Základy moderní pneumoonkologie

Základy moderní pneumoonkologie

2. vydání

Jana Skřičková, Vítězslav Kolek a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 561 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
761,- Kč (MC 895,- Kč)
Sleva:
134,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-551-4
Dostupnost:
skladem
Stejně jako u prvního vydání je snahou autorů druhého vydání této publikace seznámit všechny, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s nádory plic, pleury a mediastina, s aktuálním stavem především epidemiologie, diagnostiky a léčby těchto onemocnění. Kniha je komplexním materiálem nejen pro studium výše uvedeného, ale zabývá se hodnocením různých metod a speciálních postupů jak v oblasti diagnostiky, tak léčby. Proto je vhodná pro všechny odbornosti, které se mohou s nádorovým onemocněním plic, pleury a mediastina setkat. Z klinických oborů se jedná především o klinické onkology, radiační onkologoy, pneumology, praktické lékaře a internisty a další obory spolupracující především při řešení komplikací při vzniku metastáz a paraneoplastických příznaků (neurology, ortopedy, neurochirurgy, hematology, endokrinology…).
Předmluva ke 2. vydání
Úvod
I KARCINOM PLIC
1 Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v ČR
1.1 Úvod – mezinárodní přehled
1.2 Dostupná populační data o bronchogenním karcinomu
1.3 Epidemiologie bronchogenního karcinomu v ČR
1.4 Klasifikace klinických stadií bronchogenního karcinomu a jejich zastoupení v ČR
1.5 Morfologie zhoubných nádorů průdušnice, průdušek a plic
1.6 Časový vývoj incidence a mortality bronchogenního karcinomu v ČR
1.7 Epidemiologie bronchogenního karcinomu v regionech ČR
1.8 Rizikové faktory bronchogenního karcinomu a záznamy o kouření v Národním onkologickém registru ČR
1.9 Hodnocení přežití onkologických pacientů s bronchogenním karcinomem
2 Etiologie karcinomu plic
3 Projevy karcinomu plic
3.1 Počáteční symptomy z lokálního postižení
3.2 Symptomy lokálně pokročilého karcinomu plic
3.3 Mimoplicní příznaky karcinomu plic
3.4 Paraneoplastické syndromy
4 Diagnostika karcinomu plic
4.1 Anamnéza a objektivní vyšetření
4.2 Možnosti dělení karcinomu plic
4.3 Zobrazovací metody v diagnostice karcinomu plic
4.4 Bronchologická diagnostika
4.5 Další diagnostické možnosti
4.6 Morfologická diagnostika karcinomu plic
4.7 Molekulárně-genetické vyšetření v diagnostice karcinomu plic
4.8 Určení klinického stadia karcinomu plic
4.9 Chirurgické techniky při stanovení klinického stadia karcinomu plic
4.10 Funkční vyšetření plic u nemocných s karcinomem plic
4.11 Včasná diagnostika karcinomu plic
4.12 Nádorové markery v diagnostice a léčbě karcinomu plic
Z5 Léčba karcinomu plic
5.1 Léčebné modality u karcinomu plic
5.2 Léčba malobuněčného karcinomu plic
5.3 Léčba nemalobuněčného karcinomu plic
6 Sledování nemocných s karcinomem plic – dispenzarizace
7 Prevence karcinomu plic
7.1 Primární prevence
7.2 Sekundární a terciární prevence
8 Organizace péče o nemocné s karcinomem plic
8.1 Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic
8.2 Nemocnice se specializovanými pneumoonkologickými pracovišti
II DALŠÍ PLICNÍ NÁDORY
9 Primární plicní sarkomy
9.1 Etiologie sarkomů
9.2 Klasifikace plicních sarkomů
9.3 Závěr
10 Histiocytóza z Langerhansových buněk
10.1 Definice
10.2 Epidemiologie
10.3 Klinické příznaky
10.4 Diagnostika
10.5 Léčba
10.6 Prognóza
11 Plicní amyloidóza
11.1 Epidemiologie
11.2 Klasifikace AL-amyloidózy
11.3 Etiologie lokalizované formy amyloidózy
11.4 Postižení plicního parenchymu
11.5 Léčba lokalizované plicní amyloidózy
11.6 Možnosti sledování vývoje ložiskové plicní amyloidózy
12 Sekundární plicní nádory (metastázy)
12.1 Původ plicních metastáz
12.2 Klinické projevy
12.3 Diagnostika
12.4 Léčba
12.5 Prognóza
13 Karcinoid plic
13.1 Definice
13.2 Klasifikace
13.3 Epidemiologie
13.4 Patofyziologie
13.5 Klinický obraz
13.6 Diagnostika
13.7 Léčba
13.8 Sledování
13.9 Prognóza
14 Benigní plicní nádory
14.1 Úvod
14.2 Klasifikace
14.3 Vybrané benigní tumory plic
14.4 Klinické projevy
14.5 Diagnostika
14.6 Léčba
III NÁDORY PLEURY
15 Maligní mezoteliom pleury
15.1 Definice
15.2 Etiologie a patogeneze
15.3 Epidemiologie
15.4 Diagnostika
15.5 Diferenciální diagnóza
15.6 Léčba
15.7 Prognóza
16 Jiné primární nádory pleury
17 Sekundární nádory pleury
17.1 Definice
17.2 Etiologie a etiopatogeneze
17.3 Epidemiologie
17.4 Klinický obraz
17.5 Diagnostika
17.6 Diferenciální diagnóza
17.7 Léčba
17.8 Prognóza
IV NÁDORY MEDIASTINA
18 Nádory mediastina – definice
19 Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina v ČR
19.1 Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina
19.2 Epidemiologie zhoubných nádorů pleury
20 Mediastinální symptomy a syndromy
21 Diagnostika nádorů mediastina
22 Postavení chirurgie v diagnostice a léčbě nádorů mediastina
23 Diferenciální diagnostika nádorů mediastina
