Porodní asistence

Porodní asistence

Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi

Martin Procházka a kol.

Formát:
190×245 mm
Vazba:
brožovaná (V2), barevné ilustrace, 788 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-618-4
EAN:
9788073456184
Dostupnost:
skladem
První komplexní učebnice oboru je koncipovaná jako praktická příručka pro vzdělávání porodních asistentek i jako spolehlivý rádce pro jejich každodenní práci na porodnicko-gynekologických a novorozeneckých odděleních, ambulancích či v soukromé praxi.
Hlavním autorem této zásadní publikace je jeden z našich nejzkušenějších a nejuznávanějších porodníků, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., autor vynikajících skript Porodnictví a hlavní editor knižní řady Porodnictví krok za krokem. K spolupráci pak přizval, kromě dalších lékařů, také své kolegyně z řad porodních asistentek, které obor Porodní asistence vyučují na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a dalších školách v ČR.
PŘEDMLUVY
A ÚVOD
I PROBLEMATIKA PORODNÍ ASISTENCE
1 PROBLEMATIKA PORODNÍ ASISTENCE V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH
1.1 Vývoj oboru porodní asistentka
1.2 Porodní asistentky v současné praxi porodní asistence
1.3 Odborné otázky týkající se porodních asistentek a porodní asistence
2 PORODNÍ ASISTENTKA V PRÁVU
2.1 Právní postavení porodní asistentky
2.2 Práva příjemkyň péče
2.3 Práva dětí
2.4 Povinnosti příjemců péče
2.5 Odpovědnost porodních asistentek a lékařů
2.6 Odčinění újmy (náhrada škody)
2.7 Další druhy právní odpovědnosti
3 DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST U TĚHOTNÝCH
3.1 Vymezení základních pojmů
3.2 Nemocenské dávky u těhotných
3.3 Seznam tiskopisů vztahujících se k dávkám nemocenského pojištění
II ANATOMIE A REPRODUKCE
4 ŽENSKÁ PÁNEV
5 SVALY PÁNEVNÍHO DNA A SVALY HRÁZE A JEJICH FASCIE
5.1 Pánevní dno
5.2 Hrázové svaly
5.3 Fascie pánevního dna
6 REPRODUKČNÍ ORGÁNY ŽENY
6.1 Ženské vnitřní pohlavní orgány
6.2 Ženské zevní pohlavní orgány
6.3 Vývojové a věkové zvláštnosti pohlavní soustavy
7 ŽENSKÝ MOČOVÝ SYSTÉM
7.1 Ledviny
7.2 Tvorba a vylučování moči
7.3 Močové cesty
7.4 Vývojové a věkové zvláštnosti vylučovací soustavy
8 PRENATÁLNÍ OBDOBÍ
8.1 Vývoj pohlavních buněk
8.2 Menstruační cyklus
8.3 Oplození
8.4 Blastogeneze, embryogeneze
8.5 Implantace
8.6 Embryonální a fetální vývoj během jednotlivých měsíců prenatálního vývoje
9 PLACENTA A JEJÍ VÝVOJ
9.1 Placenta
9.2 Funkce placenty
9.3 Hormony
III ANTIKONCEPCE A SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ V GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI
10 ANTIKONCEPCE A SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ
10.1 Historie antikoncepčních metod
10.2 Výběr antikoncepce a spolehlivost
10.3 Hormonální antikoncepce
10.4 Léčebné využití antikoncepce
10.5 Sexuální zdraví, reprodukční zdraví
IV PORODNÍ ASISTENCE ZALOŽENÁ NA VĚDECKÝCH DŮKAZECH
11 PORODNÍ ASISTENCE ZALOŽENÁ NA VĚDECKÝCH DŮKAZECH
11.1 Formulace klinické otázky
11.2 Vyhledávání vědeckých důkazů
11.3 Kritické hodnocení kvality vědeckých důkazů
11.4 Implementace vědeckých důkazů do praxe
11.5 Zhodnocení a diseminace výsledků implementace
B TĚHOTENSTVÍ
V TĚHOTENSTVÍ
12 ZÁKLADNÍ PORODNICKÁ TERMINOLOGIE
12.1 Výpočet termínu porodu
12.2 Poloha plodu (situs)
12.3 Postavení plodu (positio)
12.4 Držení plodu (habitus)
12.5 Naléhání plodu (presentatio)
12.6 Role porodní asistentky
12.7 Zevní porodnické vyšetření
13 PŘEDPORODNÍ EDUKACE K PORODU A RODIČOVSTVÍ
13.1 Proces edukace
13.2 Oblasti edukace k porodu a rodičovství
14 ZMĚNY A ADAPTACE V TĚHOTENSTVÍ
14.1 Celkové obtíže
14.2 Změny v reprodukčním systému
14.3 Psychické změny
15 PRENATÁLNÍ PÉČE
15.1 Předporodní screening
15.2 Prenatální diagnostika a fetální terapie
16 VÍCEČETNÉ TĚHOTENSTVÍ
16.1 Epidemiologie
16.2 Etiologie
16.3 Monozygotní dvojčata
16.4 Dizygotní dvojčata
16.5 Průběh a rizika vícečetného těhotenství
16.6 Prenatální péče
