Predialýza

Predialýza

Ondřej Viklický a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 298 stran
Rok vydání:
2013
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-356-5
Dostupnost:
skladem
Chronická progresivní onemocnění ledvin představují významný medicínský i ekonomický problém. Zvládnutí komplikací progresivních nefropatií, edukace a příprava nemocných na vybranou metodu náhrady funkce ledvin jsou nezbytnou podmínkou dlouhodobého úspěchu.
„Predialýza“ je první monografií zabývající se detailně obdobím před zahájením dialyzační léčby nebo před transplantací ledviny.
Čtenáři v monografii naleznou mimo jiné recentní informace o renoprotektivní terapii, dietní intervenci, volbě metody náhrady funkce ledvin, přípravě před transplantací, cévním přístupům k hemodialýze, přípravě k peritoneální dialýze atd.
Předmluva
I. Chronické onemocnění ledvin a jeho progrese
1 Klasifikace chronických onemocnění ledvin a predialýza
1.1 Definice a klasifikace chronických onemocnění ledvin
1.2 Poškození ledvin
1.3 Stupně chronických onemocnění ledvin
1.4 Vyšetření glomerulární filtrace
1.5 Vyšetření albuminurie
1.6 Identifikace nemocných v riziku progrese CKD
1.7 Předání nemocných s chronickým onemocněním ledvin do péče nefrologů
2 Epidemiologie chronického onemocnění ledvin v predialýze
2.1 Prevalence a incidence CKD ve fázi predialýzy
2.2 Epidemiologická data z České republiky
2.3 Pacienti s diabetes mellitus v predialýze
3 Obecné mechanismy progrese chronického onemocnění ledvin
3.1 Role glomerulů při progresi chronického onemocnění ledvin
3.2 Role tubulů při progresi chronického onemocnění ledvin
3.3 Role akutního poškození při progresi chronického onemocnění ledvin
3.4 Mechanismy progrese diabetické nefropatie
3.5 Mechanismy progrese hypertenzní nefropatie
3.6 Mechanismy progrese primárních glomerulopatií
3.7 Mechanismy progrese hereditárních nefropatií
3.8 Mechanismy progrese obstrukční a tubulointersticiální nefropatie
4 Akutní selhání ledvin v terénu chronického onemocnění ledvin
4.1 Dynamika onemocnění ledvin v čase
4.2 Porovnání CKD-AKI a non-CKD-AKI
4.3 Klinický přístup k problematice CKD-AKI
4.4 Nezodpovězené otázky
5 Selhávající transplantovaná ledvina
5.1 Inzulty vedoucí k dysfunkci transplantované ledviny
5.2 Důsledky dysfunkce transplantované ledviny
5.3 Kterou metodu náhrady funkce ledvin po selhání štěpu zvolit?
5.4 Rozhodnutí o nefrektomii afunkční transplantované ledviny
5.5 Vysazení imunosuprese po selhání transplantované ledviny
II. Možnosti ov livnění progrese CKD a zvláštnosti terapie
6 Renoprotektivní terapie
6.1 Definice
6.2 Renoprotektivní terapie – komplexní přístup k léčbě chronického onemocnění ledvin
6.3 Renoprotektivní terapie – nové možnosti
7 Hypertenze v predialýze a možnosti její léčby
7.1 Prevalence
7.2 Stanovení diagnózy hypertenze
7.3 Patogeneze AH u CKD
7.4 AH a progrese CKD
7.5 Léčba arteriální hypertenze v predialýze, nefarmakologická opatření
7.6 Katetrizační ablace renálního sympatického nervového systému (SNS)
7.7 Léčba hypertenze v predialýze, farmakologická opatření
7.8 Cílové hodnoty TK u pacientů s CKD
7.9 Výběr antihypertenziva v léčbě AH u CKD
8 Možnosti zpomalení progrese polycystické choroby ledvin typu AD
8.1 Prevalence onemocnění
8.2 Patogeneze onemocnění
8.3 Symptomatická opatření u PCHLAD
8.4 Klinické studie u PCHLAD
8.5 Recentní studie u PCHLAD
9 A nemie v predialýze a možnosti její korekce
9.1 Definice anemie a její výskyt u nemocných s onemocněními ledvin
9.2 Anemie, její příčiny a negativní důsledky
9.3 Korekce anemie a její vliv na morbiditu a mortalitu
9.4 Doporučení KDIGO pro léčbu anemie v predialýze
9.5 Obecná doporučení pro klinickou praxi
10 Porucha minerálového a kostního metabolismu v predialýze
10.1 Definice a charakteristika
10.2 Sekundární hyperparathyreóza při chronickém onemocnění ledvin
10.3 Charakteristika časných stadií CKD-MBD
10.4 Principy terapie CKD-MBD v predialýze
11 Diabetes v predialyzačním období a možnosti jeho kompenzace
11.1 Klinická stadia diabetické nemoci ledvin
11.2 Chronická renální insuficience u nemocných s diabetem
11.3 Přípravná opatření pro dialyzační léčbu
11.4 Transplantační léčba u nemocných s diabetem
12 G erontologické aspekty predialýzy
12.1 Epidemiologický význam stárnutí populace v predialyzační péči
12.2 Změny funkce ledvin ve stáří a jejich význam pro predialyzační péči a nefrologickou konzultační činnost
12.3 Zvláštnosti hypertenze a její terapie ve stáří
12.4 Výběr optimální metody náhrady funkce ledvin (RRT) u seniorů
12.5 Optimální iniciace RRT u seniorů
13 Predialýza u dětí
13.1 Definice a klasifikace chronických onemocnění ledvin u dětí
13.2 Epidemiologie chronických onemocnění ledvin u dětí
13.3 Etiologie chronických onemocnění ledvin u dětí
13.4 Komplikace chronických onemocnění ledvin u dětí
13.5 Diagnostika
13.6 Klinický průběh
13.7 Kauzální léčba primárního ledvinného onemocnění
13.8 Psychosociální problematika dětí s CHRI
13.9 Dispenzarizace dětí v predialýze
