Pneumoonkologie v kazuistikách

Pneumoonkologie v kazuistikách

Úspěchy a kontroverze v hrudní onkologii

Miloš Pešek a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 315 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-588-0
Dostupnost:
skladem
Výskyt maligních nádorů plic a jejich celospolečenský dopad patří k nejzávažnějším tématům moderní pneumologie a onkologie. Pokroky v diagnostice, a zejména pak cílená a biologická léčba přináší pro řadu nemocných novou naději. Tyto nové terapeutické možnosti však nejsou v praxi vždy plně využívány. Kniha prof. MUDr. Miloše Peška, CSc., je učebnicí pneumoonkologie v instruktivních kazuistikách. Autor na konkrétních případech názorně ukazuje, že nové léčebné možnosti, jsou-li správně aplikovány, dnes mohou zachránit řadu nemocných.
Předmluva
Novinky, úspěchy a kontroverze v hrudní onkologii
I. MÉNĚ OBVYKLÁ NÁDOROVÁ A NÁDORŮM PODOBNÁ ONEMOCNĚNÍ
1 Granulomatóza (ANCA vaskulitida)
2 Neobvyklá příčina kašle u hematoonkologicky nemocného pacienta
3 Precizní morfologická diagnóza či radikální chirurgické řešení? Jak rozetnout Gordický uzel?
4 Lymfangioleiomyomatóza – cesta do nitra buněk
5 Malobuněčný karcinom plíce – stačí cytologická diagnóza?
6 Nádorová duplicita?
7 Koincidence tumorletů a metastatického postižení plic u pacientky s anamnézou
maligního melanomu
8 NUT středočárové karcinomy mezihrudí
9 Hemangiomatóza podkoží, hltanu a hrtanu
10 Alternativní léčitelství versus klasická medicína u nitrohrudní malignity
II. CHIRURGIE A KOMBINOVANÁ LÉČBA
11 Operace pro čtvrté stadium nemalobuněčného karcinomu plic – solitární metastáza do skeletu
12 Adenokarcinom plic v kombinaci s těžkou aortální vadou. Mimořádná spolupráce hrudních chirurgů a kardiochirurgů
13 Kardiální myxom a plicní karcinom
14 Skvamózní karcinom plic s metastázou v levé nadledvině
15 Teratomy a jejich variabilní prognóza
16 Operace lokálně značně pokročilého karcinomu pravé plíce u mladého muže
17 Svízelná, byť úspěšná léčba pozdě rozpoznaného karcinomu průdušnice
18 Diferencovaný fetální adenokarcinom plíce s neobvyklou řídící mutací u mladé ženy
12 PNEUMOONKOLOGIE V KAZUISTIKÁCH
III. INTENZIVNÍ LÉČBA ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ
19 Bronchiektazie jako následek i příčina
20 Pneumocystová pneumonie s progresí do ARDS u nemocné na neoadjuvantní chemoterapii
pro karcinom prsu
21 Pneumokoková pneumonie s empyémem u nemocné léčené pro mnohočetný myelom
22 Komplikace terapie uroteliálního papilokarcinomu močového měchýře
23 Proč může mít včasná diagnostika lymfadenopatie zásadní význam pro nemocného?
IV . ENDOSKOPICKÁ LÉČBA NÁDORŮ VELKÝCH DÝCHACÍCH CEST A KOMPLIKACÍ CHIRURGICKÉ LÉČBY
24 Lokální léčba karcinoidu pravého hlavního bronchu u mladé nemocné
25 Brachyradioterapie, endobronchiální léčba nemalobuněčného karcinomu plic
26 Kazuistika pacientky s postpneumonektomickým syndromem
27 Ruptura trachey
28 Bronchogenní karcinom pravého horního laloku
V. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA EGFR INHIBITORY
29 Sedmý rok léčení metastazujícího adenokarcinomu plic s iniciálním postižením mozku a skeletu
30 Sedm let léčení metastazujícího adenokarcinomu plic – co dál
31 Adenokarcinom plic se senzitivními mutacemi EGFR
32 Adenokarcinomy plic s EGFR mutací
33 Pacientka se senzitivní mutací EGFR s recidivou adenokarcinomu
34 Léčba adenokarcinomu plic IV. stadia u nemocné po orgánové transplantaci, léčené
dlouhodobou imunosupresí
35 Léčba erlotinibem u nemocného s KRA S mutovaným adenokarcinomem plic
36 Současné dvě řídící mutace u adenokarcinomu plic
37 Pacientka se třemi EGFR mutacemi – postupný rozvoj rezistence na předchozí cílenou léčbu
38 Jedenáct let života s nemalobuněčným karcinomem plic
39 Změna morfologie karcinomu plic jako mechanismus vzniklé rezistence na cílenou léčbu
40 NSCLC a papilární karcinom štítné žlázy jako synchronní duplicita
41 Současná cílená léčba plicního karcinomu a karcinoidu mezenteria
VI. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA ALK INHIBITORY
42 Nová naděje pro nemocné s ALK pozitivními adenokarcinomy plic po selhání předchozí biologické terapie
43 Další pozorování pacienta s ALK pozitivním karcinomem plic s dlouhodobou léčbou
44 Nemocná s unikátní přestavbou genů PURA -ALK s dobrou odpovědí na cílenou léčbu krizotinibem
45 A denokarcinom pravé plíce s přestavbou genu EML-4 ALK jako choroba z povolání u sanitárky
v radonových koupelích
46 Současné možnosti léčby pacienta s translokací genu ALK
47 Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie krizotinibem?
48 Nemocná s adenokarcinomem plic s přestavbou genu ALK, se zjištěnou rezistentní mutací genu EGFR
49 Neobvyklý karcinom s přestavbou genu ALK s příznivou odpovědí na chemoterapii
50 ALK om – selhání chemoterapie a léčby krizotinibem u nemocné s ALK pozitivním adenokarcinomem plic
51 Další, tentokrát nepravý ALKom
52 ALK inhibitor na cestě k operačnímu řešení plicního adenokarcinomu
VII. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA ROS1 INHIBITORY
53 Cílená diagnostika a léčba pokročilého karcinomu plic – krizotinib v léčbě ROS1 pozitivního
NSCLC. úspěšná spolupráce čtyř pracovišť
54 Úspěšná terapie české pacientky s ROS1 translokací krizotinibem
55 RO S1 pozitivní NSCLC léčený přípravkem Xalkori
56 Pacientka s ROS1 pozitivním karcinomem plic, neschopná polykat tablety biologicky cíleného léku
57 Adenokarcinomy plic s odlišnými řídícími mutacemi u sourozenců
VIII. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA INHIBITOREM VASKULOGENEZE
58 Nintedanib – zajímavá možnost pro druhou linii u pacientů s plicními adenokarcinomy