16.7 Management porodu u vícečetného těhotenství
17 ZÁKLADY FYZIOTERAPIE PRO PORODNÍ ASISTENTKY
17.1 Fyzioterapie v období těhotenství
17.2 Fyzioterapie v období šestinedělí
17.3 Psychomotorický vývoj dítěte
VI RIZIKOVÉ A PATOLOGICKÉ TĚHOTENSTVÍ
18 RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ
18.1 Hypertenze v graviditě
18.2 HELLP syndrom
18.3 Eklampsie
18.4 Kardiovaskulární onemocnění
18.5 Onemocnění plic v těhotenství
18.6 Hematologické poruchy a nemoci
18.7 Onemocnění ledvin a močových cest
18.8 Onemocnění jater
18.9 Onemocnění gastrointestinálního traktu
18.10 Endokrinní onemocnění
18.11 Choroby štítné žlázy
18.12 Neurologická onemocnění
18.13 Hereditární deficity koagulačních faktorů
18.14 Kožní nemoci
18.15 Autoimunitní nemoci
18.16 Erytrocytární aloimunizace těhotných žen, hemolytická nemoc plodu a novorozence
18.17 Poruchy růstu plodu
VII INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ
19 BAKTERIÁLNÍ INFEKCE
19.1 Listerióza
19.2 Borrelióza
19.3 Infekce streptokokem skupiny B
19.4 Kapavka
19.5 Syfilis
19.6 Střevní infekce
20 PARAZITÁRNÍ INFEKCE
20.1 Toxoplasmóza
20.2 Malárie
20.3 Trichomonas vaginalis
20.4 Chagasova infekce (americká trypanosomiáza)
21 VIROVÉ INFEKCE
21.1 HIV / AIDS
21.2 Plané neštovice (varicella)
21.3 Spalničky (morbilli)
21.4 Příušnice (parotitida)
21.5 Zarděnky (rubeola)
21.6 Hepatitidy
21.7 Cytomegalovirová infekce
21.8 Herpes simplex virus
21.9 Parvovirová infekce a pátá dětská nemoc
21.10 Respirační infekce – chřipka
VIII CHIRURGICKÁ ONEMOCNĚNÍ V TĚHOTENSTVÍ
22 CHIRURGICKÁ ONEMOCNĚNÍ V TĚHOTENSTVÍ
22.1 Náhlé příhody břišní v průběhu těhotenství
22.2 Karcinom prsu v těhotenství
IX FARMAKOTERAPIE V TĚHOTENSTVÍ
23 FARMAKOTERAPIE V TĚHOTENSTVÍ
23.1 Užívání léků v těhotenství
23.2 Změny ve farmakokinetice léčiv u těhotných žen
23.3 Bezpečnost léků v těhotenství
23.4 Návykové látky v těhotenství
23.5 Uterotonika
23.6 Tokolytika
23.7 Farmakoterapie těhotenské nauzey a zvracení
23.8 Farmakoterapie bolesti v těhotenství
23.9 Farmakoterapie těhotenské hypertenze
23.10 Antibiotika v těhotenství
23.11 Léčba alergií a asthma bronchiale v těhotenství
23.12 Farmakoterapie tromboembolické nemoci v těhotenství
23.13 Léčba diabetes mellitus v těhotenství
23.14 Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy v těhotenství
23.15 Principy farmakoterapie v období laktace
24 SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V PORODNICTVÍ
X ZÁKLADY ZOBRAZOVACÍCH METOD V PORODNÍ ASISTENCI
25 ZÁKLADY ZOBRAZOVACÍCH METOD V PORODNÍ ASISTENCI
25.1 Základy zobrazovacích postupů v gynekologii a porodnictví
25.2 Ultrasonografie, endosonografie
25.3 Prenatální (fetální) diagnostika magnetickou rezonancí, zobrazování magnetickou rezonancí
25.4 Intervenční radiologie
25.5 Mammologie
C POROD
XI POROD
26 PRVNÍ DOBA PORODNÍ
26.1 První doba porodní
26.2 Péče porodní asistentky během první doby porodní
27 DRUHÁ DOBA PORODNÍ
27.1 Pasivní fáze druhé doby porodní
27.2 Aktivní fáze druhé doby porodní
27.3 Péče porodní asistentky během druhé doby porodní
28 MONITOROVÁNÍ PLODU
28.1 Auskultace
28.2 Amnioskopie
28.3 Kardiotokografie
28.4 Intrapartální fetální pulzní oxymetrie
28.5 Vyšetření pH z fetální krve
28.6 ST analýza fetálního EKG
28.7 Neinvazivní fetální EKG
28.8 Počítačem hodnocené kardiotokogramy
29 PARTUS EXTRA MUROS
30 TŘETÍ DOBA PORODNÍ
30.1 Odlučování a porod placenty
30.2 Péče porodní asistentky ve třetí době porodní a časném poporodním období
31 PATOLOGIE PLACENTY
31.1 Vcestné lůžko (placenta praevia)
31.2 Předčasné odloučení placenty (abruptio placentae)
31.3 Vcestné cévy (vasa praevia)
31.4 Po porodu
32 PERIPARTÁLNÍ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ
33 PORODNÍ PORANĚNÍ
33.1 Poranění měkkých porodních cest
33.2 Poranění pánve
33.3 Prevence porodních poranění
33.4 Základy ošetření porodního poranění
33.5 Péče porodní asistentky po ošetření porodního poranění
34 PORUCHY DĚLOŽNÍ ČINNOSTI