14 Kontrastní látkou indukované akutní poškození ledvin v predialýze
14.1 Definice
14.2 Rentgen-kontrastní látky
14.3 Průběh kontrastní látkou indukovaného akutního poškození ledvin
14.4 Incidence a rizikové faktory
14.5 Prevence a léčba
14.6 Nefrogenní systémová fibróza
14.7 Doporučený postup pro klinickou praxi – shrnutí
III. Příprava k náhradě funkce ledvin
15 Psychologická příprava v predialýze
15.1 Víceoborová predialyzační péče
15.2 Psychoedukační programy v predialýze (PPP)
15.3 Péče o psychosociální potřeby pacienta a jeho rodiny
15.4 Psychologické faktory ovlivňující spolupráci pacienta
15.5 Adherence a zmocnění pacienta
16 Dietní opatření v predialýze
16.1 Zahájení dietní léčby
16.2 Diety při kombinovaných metabolických poruchách
16.3 Suplementované a modifikované nízkobílkovinné diety
16.4 Použití esenciálních aminokyselin a jejich ketoanalog
16.5 Dietologicko-metabolický program u seniorů
16.6 Kontrola nemocných při dlouhodobém podávání nízkobílkovinných diet
17 Možnosti náhrady funkce ledvin – čemu dát přednost?
17.1 Metoda volby – transplantace ledviny
17.2 Preference pacientů na základě informovaného rozhodnutí
17.3 Porovnání dialyzačních metod
17.4 Léčba seniorů
17.5 Vliv dialyzační metody na výsledky transplantace
18 Cévní přístupy k hemodialýze
18.1 Akceptace nezvratného selhání ledvin
18.2 Volba metody náhrady funkce ledvin
18.3 Kroky vedoucí k založení cévního přístupu
18.4 Typy cévního přístupu
19 Přístup k peritoneální dialýze
19.1 Založení peritoneálního katétru
19.2 Následná péče o vhojený peritoneální katétr
19.3 Porucha funkce peritoneálního katétru
19.4 Únik dialyzačního roztoku
19.5 Hernie
20 Preemptivní transplantace ledviny
20.1 Výhody transplantace ledviny
20.2 Preemptivní transplantace ledviny
21 Příprava k transplantaci ledviny od žijícího dárce
21.1 Právní podmínky odběru ledviny od žijícího dárce
21.2 Kdo může být dárcem ledviny?
21.3 Řešení inkompatibility v AB0 a HLA systému
21.4 Etické aspekty dárcovství
22 Kdy zahájit hemodialyzační léčbu
22.1 Časné zahájení dialýzy – fakta o nárůstu „early starters“ a faktory vstupující do hry
22.2 Zahájení dialýzy – evropské směrnice z roku 2002
22.3 Studie IDEAL
22.4 Pozice ERBP ke studii IDEAL
22.5 Může časné zahájení dialýzy pacienta poškodit?
23 Vakcinace u nemocných s chronickým onemocněním ledvin
IV. Koncept predialyzačních center
24 Optimální integrovaná péče o pacienty s pokročilým chronickým onemocněním ledvin. „Low clearance clinic“
24.1 Prognóza pacientů s CKD G4
24.2 Pozdní předání do péče nefrologa a mortalita
24.3 Předávání pacientů do nefrologické péče v České republice
24.4 Limitovaný benefit časného zahájení dialýzy
24.5 Zahajování dialýzy u starších pacientů s CKD G4
24.6 Výhody sledování pacientů s CKD G4 ve specializovaných centrech
24.7 Jak zlepšit péči o pacienty s pokročilou chronickou renální insuficiencí (CKD G4)
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Hemodialyzační středisko, FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, Dialyzační středisko FMC Vinohrady, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Petr Bouček
Klinika diabetologie, IKEM, Praha
Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
I. interní klinika, LF UK a FN Plzeň
MUDr. Lidmila Francová
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Martin Havrda
I. interní klinika, FN Královské Vinohrady, Praha
Doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
Interní klinika, FN Motol
MUDr. Zdeňka Hrušková, Ph.D.
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Karel Krejčí Ph.D.
III. interní nefrologická, revmatologická a endokrinologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
I. interní klinika, FN Plzeň
Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
I. interní klinika, FN Plzeň
MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klinika nefrologie, IKEM, Praha
Doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
I. interní klinika, Biomedicínské centrum FN Plzeň
Doc. MUDr. Jana Reiterová, CSc.
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha
Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN v Motole a 2. LF UK v Praze
MUDr. Janka Slatinská
Klinika nefrologie, IKEM, Praha
MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.
Nefrologické oddělení, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové
MUDr. František Švára
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klinika nefrologie, IKEM, Praha
PhDr. Marcela Znojová
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
MUDr. Kamil Žamboch
III. interní nefrologická, revmatologická a endokrinologická klinika, FN Olomouc
Monografie zaujme kromě nefrologů také praktické lékaře, diabetology, všeobecné internisty a urology, protože se týká péče o nemocné, které mají nebo měli ve svých ambulancích.

Doporučujeme

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazeDiabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močovéOnemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismuZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.