Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu

Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu

Ivan Landor, Pavel Vavřík, Jiří Gallo, Antonín Sosna a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
váz., 398 stran
Rok vydání:
2012
Zvýhodněná cena:
1271,- Kč (MC 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-254-4
Dostupnost:
skladem
Uvolnění totálních endoprotéz je významným problémem moderní ortopedie. V podkladu tohoto stavu je masové rozšíření aplikace totálních endoprotéz (zejména kyčelního kloubu), které následně do centra zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů. Autorský kolektiv složený z předních českých ortopedů, i odborníků dalších medicínských profesí, vytvořil rozsáhlou monografii koncipovanou jako průvodce ortopeda od příčin, přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací.
Předmluva (Oldřich Čech)
1 Úvod (Antonín Sosna)
2 Příčiny selhání totální endoprotézy kyčelního kloubu (Jiří Gallo)
2.1 Biologické příčiny selhání TEP kyčelního kloubu
2.2 Mechanické příčiny selhání TEP kyčelního kloubu
2.3 Syndrom bolestivé kyčle jako příčina reoperace endoprotézy
2.4 Patogeneze vzniku kostních defektů u TEP kyčelního kloubu
3 Otěr artikulačních komponent a jeho vliv na aseptické uvolnění aloplastiky (David Pokorný, Miroslav Šlouf, Petr Fulín, Matej Daniel, Antonín Sosna)
3.1 Úvod
3.2 Vznik a kvantifikace otěru
3.3 Otěr a párování kluzných materiálů
3.4 Nové materiály a trendy v oblasti TEP
3.5 Klinické aspekty otěru
3.6 Závěr
4 Diagnostika selhání implantátu (Pavel Vavřík)
4.1 Klinické známky selhání implantátu
4.2 Laboratorní příznaky
4.3 Zobrazovací metody v diagnostice selhání implantátu
5 Obecná teorie infekcí kloubních náhrad (Jiří Gallo)
5.1 Epidemiologie, náklady na léčbu
5.2 Teorie vzniku infekce kloubních náhrad
5.3 Klasifikace infekcí kloubních náhrad a jejich klinické projevy
5.4 Diagnostika infekcí kloubních náhrad
5.5 Obecné principy terapie infekcí kloubních náhrad
5.6 Prevence infekcí kloubních náhrad
6 Interní péče o pacienty u revizních ortopedických operačních výkonů (Martina Nováková)
6.1 Interní předoperační vyšetření
6.2 Zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče u rizikových skupin pacientů
6.3 Prevence tromboembolie
6.4 Nejčastější interní komplikace ortopedických operačních výkonů
7 Anesteziologická problematika extenzivního výkonu na kyčelním kloubu (Karel Cvachovec)
7.1 Obecná problematika vedení anestezie u ortopedických výkonů
7.2 Technika řízené hypotenze
7.3 Taktika transfuzní a infuzní terapie
7.4 Anestezie u pacientů v sepsi
8 Taktika užití kostních štěpů a kostní banka (Pavel Vavřík, Jan Hach)
8.1 Druhy kostních štěpů
8.2 Skladování štěpů a kostní banka
8.3 Aditiva a antibiotika
8.4 Volba typu štěpu
8.5 Operační technika
9 Nahrazování krevních ztrát (Ivan Landor)
9.1 Transfuze autologní krve
9.2 Normovolemická hemodiluce
9.3 Řízená hypotenze
9.4 Záchyt peroperačních krevních ztrát
9.5 Záchyt pooperačních krevních ztrát
9.6 Příprava nemocného erytropoetinem
9.7 Snížení ztrát vhodnou operační technikou
10 Základní zásady rehabilitace (Pavel Vavřík)
10.1 Kritéria pro stanovení rehabilitačního postupu
11 Operační přístupy a obecné techniky extrakce implantátu (Ivan Landor, Antonín Sosna)
11.1 Transgluteální anterolaterální přístup
11.2 Posterolaterální přístup
12 Klasifikace defektů acetabula a obecné principy operačního řešení (Ivan Landor)
13 Přehled metod a specializovaných implantátů užívaných u defektů acetabula (Ivan Landor)