34.1 Poruchy vypuzovacích sil
34.2 Nepravidelnosti tvrdých a měkkých porodních cest
34.3 Překotný porod
34.4 Protrahovaný porod
35 PORUCHY DÉLKY GESTACE
35.1 Předčasný porod
35.2 Potermínové (prodloužené) těhotenství
36 NEPRAVIDELNÉ POLOHY A PORODNÍ MECHANISMY
36.1 Příčné polohy
36.2 Šikmé polohy
36.3 Deflexní polohy
36.4 Nepravidelné naléhání při poloze podélné hlavičkou
36.5 Dystokie ramének
37 KONEC PÁNEVNÍ
38 PORODNICKÁ ANALGEZIE A ANESTEZIE
38.1 Porodní bolesti
38.2 Nefarmakologické metody ovlivnění bolesti během porodu
38.3 Farmakologické metody
XII VYBRANÉ PORODNICKÉ OPERACE
39 CÍSAŘSKÝ ŘEZ – SECTIO CAESAREA
39.1 Indikace
39.2 Předoperační péče a příprava k císařskému řezu
39.3 Typy anestezie
39.4 Provedení císařského řezu
39.5 Pooperační péče
39.6 Rizika a komplikace císařského řezu
40 OPERAČNÍ VAGINÁLNÍ POROD – KLEŠTĚ A VAKUUMEXTRAKCE
40.1 Extrakce plodu vakuumextrakcí
40.2 Extrakce plodu kleštěmi
40.3 Srovnání klešťového porodu a porodu vakuumextrakcí
XIII ŠOKOVÉ STAVY A RESUSCITACE V TĚHOTENSTVÍ A ZA PORODU
41 ŠOKOVÉ STAVY
41.1 Šok
41.2 Anafylaxe, anafylaktický šok
41.3 Sepse, septický šok, multiorgánová dysfunkce
41.4 Život ohrožující krvácení
42 RESUSCITAČNÍ POSTUPY U TĚHOTNÝCH ŽEN
42.1 Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem
42.2 Doporučení AHA a resuscitační rady pro resuscitaci těhotné
XIV VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD V PORODNÍ ASISTENCI
43 AROMATERAPIE
44 HOMEOPATIE
45 AKUPUNKTURA
46 AKUPRESURA
XV KOMUNITNÍ A PRIMÁRNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI
47 KOMUNITNÍ A PRIMÁRNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI
D ŠESTINEDĚLÍ
XVI ŠESTINEDĚLÍ
48 ŠESTINEDĚLÍ
48.1 Anatomické a fyziologické změny
48.2 Rutinní poporodní péče
49 KOMPLIKACE V OBDOBÍ ŠESTINEDĚLÍ
49.1 Krvácení
49.2 Puerperální infekce
49.3 Infekce v porodním poranění, péče porodní asistentky
49.4 Infekce močových cest
49.5 Septická pánevní tromboflebitida
49.6 Mastitida – zánět prsní žlázy
49.7 Poruchy laktace, zástava laktace, péče porodní asistentky
49.8 Psychické a psychiatrické potíže
50 PERINATÁLNÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
50.1 Prvky perinatálního duševního zdraví
50.2 Psychické změny v těhotenství
50.3 Porod a psychické změny po porodu
51 PERINATÁLNÍ MORTALITA
51.1 Perinatální a mateřská mortalita a morbidita
51.2 Priority v prenatální péči
51.3 Syndrom mrtvého plodu
51.4 Stanovení příčiny intrauterinního odumření plodu
51.5 Pohřeb a rozloučení
51.6 Právo na pohřebné a lhůta k pohřbení
51.7 Mateřská a rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek
XVII KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ DO JEDNOHO ROKU
52 KOJENÍ
52.1 Anatomie prsu
52.2 Laktace
52.3 Složení mateřského mléka
52.4 Imunologické aspekty kojení
52.5 Léky a kojení
52.6 Sání
52.7 Proces kojení
52.8 Kojení – poloha a techniky
52.9 Význam kojení pro matku, dítě a společnost
53 VÝŽIVA DĚTÍ DO JEDNOHO ROKU
53.1 Role porodní asistentky ve výživě dětí do jednoho roku
53.2 Význam výživy ve vztahu k vývoji některých orgánů
53.3 Výživa kojence
50.4 Umělá výživa
53.5 Příkrmy
E NEONATOLOGIE
XVIII NEONATOLOGIE
54 SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ U NOVOROZENCŮ
54.1 Historie laboratorního screeningu
54.2 Screening vrozené katarakty
54.3 Screening sluchu
54.4 Screening kritických vrozených srdečních vad
54.5 Screening vrozené syfilis (kongenitální lues)
54.6 Screeningové vyšetření uropoetického traktu
54.7 Screeningové vyšetření kyčlí
54.8 Novorozenecký laboratorní screening
55 VÝŽIVA NOVOROZENCŮ
55.1 Enterální výživa
55.2 Parenterální výživa předčasně narozených dětí
56 NOVOROZENEC NAROZENÝ V TERMÍNU
56.1 Klasifikace novorozenců
56.2 Nejčastější vybraná onemocnění u novorozenců narozených v termínu
56.3 Nejčastější vrozené vývojové vady
57 PŘEDČASNĚ NAROZENÝ NOVOROZENEC
57.1 Ošetřovatelská péče o předčasně narozeného novorozence
57.2 Vybraná onemocnění u předčasně narozeného novorozence