59 Dočasná remise nádorové polyserozitidy u nemocného s adenokarcinomem plic léčeným
chemoterapií a bevacizumabem
IX. PŘÍKLADY DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY
60 Dlouhodobý benefit chemoterapie 1. linie s léčbou udržovací
X. DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÁ LÉČBA PACIENTŮ S MALOBUNĚČNÝMI KARCINOMY PLIC
61 Malobuněčný karcinom – dlouhodobá remise nemoci po konkomitantní chemoradioterapii
s následnou solitární metastázou v mozku
62 Sledování a biologicky cílená léčba intersticiální plicní fibrózy u nemocného s malobuněčným
karcinomem v dlouhodobé remisi
63 Malobuněčný karcinom st. IIIB – dlouhodobá remise dosažená chemoterapií
64 Dlouhodobá remise malobuněčného karcinomu plic – následná léčba závažných komorbidit
65 Malobuněčný karcinom – extenzivní nemoc
XI. RADIOPEPTIDOVÁ A SYSTÉMOVÁ TERAPIE POKROČILÝCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ
66 Neuroendokrinní nádor bronchu léčený radiopeptidy
67 Nádor pankreatu, po bohaté onkologické léčbě, s efektem PRRT
68 Typický karcinoid bronchu s rozsáhlou generalizací, léčený radiopeptidy
69 Neuroendokrinní tumor horního mediastina léčený radiopeptidy
70 Dlouhodobá léčba pooperační recidivy atypického plicního karcinoidu
71 Karcinoid appendixu na kombinované léčbě, včetně metronomické
XII. IMUNOONKOLOGICKÁ LÉČBA METASTAZUJÍCÍCH SKVAMÓZNÍCH KARCINOMŮ PLIC
72 Dlouhodobá terapie nivolumabem u pacientky s dlaždicobuněčným NSCLC
73 Dlouhodobě příznivý efekt protinádorové imunoterapie při výskytu plicních a kožních komplikací
74 Imunoterapie metastazujícího skvamózního karcinomu plic nivolumabem
75 Imunoterapie pooperační recidivy skvamózního karcinomu plic po selhání adjuvantní
chemoterapie
XIII. NÁDORY MEZIHRUDÍ, MÉNĚ OBVYKLÁ POZOROVÁNÍ
76 Neobvyklý průběh myxoidního liposarkomu
77 Maligní thymom s manifestací myasthenia gravis
78 Úspěšná chirurgická léčba masivního chylothoraxu
Přehled použitých zkratek
Poděkování
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
Doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň
RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.
Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.
Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Jan Aubrecht
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Veronika Bednářová
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
RNDr. Lucie Benešová
Genomac výzkumný ústav s.r.o. Praha
MUDr. Radka Bittenglová
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Blažek
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
Prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.
Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. František Brůha
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Václava Dubová
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
MUDr. Martin Dvořák
Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň
Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Ondřej Fiala
Onkologická a radioterapeutická klinika LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Pavel Fiala
Endokrinologie a interna Plzeň s.r.o.
RNDr. Petr Grossmann
Bioptická laboratoř s.r.o.
MUDr. Zuzana Hajníková
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. David Havel
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Kristýna Hrdá
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice Praha
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.
Oddělení radiodiagnostiky nemocnice Privamed, Plzeň
MUDr. Jakub Jelínek
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Leona Koubková
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematoonkologické oddělení FN Plzeň
MUDr. Barbora Medová
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha
„„RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Genomac výzkumný ústav s.r.o. Praha
Doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň
MUDr. František Pešek
Interní oddělení FN Plzeň
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Neurologická klinika LFP UK a FN Plzeň
Ing. et Ing. Jiří Polívka, jr., Ph.D.
Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum LFP UK v Plzni
MUDr. Ilona Roušalová, Ph.D.
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Olga Růžičková-Kirchnerová
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LFHK UK a FN Hradec Králové
MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
Otorinolaryngologická klinika LFP a FN Plzeň
MUDr. Dagmar Slípková
Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň
MUDr. David Slouka, MBA, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika LFP a FN Plzeň
MUDr. Dominika Stripská
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Blanka Syková
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Bohuslava Šašková
Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Vladimír Špidlen
Chirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Šárka Trhlíková
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Petr Vaník
Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice
Doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Chirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Petra Zemanová
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha
Kniha je určena především pneumologům a onkologům, přínosem bude rovněž pro chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře či odborníky v paliativní medicíně.

Doporučujeme

Neuroendokrinní nádory plic a mediastinaPlicní chirurgie v instruktivních kazuistikáchZáklady moderní pneumoonkologiePneumologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.