24 Dělení nádorů mediastina
25 Thymom
25.1 Diagnostika thymomu
25.2 Stanovení klinického stadia
25.3 Léčba thymomu
26 Germinální a extragonadální nádory mediastina
26.1 Seminomy
26.2 Germinální neseminomové nádory
27 Nitrohrudní (intratorakální) struma
28 Neurogenní nádory mediastina
29 Mezenchymální nádory mediastina
30 Mediastinální cysty
31 Prognóza nádorů mediastina
32 Hematologické malignity postihující mediastinum a plíce
32.1 Lymfomy mediastina
32.2 Leukemie a další
V AKUTNÍ STAVY U NEMOCNÝCH S NÁDORY PLEURY, PLIC A MEDIASTINA
33 Obstrukce velkých dýchacích cest
33.1 Symptomy
33.2 Léčba
34 Syndrom horní duté žíly
34.1 Fyziologie
34.2 Symptomy
34.3 Diagnostika
34.4 Léčba
34.5 Závěr
35 Tromboembolická nemoc u onkologických pacientů
35.1 Úvod
35.2 Epidemiologie
35.3 Patogeneze změn v koagulaci v přítomnosti maligního onemocnění
35.4 Klinické projevy hyperkoagulace
35.5 Diagnostika
35.6 Profylaxe
35.7 Léčebné prostředky
35.8 Prevence kaválním filtrem
35.9 Hluboká žilní trombóza
35.10 Plicní embolie
36 Hemoptýza
36.1 Diagnostika
36.2 Diferenciální diagnostika
36.3 Léčba
36.4 Závěr
37 Postižení srdce
37.1 Symptomy
37.2 Léčba
38 Pneumotorax
38.1 Symptomy .
38.2 Léčba
38.3 Režimová opatření
39 Syndrom z akutní lýzy tumoru (syndrom nádorového rozpadu)
39.1 Symptomy
39.2 Léčba
40 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
40.1 Symptomy
40.2 Léčba
41 Nitrolební hypertenze
41.1 Symptomy
41.2 Léčba
42 Akutní potransfuzní reakce
42.1 Symptomy
42.2 Léčba
42.3 Prevence
43 Pleurální výpotek
43.1 Definice a úvod
43.2 Diagnostika maligního a paramaligního pleurálního výpotku
43.3 Léčba maligního a paramaligního pleurálního výpotku
44 Respirační insuficience u nemocných s karcinomem plic
44.1 Definice
44.2 Patogeneze
44.3 Příznaky u nemocných s respirační insuficiencí
44.4 Diagnostika respirační insuficience
44.5 Léčba akutní respirační insuficience
45 Pneumomediastinum
VI NÁDORY PLIC, PLEURY A MEDIASTINA JAKO NEMOCI Z POVOLÁNÍ
46 Nádory plic, pleury a mediastina jako nemoci z povolání
46.1 Definice
46.2 Epidemiologie
46.4 Profesní maligní mezoteliom pleury
46.5 Klinický obraz, diagnostika a léčba
46.6 Uznávání profesionality novotvarů
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky hlavních autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Zbyněk Bortlíček
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
Ing. Petr Brabec, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
MUDr. Kristián Brat
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství LF MU a FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
Klinika radiační onkologie, MOÚ, Brno
MUDr. Ivana Červinková
Klinika dětské radiologie, LF MU a FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice
MUDr. Petr Čoupek
Klinika radiační onkologie, MOÚ, Brno
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
Mgr. Petra Halašková
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
Chirurgická klinika LF MU a FN Brno
PhDr. Karel Hejduk
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
MUDr. Vladimír Herout
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Mgr. Renata Chloupková
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
MUDr. Tereza Jakubcová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
MUDr. Renata Koukalová
Oddělení nukleární medicíny, MOÚ, Brno
RNDr. Denisa Krejčí
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Lucie Křikavová
Radiologická klinika LF MU a FN Brno
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Mojmír Moulis
Ústav patologie FN Brno
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
MUDr. Tomáš Nebeský
Radiologická klinika LF MU a FN Brno
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
MUDr. Adam Peštál, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv.Anny, Brno
MUDr. Marek Plutinský
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Eva Pokojová
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Stanislava Potrepčiaková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny, MOÚ, Brno
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Mgr. Ivana Svobodová
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
Doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.,
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Marcela Tomíšková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Ondřej Venclíček
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Mgr. Michaela Zapletalová
Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
Kniha je určena především pneumologům a onkologům, významným přínosem bude rovněž pro chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře či odborníky v paliativní medicíně.

Doporučujeme

Neuroendokrinní nádory plic a mediastinaKapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcíBronchologie a pneumologická cytodiagnostikaPneumologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.