2 Demografické údaje
3.4.3 Rozdělení demencí
3.4.4 Diagnostika demencí
3.4.5 Alzheimerova nemoc
3.4.6 Demence s Lewyho tělísky
3.4.7 Vaskulární demence
3.4.8 Frontotemporální demence
3.4.9 Demence při poruchách hybnosti
3.4.10 Prionová onemocnění
3.4.11 Demence u onemocnění motoneuronu
3.4.12 Sekundární a symptomatické demence
3.5 Mírná kognitivní porucha
3.5.1 Úvod a definice
3.5.2 Epidemiologie
3.5.3 Diagnostika
3.5.4 Terapie MCI
3.6 Kognitivní deficit a syndrom Charlese Bonneta
3.7 Paměť a epilepsie
3.7.1 Idiopatické epilepsie
3.7.2 Parciální a sekundární epilepsie
3.7.3 Epileptické encefalopatie
3.8 Traumatická postižení CNS
3.8.1 Rozdělení nitrolebních poranění
3.8.2 Kognitivní postižení u úrazů hlavy
3.8.3 Průběh a terapeutické ovlivnění kognitivních poruch u úrazů hlavy
3.9 Encefalopatie a poruchy paměti při interních onemocněních
3.9.1 Hypovitaminózy
3.9.2 Jaterní encefalopatie
3.9.3 Wilsonova nemoc
3.9.4 Renální postižení
3.9.5 Encefalopatie při některých endokrinních onemocněních
3.10 Paměť a systémová onemocnění, vaskulitidy
3.10.1 Systémový lupus erythematodes (SLE)
3.10.2 Revmatoidní artritida
3.10.3 Vaskulitidy
3.11 Porucha paměti při infekčních nemocech
3.11.1 Herpetická encefalitida
3.12 Demyelinizace
3.12.1 Roztroušená skleróza
3.12.2 Akutní diseminovaná encefalomyelitida (ADEM)
3.13 Tumory a paraneoplazie
3.13.1 Tumory
3.13.2 Paraneoplastická limbická encefalitida
3.14 Deprese a poruchy paměti ve stáří
3.14.1 Deprese ve stáří
3.14.2 Deprese jako první příznak demence
3.14.3 Deprese provázející demenci
3.14.4 Deprese napodobující demenci (pseudodemence)
3.14.5 Léčba deprese
3.15 Paměť a spánek
3.16 Koncepce péče o pacienty s kognitivním deficitem – memory kliniky
3.17 Kognitivní trénink
4 Paměť v širších souvislostech
4.1 Paměť v psychiatrii
4.1.1 Paměť a duševní zdraví
4.1.2 Externí podmínky
4.1.3 Subjektivní (intrapsychické) podmínky
4.1.4 Subjektivita v lidské paměti
4.1.5 Metapaměť
4.1.6 Postupy v klinické praxi, které mají významnější vztah k paměti
4.1.7 Sugesce
4.1.8 Hypnóza
4.1.9 Paměť v disociativních poruchách a v důsledku psychotraumatizace
4.2 Genetická paměť
4.3 Bazální ganglia a paměť
4.3.1 Funkce bazálních ganglií
4.3.2 Bazální ganglia a učení
4.3.3 Kognitivní deficity typické pro postižení bazálních ganglií
4.3.4 Fokální léze bazálních ganglií
4.3.5 Parkinsonova nemoc
4.3.6 Huntingtonova nemoc
4.4 Vestibulární paměť
4.4.1 Fobické posturální vertigo
4.5 Paměť v psychoanalyticky orientované teorii a terapii
4.5.1 Autobiografická paměť
4.5.2 Paměť v psychoanalýze – historie a současnost
4.5.3 Paměť a traumatická zkušenost
4.5.4 Terapie a vzpomínání
4.6 Hudební paměť – zázrak lidského mozku
4.7 Paměť a divadlo
4.8 Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) a paměť
4.8.1 Jednoduchá, párová a repetitivní transkraniální magnetická stimulace
4.8.2 rTMS – charakteristika metody, stimulační parametry
4.8.3 TMS a kognitivní funkce – výzkumné studie, metodika, bezpečnost
4.8.4 TMS a kognitivní funkce – možnosti využití v klinické praxi
4.8.5 Shrnutí
4.9 Paměť a celková anestezie
4.9.1 Mechanismus účinku celkových anestetik a paměťové funkce
4.9.2 Celková anestezie a deklarativní (explicitní) paměť
4.9.3 Celková anestezie a nedeklarativní (implicitní) paměť
4.9.4 Hlavou v oblacích, ale nohama pevně na zemi
4.9.5 „Na anestezii záleží“
4.10 Paměť a epilepsie
4.11 Paměť a evokované potenciály
4.12 Paměť a matematika
4.13 Paměť a rehabilitace, motorická paměť
4.13.1 Motorické vzory
4.13.2 Hybné stereotypy
4.13.3 Motorická adaptace
4.14 Paměť a spánek
4.14.1 Jak je spánek řízen
4.14.2 Jaký je význam spánku pro paměť?
4.14.3 Konsolidace a spánek – nedeklarativní paměť
4.14.4 Konsolidace a spánek – deklarativní paměť
4.14.5 Studium mechanismů konsolidace (studie na zvířatech, elektrofyziologické, zobrazovací studie, buněčné a molekulární studie)
4.14.6 Sny a paměť
4.15 Imunologická paměť
4.15.1 Dendritické buňky a aktivace T lymfocytů
4.15.2 Rozpoznávání mikrobiálních komponent pomocí Toll-like receptorů
4.15.3 Vznik paměťových B lymfocytů
4.15.4 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
O autorech
Rejstřík
MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Ing. Marek Brabec, Ph.D.
Ústav informatiky Akademie věd ČR, Praha
Doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. Neurologická klinika, LF Masarykovy univerzity a FN u Sv. Anny, Brno
Mgr. Zuzana Fanfrdlová
Centrum pro epilepsie, 1. Neurologická klinika, LF Masarykovy univerzity a FN u Sv. Anny, Brno
Doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.
Dětská psychiatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Olga Klempířová
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Klempíř
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. PaedDr. Pavel Kolář
Klinika rehabilitace, 2. LF UK a FN Motol, Praha
PhDr. Milan Kuna, DrSc.
muzikolog
Doc. Ing. Emil Pelikán, CSc.
Ústav informatiky Akademie věd ČR, Praha
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Centrum pro kognitivní poruchy, 1. Neurologická klinika, LF Masarykovy univerzity a FN u Sv. Anny, Brno
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Silvie Sedláčková
Centrum pro kognitivní poruchy, 1. Neurologická klinika, LF Masarykovy univerzity a FN u Sv. Anny, Brno
MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
Ústav imunologie, 2. LF UK, Praha
Laboratory of tumor immunology and immunotherapy, Rockefeller University, New York, USA
MUDr. MgA. Kateřina Urbancová
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Laboratoř molekulární genetiky, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Ester Žantovská
překladatelka a divadelní publicistka
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Akutní cévní mozkové příhodyAtlas endoskopické neurochirurgieNeuroendoskopieNeurogenetikaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.