13.1 Materiály a techniky užívané k řešení kostních defektů
13.2 Pánevní diskontinuita
13.3 Oválná jamka Walter (Medin)
13.4 Oválná jamka Medin – operační technika
13.5 Naše varianta kombinovaného povrchu s hydroxyapatitem (Arbond)
14 Klasifikace defektů femuru (Ivan Landor)
15 Přehled metod a specializovaných implantátů užívaných u defektů femuru (Ivan Landor)
15.1 Defekty AAOS I.–III. typu
15.2 Defekty AAOS IV. a V. typu
15.3 Defekty AAOS VI. typu
16 Řešení zlomenin v okolí implantátu (Pavel Vavřík, Ivan Landor)
16.1 Frekvence výskytu
16.2 Dělení periprotetických zlomenin
16.3 Mechanismus vzniku, příznaky a diagnóza
16.4 Indikace a plánování výkonu
16.5 Operační technika
16.6 Pooperační péče a rehabilitace
17 Řešení nestability totální náhrady kyčelního kloubu (Ivan Landor)
18 Strategie léčby hluboké infekce náhrady kyčelního kloubu (David Jahoda)
19 Užití revizních postupů u primoimplantací
19.1 Techniky řešení acetabulární dysplazie (Ivan Landor)
19.2 Konverze artrodézy na totální náhradu kyčle (Pavel Vavřík)
20 Nervové komplikace u totální endoprotézy kyčelního kloubu (Jiří Gallo, Alois Krobot, Ondřej Kalita, Karel Urbánek, Radka Filipčíková)
20.1 Úvod
20.2 Základní anatomicko-fyziologická situace
20.3 Struktura periferního nervu
20.4 Rizikové faktory poranění nervu při implantaci TEP kyčle
Revi zní operac e totálních náhrad kyčelního kl oubu
20.5 Mechanismy a klasifikace poranění nervových struktur
20.6 Diagnostika poranění periferních nervů
20.7 Hojení nervových struktur
20.8 Časná léčba nervových poranění po TEP kyčle
20.9 Odložená léčba nervových poranění po TEP kyčle
20.10 Neurochirurgická léčba bolesti
20.11 Rehabilitace následků nervových poranění v oblasti kyčle
20.12 Farmakoterapie nervových poranění v oblasti kyčle
21 Cévní komplikace revizních výkonů na kyčelním kloubu (Karel Novotný, Radek Pádr, Ivan Landor)
21.1 Úvod
21.2 Anatomické poměry v oblasti kyčelního kloubu z hlediska cévního chirurga
21.3 Výskyt
21.4 Typ poranění
21.5 Mechanismus vzniku poranění
21.6 Klinické projevy cévních poranění
21.7 Diagnostika cévních poranění
21.8 Základní diagnostické postupy a úvahy
21.9 Léčba
21.10 Operační přístupy k cévám v oblasti kyčelního kloubu
21.11 Základní techniky při ošetření cévních poranění
21.12 Medikamentózní léčba během cévní rekonstrukce
21.13 Sledování nemocného po cévní rekonstrukci
21.14 Komplikace cévní rekonstrukce
21.15 Mortalita, morbidita
21.16 Závěr – obecná doporučení
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol Praha
Doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Laboratoř biomechaniky člověka ČVUT FS Praha
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
Ústav normální anatomie LF UP v Olomouci
MUDr. Petr Fulín
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
MUDr. Jan Hach
Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Mělník
Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Ústav fyzioterapie FZV UP v Olomouci, Oddělení rehabilitace FN Olomouc
MUDr. Martina Nováková
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
MUDr. Karel Novotný
Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol Praha
MUDr. Radek Pádr
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol Praha
Doc. MUDr. David Pokorný, CSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP v Olomouci

Doporučujeme

Rehabilitace po revmatochirurgických výkonechPřední zkřížený vaz kolenního kloubuLoketní kloub – ortopedie a traumatologie, 2. vydáníSpeciální chirurgieZlomeniny proximálního femuruZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.