58 RESUSCITACE NOVOROZENCE PO PORODU
59 PORODNÍ PORANĚNÍ NOVOROZENCE
59.1 Poranění měkkých tkání
59.2 Poranění periferních nervů a centrální nervové soustavy
59.3 Poranění páteře a míchy
59.4 Poranění kostí
59.5 Poranění vnitřních orgánů dutiny břišní
60 POPORODNÍ OŠETŘENÍ NOVOROZENCE
60.1 Ošetření novorozence po porodu
60.2 Poporodní ošetření novorozence na porodním sále
61 VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY Z POHLEDU GENETIKA
61.1 Malformace
61.2 Malformace centrálního nervového systému
61.3 Vrozené srdeční vady
61.4 Malformace gastrointestinálního traktu
61.5 Vrozené vady ledvin a močových cest
61.6 Vrozené vady genitálu
61.7 Končetinové vady
61.8 Skeletální vady
61.9 Polymalformační syndromy
61.10 Nedědičné faktory
61.11 Kongenitální malformace u vybraných chromozomálních abnormalit
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
MEDAILONEK AUTORA
REJSTŘÍK
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

Kolektiv spoluautorů:
Mgr. Petra Bartošová
II. interní klinika – Gastroenterologická a geriatrická, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Vojtěch Bodnár
Novorozenecké oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Radmila Dorazilová
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Lubomír Dubrava
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Jana Frančáková
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Michaela Galková
AKH Wien, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Klin. Abteilung für Neonatologie
Mgr. Adéla Hořejší
Hořejší legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Renata Hrubá
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika MU a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jiří Charamza
Ústav pro studium odborných a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Mgr. Kateřina Janoušková
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Lucie Kašová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Novorozenecké oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (Cochrane Česká republika, České centrum EBHC: centrum excelence Joanna Briggs Institute, GRADE centrum Masarykovy univerzity), Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita a Centrum Evidence-Based Healthcare, Knihovna lékařské fakulty, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (Cochrane Česká republika, České centrum EBHC: centrum excelence Joanna Briggs Institute, GRADE centrum Masarykovy univerzity), Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita a Centrum Evidence-Based Healthcare, Knihovna lékařské fakulty, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita
Palackého v Olomouci
MUDr. Vladimír Korečko
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Prof. MUDr. Marek Lubušký, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Ústav farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, Ph.D.
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, REHEX-EDU, v.o.s. – Rehabilitace Lipová-Lázně
Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.
Sociální služby města Moravská Třebová
MUDr. Ctirad Sedlák
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Gabriela Sedláková
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Martina Studničková, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. et Mgr. Věra Šibravová
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Novorozenecké oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Pavlína Štrbová
Ústav farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.
První česká lékařská společnost, Praha
MUDr. Radovan Vlk
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Ústav radiologických metod, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Doporučujeme

HELLP syndromPreeklampsieVaginální vedení porodu koncem pánevnímDystokie raménekPrenatální diagnostika vrozených vývojových vadZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.