Sepse

Sepse

Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek

Formát:
154 × 230 mm,
Vazba:
váz, 294 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-448-7
Dostupnost:
skladem
Sepse je nejčastější příčinou umrtí na nekoronárních jednotkách intenzivní péče a představuje závažné onemocnění s vysokou mortalitou a obrovskou finanční zátěží pro zdravotní systém. Během posledních dvou desetiletí incidence sepse stoupá, a to jak v rozvojových zemích, tak v USA a zemích západní Evropy. Sepse je téma propojující klinické a paraklinické obory medicíny napříč celým spektrem. Stanovení diagnózy sepse však zůstává uměním lékaře u lůžka každého konkrétního pacienta. Zvláště proto, že včasná diagnostika má zásadní vliv na konečný klinický výsledek. Umění a dovednosti intenzivisty musí zahrnovat podrobné znalosti fyziologie, patofyziologie a také zvládnutí mnohých různorodých technologií. Osvojení si poznatků z dalších oborů medicíny je nezbytnou podmínkou. K vydání této knihy autory vedla snaha poskytnout aktuální informace všem, které tato problematika zajímá a kteří léčí pacienty se sepsí.
Předmluva
1 Úvod
2 Definice sepse
3 Epidemiologie sepse
4 Prevence nozokomiální infekce
5 Patogeneze sepse
5.1 Role makro- a mikroorganismu
5.2 Rozpoznávací mechanismy vrozeného systému imunity
5.3 Interakce hostitele a infekčního agens
5.4 Mechanismy imunosuprese u sepse (hyperzánětlivá odpověď a CARS)
5.5 Nekróza, nekroptóza, apoptóza, pyroptóza a jejich imunomodulační vliv
5.6 Vliv neuroregulace na imunosupresi
5.7 Imunosuprese a imunoparalýza
5.8 Multiorgánové selhání jako důsledek sepse
5.9 Patofyziologie, systémové změny, role hypoxie
5.10 Změny na úrovni orgánů
5.11 Změny na buněčné úrovni
6 Diagnostika sepse
6.1 Úloha biochemických, imunologických a hematologických parametrů
6.2 Budoucnost diagnostiky sepse – genomika a proteomika
6.3 Mikrobiologická diagnostika sepse
7 Zobrazovací metody v diagnostice sepse
7.1 Přehled vyšetřovacích modalit
7.2 Perspektiva zobrazovacích metod ve vyhledávání příčin sepse
8 Plíce v sepsi
8.1 Úvod a epidemiologie
8.2 Stručná anatomie a fyziologie plic
8.3 Patofyziologie SILI
8.4 Klinické projevy SILI
8.5 Formy SILI
8.6 Terapie SILI
9 Kardiovaskulární systém v sepsi
9.1 Úvod
9.2 Septická kardiomyopatie
10 Neuroendokrinní systém v sepsi
10.1 Úvod
10.2 Hypothalamo-hypofyzární systém v sepsi
10.3 Centrální nervový systém a imunitní systém v sepsi
10.4 Sepse, endokrinní systém a klinická praxe
10.5 Hormony jako biomarkery a prediktory výsledku
10.6 Praktické poznámky k endokrinologii kritických stavů
11 Hemokoagulace v sepsi
11.1 Úvod
11.2 Zánětem indukovaná aktivace koagulace
11.3 Vzájemný vztah zánětu a hemokoagulace
11.4 Klinické souvislosti
11.5 Vyšetření stavu koagulace v sepsi
12 Ledviny v sepsi
12.1 Úvod
12.2 Definice AKI v sepsi
12.3 Epidemiologie a charakteristika AKI v sepsi
12.4 Sepse a ledviny: obousměrný vztah
12.5 Patofyziologie AKI v sepsi
12.6 Prevence a léčba poškození ledvin v sepsi
13 Mozek v sepsi
13.1 Úvod
13.2 Patogeneze septické encefalopatie
13.3 Patologicko-anatomický obraz
13.4 Klinický obraz
13.5 Diferenciální diagnóza
13.6 Pomocná vyšetření
13.7 Léčba
13.8 Prognóza
14 Játra v sepsi
14.1 Perfuze jater
14.2 Typy jaterních buněk a jejich úloha v obranných mechanismech
14.3 Perfuze jater v sepsi
14.4 Klinický obraz jaterního poškození v souvislosti se sepsí
14.5 Sepse u pacientů s jaterní cirhózou
15 Změny metabolismu, výživa a farmakonutrice v sepsi
15.1 Úvod
15.2 Metabolické změny
15.3 Výživa
15.4 Kontrola glykemie u kriticky nemocných a nemocných v sepsi
16 Sepse u imunokompromitovaných pacientů
16.1 Celkový stav imunosuprese (net state of immunosuppression)
16.2 Stručný přehled imunosupresivní terapie
16.3 Diagnostika sepse u imunokompromitovaných pacientů
16.4 Riziko infekce
16.5 Časové souvislosti infekcí
16.6 Terapie sepse u imunokompromitovaných pacientů
17 Sepse u dětí
17.1 Úvod
17.2 Rozdíly v hemodynamické odpovědi na sepsi mezi dětmi a dospělými
17.3 Klinické známky a hemodynamické parametry
17.4 Septický šok u dětí – diagnóza
17.5 Septický šok u dětí – terapie
18 Antibiotická terapie sepse
18.1 Včasné zahájení antibiotické léčby
18.2 Antibiotika vhodná pro léčbu sepse
18.3 Výběr antibiotik pro úvodní léčbu
18.4 Další vedení antibiotické léčby
19 Zásady podávání ATB u sepse
19.1 Obecné principy
19.2 Změny ve farmakokinetických vlastnostech
19.3 Změny v distribučním objemu
19.4 Změna clearance
19.5 Přizpůsobení dávky ATB dle tělesné hmotnosti
19.6 Doporučení k optimalizaci dávkovacích režimů
19.7 Zabránění akumulace, projevům toxicity a nežádoucím účinkům
19.8 Podávání ATB jinou než intravenózní cestou
20 Imunoterapie sepse
20.1 Intravenózní imunoglobuliny
20.2 Léčba inhibitory cytokinů
20.3 Použití inhibitorů toll-like receptorové cesty
20.4 Kortikosteroidy
20.5 Růstové faktory
20.6 Inhibitory negativních kostimulačních molekul
21 Doporučení pro léčbu těžké sepse a septického šoku v klinické praxi
21.1 Přehled současných doporučení pro léčbu těžké sepse a septického šoku
21.2 Jak přistupovat k doporučeným postupům v klinické praxi
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
Doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.,
Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
Transplantcentrum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK,
Nemocnice Na Bulovce, Praha
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. ,
Klinika anesteziologie a resuscitace, 2. LF UK, FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM ,
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny,
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Oddělení klinické mikrobiologie, FN Olomouc
MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava
MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Bohunice, Brno
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
I. interní klinika, FN Plzeň
MUDr. Milan Ročeň, Ph.D.
Transplantcentrum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Pavel Suk, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Ph.D.
II. interní klinika FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a Thomayerovy
nemocnice, Praha
MUDr. Jiří Žurek, Ph.D.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno
Kniha je kromě lékařům oborů anesteziologie-resuscitace a intenzivní medicína určena rovněž internistům a chirurgům.

Doporučujeme

Akutní koronární syndromARDS v klinické praxiEKG v akutní kardiologiiDárci orgánůZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.